guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Direcţia Plăţi Directe – Sector Zootehnic

Direcţia plăţi directe – sector zootehnic are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:

 • coordonează tehnic şi metodologic departamentele tehnice din cadrul centrelor judeţene/locale cu privire la intervențiile aferente sectorului zootehnic din cadrul Programului strategic PAC 2023 – 2027 (PS 2023-2027) ( sprijinul cuplat pentru venit, eco-scheme, ANT-uri), intervențiile delegate din cadrul PS 2023-2302 – DR 06 – Bunăstarea animalelor și DR 03 – Creșterea animalelor de fermă din rase locale  în pericol de abandon, măsuri de dezvoltare rurală delegate –  M14 – Bunăstarea animalelor, M10 – Agromediul şi clima – P8 Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon, ajutoare de stat (motorină, ameliorare), schemă de ajutor de stat “Microgranturi în domeniul agroalimentar“ şi alte ajutoare excepționale, ajutoare de stat cu caracter temporar acordate sectorului zootehnic cu surse de finanțare FEGA/FEADR/BN;
 • coordonează activitatea de elaborare/actualizare/implementare a ghidurilor solicitantului și a  procedurilor operaţionale care asigură derularea şi gestionarea în bune condiţii intervențiilor aferente sectorului  zootehnic și a celor delegate din cadrul Planului strategic PAC 2023 – 2027, măsurilor de dezvoltare rurală finanţate FEADR, ajutoarelor de stat, ajutoarelor excepționale, ajutoarelor de stat cu caracter temporar  acordate sectorului  zootehnic;
 • participă împreună cu MADR la elaborarea cadrului legislativ privind administrarea cererilor de plată/sprijin, în conformitate cuprevederile legislației specifice și a PNDR și Planul strategic PAC 2023-2027;
 • coordonează transpunerea în proceduri a  legislaţiei europene şi naţionale, precum şi a modificărilor şi completărilor acestora în cadrul intervențiilor/schemelor/măsurilor de plată în sectorul  zootehnic;
 • coordonează implementarea la nivel teritorial a procedurilor operaționale elaborate, actualizează şi urmăreşte aplicarea acestora;
 • colaborează cu dezvoltatorul de soft  prestatorul de servicii și Direcția IT-LPIS pentru integrarea procedurilor operaționale elaborate aferente sectorului sau de competența  în sistemele informatice aferente intervențiilor și a celorlalte scheme de plată gestionate inclusiv IACS;
 • participă la întâlnirile de lucru organizate de MADR şi alte instituţii privind problematica dezvoltării agriculturii şi a sprijinului acordat producătorilor agricoli;
 • participă la elaborarea de materiale şi lucrări legate de activitatea APIA repartizate de conducere;
 • participă la elaborarea strategiilor, rapoartelor, studiilor, analizelor realizate în cadrul Agenţiei cu privire la derularea şi gestionarea fondurilor europene pentru agricultură;
 • acordă consultanță pe domeniul său de activitate în vederea aplicării prevederilor legislației naționale și europene și a procedurilor atât personalului din cadrul centrelor județene și locale, cât și fermierilor;
 • pregătește și susține programe de instruiri/videoconferințe pentru îndrumarea/consilierea centrelor județene/locale cu privire la prevederile legislative, procedurile de lucru și instrucțiunile de utilizare a aplicatiilor electronice pentru schemele de plată gestionate;
 • inițiază propuneri privind elaborarea programului de instruire a personalului din cadrul direcţiei şi centrelor judeţene şi locale;
 • avizează din punct de vedere tehnic conform domeniului de activitate, protocoalele de colaborare şi acordurile de delegare cu alte instituţii;
 • analizează şi formulează observaţii şi propuneri referitoare la proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul său de activitate;
 • întocmeşte raportările specifice segmentului său de activitate diferenţiate pe scheme de sprijin și intervenții pe care le transmite la DMMRRI în vederea raportării acestora către Comisia Europenă;
 • colaborează cu departamentele de specialitate din cadrul Agenţiei, precum şi cu alte instituţii AFIR, ANZ, ANSVSA  şi MADR;
 • pregateşte și susține desfăşurarea în bune condiţii a misiunilor de audit externe prin elaborarea materialelor necesare cu privire la implementarea schemelor/măsurilor de plată/intervențiilor;
 • colaborează cu departamentele de specialitate în vederea instruirii personalului la nivel central, judeţean şi local;
 • colaborează cu instituţii din ţară şi  din străinătate, pe linia documentării, a schimburilor de experienţă şi de informaţii reciproce;
 • participă la programe de instruire, seminarii, cursuri desfăşurate în cadrul Agenţiei sau organizate de alte instituţii, pe domeniul său de activitate în calitate de cursant și/sau lector;
 • participă la emisiuni radio/TV, pentru o cât mai bună diseminare a informaţiilor privind măsurile de sprijin și intervențiilor derulate de Agenţie din fonduri europene şi de la bugetul naţional în limita mandatului dat de conducerea Agenției;
 • participă la întâlniri de lucru, workshop-uri, seminarii pe teme privind politica agricolă comună, alte teme specifice, organizate de APIA sau alte organisme abilitate naţionale sau europene;
 • colaborează cu Direcţia management resurse umane pentru reconfirmarea acreditării Agenției şi pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană;
 • sesizează direcţiile de specialitate ale Agenţiei cu privire la aspecte legate de  lupta antifraudă şi controale în domeniul schemelor de sprijindin sectorul zootehnic, precum și alte tipuri de ajutoare reglementate prin legislația națională;
 • întocmește referatul de necesitate şi specificaţii tehnice în vederea achiziţionării de produse/servicii necesare desfăşurării activităţii proprii, pe care le supune aprobării conducerii instituţiei;
 • îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de normele în vigoare sau stabilite de conducerea Agenţiei, în domeniul său de activitate.
 • personalul de conducere și de execuție, implicat în activitatea auditată, trebuie să prezinte documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern la solicitarea echipei de audit intern;
 • documentele solicitate de către directorul Direcției audit intern/auditorii interni vor fi prezentate/comunicate, după caz, cu celeritate sau în termenul stabilit de aceștia, fie în original sau în copii certificate ‚,conform cu originalul’’ și semnate de persoana responsabilă;
 • elaborează şi transmite Direcției audit intern un plan de acţiune pentru implementarea recomandărilor avizate de către directorul general al APIA prin Raportul de audit intern;
 • asigură urmărirea aplicării planului de acţiune, respectiv implementarea recomandărilor la termenele stabilite prin planul de acţiune;
 • informează periodic Direcția audit intern sau la termenele stabilite de către DAI cu privire la stadiul de implementare a recomandărilor, progresele înregistrate şi termenele care nu sunt respectate;
 • asigură confidenţialitatea datelor și a informaţiilor cuprinse în rapoartele de audit intern, precum și a documentelor care au fost comunicate în cadrul misiunii de audit intern.

Art. 57. Direcţia plăți directe – sector zootehnic  are în structură:

 • Serviciul sector zootehnic;
 • Serviciul FEADR – zootehnie.

Art. 58. Serviciul sector zootehnic are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • analizează și implementează prevederile legale europene şi naţionale în proceduri operationale pentru intervenții din cadrul Planului stategic 2023-2027 (sprijinul cuplat pentru venit sector zootehnic, ecoscheme sector zootehnic, ANT- sector zootehnic), renta viageră, precum și alte ajutoare excepționale/cu caracter temporar acordate pentru categoriile bovine, ovine, caprine cu finanţare europeană (FEGA) și/sau buget naţional;
 • asigură permanent coordonarea tehnică şi metodologică a centrele judeţene/locale cu privire la intervențiile în sector zootehnic, alte ajutoare excepționale /cu caracter temporar gestionate, precum  și renta viagera;
 • analizează, formulează observaţii, propuneri și colaborează cu MADR referitor la proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul său de activitate;
 • colaborează cu DMMRRI la întocmirea raportărilor obligatorii care au legătură cu domeniul său de activitate, în vederea comunicării acestora  către Comisia Europeană;
 • colaborează cu alte departamente de specialitate din cadrul Agenţiei, precum şi cu alte instituţii ANZ, ANSVSA şi MADR;
 • pregăteşte și susține desfăşurarea în bune condiţii a misiunilor de audit extern prin elaborarea materialelor necesare cu privire la implementarea intervențiilor sector zootehnic, alte ajutoare excepționale/cu caracter temporar gestionate și finanţate prin FEGA;
 • întocmeşte situații şi susţine răspunsurile la scrisorile CE/constatări şi recomandări/Rapoarte ale misiunilor de audit extern/intern cu privire la intervențiile sau alte ajutoare excepționale/cu caracter temporar gestionate precum și pentru renta viageră;
 • elaborează și actualizează ghidurile solicitantului și procedurile operaționale în conformitate cu legislaţia europeană și naţională, în baza instrucţiunilor de elaborare a procedurilor operaționale transmise de către Direcţia metodologie, monitorizare, raportare şi relaţii instituţionale – Serviciul metodologie, monitorizare şi raportarepentru intervențiile, ajutoarele gestionate precum și pentru renta viageră;
 • colaborează cu ANZ și ANSVSA la elaborarea Procedurii de sistem pentru efectuarea controlului la fața locului pentru intervențiile gestionate;
 • elaborează pași tehnici de lucru și instrucțiuni de utilizare a aplicațiilor, distincte pentru fiecare tip deintervenție/ajutor;
 • asigură prin consultanţă aplicarea procedurilor aprobate la nivelul centrelor judeţene/locale, pentru pentru intervențiile și ajutoarele gestionate precum și renta viageră şi formulează recomandări în cazul manifestării unor disfuncţionalităţi în implementarea acestora;
 • elaborează și actualizează formularistica necesară solicitanţilor pentruintervențiile și ajutoarele gestionate;
 • participă la actualizarea permanentă a protocoalelor interinstituţionale existente (ANSVSA, ANZ etc.), pentru a asigura respectarea reglementărilor europene şi a cerinţelor de audit;
 • colaborează cu dezvoltatorul de soft, prestatorul de servicii/Direcţia IT-LPIS la dezvoltarea și actualizarea funcţionalităţilor aplicaţiilor electronice (bazelor de date) pentru intervențiile și ajutoarele gestionate precum și pentru renta viageră, în conformitate cu procedurile operaționale şi prevederile legislaţiei europene şi naţionale specifice;
 • semnează specificaţiile tehnice pentru dezvoltarea/îmbunătăţirea sistemelor informatice şi întocmește referate de necesitate pentru dezvoltarea și mentenanța serviciilor informatice necesare intervențiilor și ajutoarelor gestionate precum și renta viageră;
 • analizează procedurile operaționale existente pentru schemele de plată gestionate, testează aplicaţiile electronice şi funcţionalităţile programelor informatice şi face propuneri pentru îmbunătăţirea funcţionalităţilor, transmite eventuale erori depistate dezvoltatorului de soft/prestatorului de servicii/Direcției IT-LPIS şi monitorizează corectarea erorilor;
 • urmărește activitățile desfășurate la nivel teritorial de:
 • depunere/primire cereri unice de plată pe segmentul său de activitate;
 • control administrativ pentru cererile unice de plată pe segmentul său de activitate;
 • informează fermierii cu privire la condițiile de acordare intervențiilor și ajutoarelor gestionate, precum și rentei viagere;
 • participă la elaborarea de materiale şi lucrări legate de activitatea specifică Agenţiei, repartizate de conducere pe domeniul de activitate al serviciului;
 • asigură şi elaborează materialele de informare a beneficiarilor intervențiilor și ajutoarelor gestionate şi a altor mijloace de promovare în colaborare cu Serviciul relaţii cu publicul şi comunicare pe domeniul de activitate al serviciului;
 • elaborează adrese interne pentru clarificarea unor aspecte privind procedurile operaționale existente sau pentru interpretarea unor aspecte specifice privind cadrul procedural existent pe domeniul de activitate al serviciului;
 • răspunde la petiții, sesizări şi reclamaţii pe domeniul de activitate al serviciului;
 • participă la lucrările diverselor colective de lucru organizate de Agenţie sau alte autorităţi pe probleme care vizează sfera sa de competenţă;
 • colaborează cu Direcţia management resurse umane pentru reconfirmarea acreditării Agenției şi pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană;
 • colaborează cu direcţiile de specialitate pentru participarea la emisiuni radio/TV, necesare pentru o cât mai bună diseminare a informaţiilor privind măsurile de sprijin derulate de Agenţie din fonduri europene şi de la bugetul naţional;
 • iniţiază şi colaborează cu departamentele de specialitate din cadrul Agenţiei în vederea instruirii personalului din centrele judeţene pe domeniul său de activitate;
 • pregătește și susține programe de instruiri/videoconferințe pentru îndrumarea/consilierea centrelor județene/ locale cu privire la prevederile legislative, procedurile operationale de lucru și instrucțiunile de utilizare a aplicatiilor electronicepe domeniul său de activitate;
 • participă la programele de instruire organizate de Agenţie şi alte organisme abilitate;
 • participă la intâlniri de lucru, workshop-uri, seminarii pe teme privind politica agricolă comună, conformitate încrucişată, alte teme specifice, organizate de APIA sau alte organisme abilitate naţionale sau europene;
 • participă la întâlniri bilaterale, concilieri, comitete organizate de către Comisia Europeană în domeniul de activitate al serviciului;
 • participă la expozitii, colocvii, seminarii, simpozioane, târguri de profil etc.;
 • primeşte de la centrele județene și înregistrează listele de plată cu beneficiarii și sumele autorizate pentru renta viageră;
 • emite, verifică și semnează situaţia centralizatoare cu beneficiarii rentei viagere autorizați la plată de către centrele județene şi o supune aprobării directorului general al APIA;
 • transmite situaţia centralizatoare cu rentierii propuşi la plată Direcţiei economice în vederea solicitării sumelor aferente la MADR, pentru efectuarea plăţii;
 • arhivează documentele în conformitate cu prevederile legale naţionale şi a procedurilor operationale specifice;
 • îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de normele în vigoare sau stabilite de conducerea direcţiei, în domeniul său de activitate.

Art. 59. Serviciul FEADRzootehnie are următoarele atribuții și responsabilități:

 • analizează și implementează prevederile legale europene şi naţionale în proceduri operaţionale pentru Intervențiile delegate DR-06 – Bunăstarea animalelor și DR-03 – Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, măsurile delegate, Măsura 14 şi M10 – P8 – Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon din cadrul PNDR, pentru ajutoare de stat, ajutoare excepționale, schema de ajutor de stat Microgranturi în domeniul agroalimentar “ alte ajutoare cu finanţare europeană (FEGA/FEADR) și/sau buget naţional acordate sectoarelor suin și avicol;
 • asigură permanent coordonarea tehnică şi metodologică a centrelor judeţene/locale cu privire la schemele de plată și intervențiile gestionate, aferente segmentului său de activitate;
 • analizează, formulează observaţii, propuneri și colaborează cu MADR/AFIR referitor la proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul său de activitate;
 • participă la elaborarea strategiilor, rapoartelor, studiilor, analizelor realizate în cadrul Agenţiei cu privire la derularea şi gestionarea fondurilor europene pentru agricultură;
 • participă la întâlnirile de lucru organizate de MADR şi alte instituţii privind problematica dezvoltării agriculturii româneşti şi a sprijinului acordat fermierilor;
 • colaborează cu alte departamente de specialitate din cadrul Agenţiei, precum şi cu alte instituţii AFIR, ANZ, ANSVSA şi MADR;
 • întocmeşte periodic raportările obligatorii schemelor de sprijin aferente segmentului său de activitate;
 • pregăteşte și susține desfăşurarea în bune condiţii a misiunilor de audit extern prin elaborarea materialelor necesare cu privire la implementarea măsurilor și intervențiilor finanţate prin FEGA şi FEADR;
 • întocmeşte situații şi susţine răspunsurile la scrisorile CE/ constatări şi recomandări/ Rapoarte ale misiunilor de audit extern/intern cu privire la schemele de plată și intervențiile gestionate;
 • elaborează, actualizează ghidurile solicitantului și procedurile operaţionale care asigură derularea şi gestionarea în bune condiţii a măsurii 14 – Bunăstarea animalelor din PNDR 2014-2020 și a intervenției DR-06 din cadrul PS 2023 – 2027, respectiv Ghidul Solicitantului, Procedură operaţională privind administrarea cererilor de ajutor şi a deconturilor justificative, Procedură operaţională privind autorizarea la plată a cererilor, Procedura operațională privind analiza de risc și eșantionarea, în vederea avizări de către AFIR și AM PNDR/AM PS;
 • elaborează și actualizează procedura operaţională și ghidul solicitanților, care asigură derularea şi gestionarea în bune condiţii a M10 – P8 – Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon și a intervenției DR-03 (primire cereri, verificare condiții de eligibilitate până la autorizarea plăţilor);
 • întocmeşte specificaţiile tehnice pentru schemele de sprijin și intervențiile gestionate;
 • colaborează cu Direcţia IT-LPIS şi dezvoltatorul de soft pentru implementarea în aplicaţiile electronice şi IACS a prevederilor legislative a procedurilor operaţionale aferente schemelor și intervențiilor din sfera de activitate;
 • elaborează pași tehnici de lucru și instrucțiuni de utilizare a aplicațiilor, distincte pentru fiecare tip de sprijin financiar;
 • elaborează și actualizează procedurile operaţionale care asigură derularea şi gestionarea în bune condiţii pentru ajutoarele de stat şi alte scheme de plată cu finanţare europeană şi de la bugetul naţional, în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională, în baza instrucţiunilor de elaborare a procedurilor transmise de către Direcţia metodologie, monitorizare, raportare şi relaţii instituţionale – Serviciul metodologie, monitorizare şi raportare;
 • colaborează cu AFIR și ANSVSA în vederea elaborării Ghidului de efectuare a controlului la faţa locului şi a Ordinului de sancţiuni pentru măsura 14 Bunăstarea animalelor și intervenția DR-06 – Bunăstarea animalelor;
 • colaborează cu ANZ, AFIR şi AM MADR în vederea elaborării Ghidului de efectuare a controlului la faţa locului a M10 – P8 și a intervenției DR-03  –  Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon;
 • asigură aplicarea procedurilor aprobate la nivelul centrelor judeţene/locale, pentru schemele de plată și intervențiile gestionate şi formulează recomandări în cazul manifestării unor disfuncţionalităţi în implementarea acestora;
 • coordonează, urmăreşte şi verifică implementarea şi aplicarea la nivel judeţean/local a procedurilor elaborate pe domeniul de activitate;
 • elaborează și actualizează formularistica necesară solicitanţilor pentru schemele și intervențiile gestionate;
 • participă la întâlnirile grupurilor de lucru (AM PNDR, AFIR, APIA și ANSVSA) organizate în vederea implementării măsurii 14, măsurii 10 – pachet 8 și a intervențiilor DCR-06 și DR-03;
 • participă la actualizarea permanentă a protocoalelor interinstituţionale existente (AM PNDR, AFIR, ANSVSA, ANZ etc.), pentru a asigura respectarea reglementărilor europene şi a cerinţelor de audit;
 • colaborează cu Direcția IT-LPIS la extragerea eșantionului de control privind condiționalitatea  pentru DR-06 – Bunăstarea animalelor;
 • propune parametrii care vor fi introduşi în sistem şi vor fi utilizaţi în calcularea valorilor cuvenite la plată şi elaborează procedurile privind calculul şi autorizarea plăţilor pentru bunastarea animalelor;
 • semnează specificaţiile tehnice pentru dezvoltarea/ îmbunătăţirea sistemelor informatice şi întocmește referate de necesitate pentru dezvoltarea/actualizarea sistemelor informatice necesare gestionării cererilor de plată pentru schemele și intervențiile gestionate;
 • analizează procedurile existente pentru schemele de plată și intervențiile gestionate, testează aplicaţiile electronice şi funcţionalităţile programelor informatice şi face propuneri pentru îmbunătăţirea funcţionalităţilor, transmite eventuale erori depistate Direcţiei IT-LPIS si dezvoltatorului de soft şi monitorizează corectarea erorilor;
 • transmite rapoartele de testare a funcţionalităţilor aplicaţiilor electronice către Direcţia IT-LPIS şi dezvoltatorul de soft;
 • evaluează monitorizările activităţilor de primire, înregistrare, verificare și autorizare pentru Intervenția DR-06, DR-03, măsura 14, pachetului 8 din măsura 10, ajutoare de stat, alte scheme cu finanțare europeană și de la bugetul național acordate sectoarelor suin și avicol;
 • primeşte de la centrele judeţene pentru intervenția DR-06 – Bunăstarea animalelor, măsura 14 – Plăți privind bunăstarea animalelor, pentru ajutoarele de stat, alte tipuri de ajutoare acordate sectoarelor suin și avicol, situaţiile centralizatoare  cu beneficiarii şi sumele aferente cererilor aprobate;
 • transmite la Direcţia economică (Serviciul buget – finanţe şi fonduri europene) pentru intervenția DR-06 – Bunăstarea animalelor, măsura 14 – Plăți privind bunăstarea animalelor și pentru alte tipuri de sprijin acordate sectoarelor suin și avicol, situaţiile centralizatoare cu beneficiarii şi sumele aferente cererilor aprobate;
 • transmite la MADR cantitățile de motorină determinate și sumele aferente acestora în vederea aprobării prin ordin de ministru;
 • efectuează, pentru intervenția DR-06 – Bunăstarea animalelor, măsura 14 – Plăți privind bunăstarea animalelor, transferul fişierelor de plată cu beneficiarii şi sumele cuvenite la plată din fonduri FEADR/FEGA către Direcţia economică (Serviciul buget – finanţe şi fonduri europene şi Serviciul plăţi UE) în vederea efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor;
 • efectuează, pentru ajutoare de stat și alte tipuri de ajutoare temporare acordate sectoarelor suin și avicol platite de la nivel central transferul fişierelor de plată cu beneficiarii şi sumele cuvenite la plată din fonduri FEADR/FEGA către Direcţia economică (Serviciul buget – finanţe şi fonduri europene şi Serviciul plăţi UE) în vederea efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor;
 • reconciliează cu Direcția economică sumele autorizate si transferate in SVAP pentru Intervenția DR-06 – Bunăstarea animalelor, măsura 14 – Plăți privind bunăstarea animalelor, cât și pentru  ajutoare de stat și alte tipuri de ajutoare acordate sectoarelor suin și  avicol plătite de la nivel central;
 • monitorizează şi verifică efectuarea corecţiilor datelor bancare transmise de Direcţia economică în urma pentru intervenția DR-06 – Bunăstarea animalelor, măsura 14 – Plăți privind bunăstarea animalelor, cât și pentru ajutoarele excepționale, ajutoare de stat și de minimis acordate sectoarelor suin și avicol dacă au fost plătite de la nivel central;
 • acordă informații referitoare la condițiile de acordare a schemelor și intervențiilor pe domeniul său de activitate;
 • participă la elaborarea de materiale şi lucrări legate de activitatea specifică Agenţiei, repartizate de conducere pe domeniul de activitate al compartimentului;
 • asigură şi elaborează materialele de informare a beneficiarilor de sprijin financiar, materialelor statistice şi altor mijloace de promovare în colaborare cu Serviciul relaţii cu publicul şi comunicare pe domeniul de activitate al compartimentului;
 • elaborează adrese interne pentru clarificarea unor aspecte privind procedurile existente sau pentru interpretarea unor aspecte specifice privind cadrul procedural existent pe domeniul de activitate al serviciului;
 • răspunde la petiții, sesizări şi reclamaţii pe domeniul de activitate al serviciului;
 • participă la lucrările diverselor colective de lucru organizate de Agenţie sau alte autorităţi pe probleme care vizează sfera sa de competenţă;
 • colaborează cu Direcţia management resurse umane pentru reconfirmarea acreditării Agenției şi pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană;
 • iniţiază şi colaborează cu departamentele de specialitate din cadrul Agenţiei în vederea instruirii personalului din centrele judeţene;
 • pregătește și susține programe de instruiri/videoconferințe pentru îndrumarea/consilierea centrelor județene/locale cu privire la prevederile legislative, procedurile de lucru și instrucțiunile de utilizare a aplicatiilor electronice pentru schemele de plată gestionate;
 • participă la programele de instruire organizate de Agenţie şi alte organisme abilitate în calitate de cursant și/sau lector;
 • participă la intâlniri de lucru, workshop-uri, seminarii pe teme privind politica agricolă comună, alte teme specifice, organizate de APIA sau alte organisme abilitate naţionale sau europene;
 • participă la întâlniri bilaterale, concilieri, comitete organizate de către Comisia Europeană în domeniul de activitate al compartimentului;
 • arhivează documentele în conformitate cu prevederile legale naţionale şi a manualelor de proceduri specifice;
 • îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de normele în vigoare sau stabilite de conducerea direcţiei, în domeniul său de activitate.

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut