guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Direcţia Juridică

Direcţia juridică este organizată şi funcţionează conform prevederilor legale în vigoare, în subordinea directă şi nemijlocită a directorului general.

(1) Obiectivul Direcţiei juridice este de a asigura apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale APIA, în conformitate cu Constituţia şi cu legile ţării. Personalul din cadrul Direcţiei juridice este obligat la păstrarea confidenţialităţii cu privire la datele cu care intră în contact.

 • Colaborează cu Direcţia management resurse umane pentru reconfirmarea acreditării şi pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană, urmărind conformitatea cu cerințele europene.
 • Direcţia juridică este condusă de un director, numit prin decizie a directorului general, în urma promovării unui concurs.
 • Pentru buna desfăşurare a activităţii, Direcţia juridică întocmește referatul de necesitate şi specificaţii tehnice în vederea achiziţionării de produse/servicii necesare desfăşurării activităţii proprii, pe care le supune aprobării conducerii instituţiei.

În activitatea sa, Direcția juridică îndeplinește și următoarele:

 • personalul de conducere și de execuție, implicat în activitatea auditată, trebuie să prezinte documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern la solicitarea echipei de audit intern;
 • documentele solicitate de către directorul Direcției audit intern/auditorii interni vor fi prezentate/comunicate, după caz, cu celeritate sau în termenul stabilit de aceștia, fie în original sau în copii certificate ‚,conform cu originalul’’ și semnate de persoana responsabilă.
 • elaborează şi transmite Direcției audit intern un plan de acţiune pentru implementarea recomandărilor avizate de către directorul general al APIA prin Raportul de audit intern;
 • asigură urmărirea aplicării planului de acţiune, respectiv implementarea recomandărilor la termenele stabilite prin planul de acţiune;
 • informează periodic Direcția audit intern sau la termenele stabilite de către DAI cu privire la stadiul de implementare a recomandărilor, progresele înregistrate şi termenele care nu sunt respectate;
 • asigură confidenţialitatea datelor și a informaţiilor cuprinse în rapoartele de audit intern, precum și a documentelor care au fost comunicate în cadrul misiunii de audit intern.

Direcţia juridică are în componenţă:

 • Serviciul contencios;
 • Serviciul legislaţie şi avize.

Art. 41. Serviciul contencios are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale APIA în faţa instanţelor judecătoreşti de toate gradele, a organelor de urmărire  penală, precum şi a tuturor autorităţilor şi organelor administrative cu atribuţii jurisdicţionale, în baza delegaţiei de împuternicire;
 • formulează și promovează cereri de chemare în judecată în condițiile legii în scopul apărării intereselor legitime ale APIA, pe baza documentelor şi informaţiilor complete puse la dispoziție de către structurile de specialitate din cadrul APIA, la solicitarea Direcției juridice;
 • formulează și promovează acţiuni în instanță în vederea recuperării creanţelor APIA rezultate din derularea fondurilor europene şi a fondurilor publice naţionale aferente acestora (FEGA, FEADR, BN), precum și din implementarea PNDR 2014 – 2020 și a Planului strategic PAC 2023-2027;
 • formulează și promovează apărările, căile de atac ordinare și extraordinare, precum și orice alte acte procedurale de natură să asigure apărarea drepturilor și intereselor legitime ale APIA, pe baza documentelor şi informaţiilor complete puse la dispoziție de către structurile de specialitate din cadrul APIA;
 • formulează cereri privind constituirea de parte civilă în dosarele penale, pe baza documentelor și informațiilor primite de la structurile de specialitate din APIA (Direcția economică, Direcția control administrativ și autorizare plăți etc.) sau din Centrele județene APIA;
 • formulează și întocmește referate, note de renunțare la judecată și/sau la promovarea căilor de atac, cu aprobarea directorului general al APIA;
 • acordă consultanță juridică personalului din cadrul APIA – aparat central, precum și personalului din cadrul Centrelor județene APIA cu privire la derularea fondurilor europene şi a fondurilor publice naţionale aferente acestora (FEGA, FEADR, BN) și cu privire la implementarea PNDR 2014 – 2020 și a Planului strategic PAC 2023-2027, la solicitarea acestora, în domeniul de activitate al serviciului;
 • colaborează cu direcţiile de specialitate în vederea întocmirii actelor de procedură, pe baza documentaţiilor complete puse la dispoziţie de către acestea, pentru apărarea intereselor APIA în litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată;
 • întocmește, în limitele competențelor, cu consultarea structurilor de specialitate, după caz, puncte de vedere la solicitările instanțelor de judecată sau ale organelor de cercetare penală primite de APIA;
 • transmite structurilor abilitate din cadrul APIA titlul executoriu, obţinut prin hotărâre judecătorească, în cauzele penale, în vederea efectuării procedurii de executare silită pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, din fonduri europene şi fonduri publice naţionale aferente acestora (FEGA, FEADR, BN) și din implementarea PNDR 2014 – 2020 și a Planului strategic PAC 2023-2027;
 • transmite structurilor abilitate din cadrul APIA hotărârile judecătorești executorii în vederea efectuării demersurilor necesare punerii în executare;
 • întocmeşte şi actualizează evidenţele privind litigiile APIA – aparat central rezultate din derularea fondurilor europene şi a fondurilor publice naţionale aferente acestora (FEGA, FEADR, BN) și din implementarea PNDR 2014 – 2020 și a Planului strategic PAC 2023-2027;
 • efectuează raportarea trimestrială/anuală a activităţii centralizate rezultată din derularea fondurilor europene şi a fondurilor publice naţionale aferente acestora (FEGA, FEADR, BN) și din implementarea PNDR 2014 – 2020 și a Planului strategic PAC 2023-2027, a compartimentelor juridice din Centrele judeţene APIA şi a Direcţiei juridice, către directorul general al APIA;
 • formulează cereri de înscriere la masa credală a debitorilor APIA, pe baza documentelor de creanță ce respectă termenele și condițiile legislației specifice domeniului insolvenței, transmise Direcției juridice de către Direcția economică, în vederea recuperării creanțelor rezultate din derularea fondurilor europene şi a fondurilor publice naţionale aferente acestora (FEGA, FEADR, BN) și din implementarea PNDR 2014 – 2020 și a Planului strategic PAC 2023-2027;
 • formulează cereri de plată pentru creanțe curente, în baza documentelor de creanță transmise în termenele și condițiile legislației specifică insolvenței, de către Direcția Economică, în vederea recuperării creanțelor rezultate din derularea fondurilor europene şi a fondurilor publice naţionale aferente acestora (FEGA, FEADR, BN) și din implementarea PNDR 2014 – 2020 și a Planului strategic PAC 2023-2027;
 • participă, prin reprezentanți împuterniciți de către directorul general al APIA la activitățile din cadrul procedurii insolvenței (adunări ale creditorilor, comitete ale creditorilor, termene în instanță), pentru dosarele de insolvență pe care le gestionează, în vederea recuperării creanțelor rezultate din derularea fondurilor europene şi a fondurilor publice naţionale aferente acestora (FEGA, FEADR, BN) și din implementarea PNDR 2014 – 2020 și a Planului strategic PAC 2023-2027;
 • solicită, după caz, direcțiilor de specialitate din cadrul APIA puncte de vedere tehnice, economico-financiare necesare desfășurării activității de recuperare a creanțelor prin procedura insolvenței;
 • participă la activitatea unor comisii de specialitate, stabilite prin decizia directorului general al APIA;
 • participă la elaborarea manualelor de procedură ale Serviciului contencios;
 • stabileşte tematica şi modalităţile de realizare a instruirii personalului responsabil cu activitatea de contencios, încadrat la compartimentele juridice din cadrul centrelor judeţene APIA, în baza propunerilor acestora;
 • participă la programe de instruire, seminarii, cursuri desfăşurate în cadrul Agenției sau organizate de alte instituții, pe domeniul său de activitate;
 • arhivează documentele specifice activităţii structurii;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii specifice funcţiei de consilier juridic, stabilite de directorul general, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 42. Serviciul legislaţie şi avize are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • acordă consultanță juridică personalului din cadrul APIA – aparat central, precum și personalului din cadrul Centrelor județene ale APIA cu privire la derularea fondurilor europene şi a fondurilor publice naţionale aferente acestora (FEGA, FEADR, BN) și cu privire la implementarea PNDR 2014 – 2020 și a Planului strategic PAC 2023-2027, la solicitarea acestora;
 • colaborează cu direcţiile de specialitate pentru definitivarea proiectelor de acte normative care privesc activitatea Agenţiei, analizând în acest scop proiectele de acte normative sub aspectul cerinţelor de corelare cu ansamblul reglementărilor interne, armonizării cu legislaţia europeană şi cu tratatele internaţionale la care România este  parte, precum şi al respectării normelor de tehnică legislativă;
 • analizează şi avizează pentru legalitate deciziile privind încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu şi/sau a raporturilor de muncă ale personalului din aparatul central, deciziile cu privire la sancţionarea disciplinară a personalului APIA – aparat central, precum şi alte decizii emise de directorul general al Agenţiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • avizează pentru legalitate protocoalele de colaborare și acordurile de delegare cu alte instituții, în vederea aplicării schemelor și măsurilor finanțate din FEGA, FEADR şi BN, precum și pentru implementarea PNDR 2014 – 2020 și a Planului strategic PAC 2023-2027;
 • avizează pentru legalitate contractele de achiziție publică care angajează fonduri din bugetul Agenţiei și/sau din fonduri FEGA și FEADR şi care  privesc activitatea proprie a acesteia, precum și orice contract în care APIA este parte;
 • avizează pentru legalitate convenţiile, actele adiţionale sau oricare alte documente cu caracter juridic, întocmite de către direcţiile de specialitate, serviciile şi birourile din cadrul Agenţiei;
 • avizează pentru legalitate răspunsurile/notele/actele administrative elaborate de către direcţiile de specialitate, serviciile şi birourile din cadrul Agenţiei, la solicitarea acestora;
 • avizează din punct de vedere al legalităţii procedurile și ghidurile privind implementarea schemelor si masurilor finanțate din FEGA, FEADR şi BN, precum și procedurile operaționale și de sistem elaborate de celelalte direcţii, servicii şi birouri din cadrul Agenţiei;
 • redactează şi transmite răspunsurile la corespondenţa specifică activităţii serviciului; sprijină cu puncte de vedere, exclusiv asupra aspectelor juridice, structurile de specialitate din cadrul APIA care întocmesc răspunsurile la plângerile prealabile formulate împotriva actelor administrative pe care aceste structuri le-au inițiat sau care intră în sfera de competență, conform rezoluției directorului general;
 • urmăreşte apariţia în Monitorul Oficial a actelor normative cu relevanţă pentru Agenţie, semnalează conducerii Agenţiei, direcţiilor de specialitate și Centrelor județene ale APIA prevederile aplicabile;
 • participă la activitatea unor comisii de specialitate, stabilite prin decizia directorului general;
 • stabileşte tematica şi modalităţile de realizare a instruirii personalului responsabil cu activitatea de avizare pentru legalitate, încadrat la compartimentele juridice din cadrul centrelor judeţene APIA, în baza propunerilor acestora;
 • participă la programe de instruire, seminarii, cursuri desfăşurate în cadrul Agenției sau organizate de alte instituții, pe domeniul său de activitate;
 • participă, în colaborare cu direcțiile din cadrul Agentiei, la implementarea măsurii de asistență tehnică finanțată din FEADR și cuprinsă în Planului strategic PAC 2023-2027;
 • efectuează raportarea trimestrială/anuală a activităţii de avizare pentru legalitate, cu evidenţierea situaţiilor de neavizare şi indicarea cauzelor neavizării, către directorul general APIA;
 • arhivează documentele specifice activităţii structurii;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii specifice funcţiei de consilier juridic, stabilite de directorul general, conform reglementărilor legale în vigoare.

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut