guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Legislaţie naţională

 • Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană
   
 • Acordul cadru de delegare APDRP/APIA/ANSVSA nr.P86/A35/26431/12.07.2012 pentru implementarea măsurii 2.1.5 plăţi pentru bunăstarea animalelor cuprinsă în axa II din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR)
   
 • PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013
   
 • Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare
   
 • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
   
 • Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare cu modificările şi completările ulterioare
   
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare
   
 • Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
   
 • Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Legea 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare
   
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, aprobată prin Legea nr. 198/2006, cu modificările şi completările ulterioare
   
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare
   
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare cu modificările şi completările ulterioare
   
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare
   
 • Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare – Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare
   
 •  Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora cu modificarile si completarile ulterioare
   
 • Ordinul M.A.D.R. nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor care devine Registrul unic de identificare în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună
   
 • Ordinul M.A.D.R. nr. 66/2011 pentru aprobarea procedurii de aplicare a mecanismului de compensare de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a debitelor şi creanţelor beneficiarilor fondurilor FEGA şi FEADR, precum şi a fondurilor de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare
   
 • Ordinul MADR/MMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul,identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România
   
 • Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime pentru protecţia porcinelor, care transpune Directiva 91/630/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1991 de stabilire a normelor minime de protecţie a porcinelor, abrogată prin Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a standardelor minime de protecţie a porcinelor
   
 • Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare nr. 40/2010 privindaprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor
   
 • Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare nr. 85/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor, cu modificările ulterioare
   
 • Ordin MADR nr.149/2012 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 2.1.5 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – porcine

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut