guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Direcţia IT – LPIS

Direcţia IT-LPIS stabileşte strategia IT a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în funcție de necesitățile identificate pentru asigurarea infrastructurii și securității IT.

(2) Statutul Direcţiei IT-LPIS în structura organizatorică a Agenţiei asigură independenţa sa faţă de departamentele utilizatoare ale sistemelor IT şi facilitează îndeplinirea obiectivelor sale generale.

(3) Direcţia IT-LPIS participă la stabilirea politicilor, standardelor şi procedurilor conform cărora se desfăşoară activităţile IT din Agenţie; politicile sunt aprobate de conducerea Agenţiei; pe baza acestor politici, se stabilesc standardele şi procedurile pentru dezvoltarea şi programarea sistemelor IT, documentaţia sistemelor, operarea sistemelor, securitatea informaţiilor şi gestionarea datelor; politicile, standardele şi procedurile sunt stabilite în concordanţă cu legislaţia naţională şi europeană în domeniu şi cu standardele acceptate internaţional.

(4) Realizează programe informatice.

(5) Este responsabilă cu întocmirea documentatiei tehnice pentru contractarea serviciilor de dezvoltare a sistemelor informatice de complexitate mare și realizează împreună cu direcțiile de specialitate analiza și întocmirea specificațiilor(cerintelor) tehnice pentru realizarea programelor informatice atât cele dezvoltate intern cât și cele contractate prin servicii de prestări servicii.

(6) Asigură împreună cu direcțiile de specialitate testarea aplicațiilor dezvoltate intern și a celor dezvoltate pe baza unor contracte cu prestatori externi.

(7) Asigură mentenanța și suportul serverelor de baze de date și a celor de aplicații pe care rulează aplicațiile dezvoltate intern și gestionează serverele de aplicații pentru aplicațiile dezvoltate prin contractele de prestări servicii.

(8) Asigură managementul/urmărirea/supervizarea activităților specifice contractelor de mentenanță și dezvoltare a sistemelor informatice APIA încheiate cu prestatori externi.

(9) Asigură în conformitate cu politica de securitate a sistemelor IT, clasificarea informației conform nivelului cerut de securitate, pentru confidenţialitate, integritate şi disponibilitate; responsabilităţile utilizatorilor şi ale personalului IT-LPIS sunt clar definite prin politica de securitate.

(10) Stabileşte procedurile de lucru pentru crearea, actualizarea şi întreţinerea Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole, LPIS și elaborează și propune spre avizare ghidul LPIS si procedura operaționala pentru actualizarea și întreținerea LPIS.

(11) Realizează actualizarea și întreținerea LPIS.

(12) Definește criteriile de risc care trebuie utilizate pentru analiza de risc, evaluează și actualizează anual eficacitatea analizei de risc.

(13) Stabileşte eşantioanele de control și supracontrol pentru intervențiile aferente sectoarelor vegetal și zootehnic, dezvoltare rurală și condiționalitate din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, administrate prin sistemul informatic IACS.

Art. 65.  Direcţia IT-LPIS se află în subordinea directorului general adjunct responsabil cu intervențiile IACS – sector vegetal și condiționalitate, plăţile directe – sector zootehnic, controlul pe teren, IT-LPIS, controlul administrativ şi autorizarea plăţilor şi are în structura sa:

 • Serviciul suport dezvoltare programe și sisteme informatice, infrastructură şi securitate IT;
 • Serviciul dezvoltare și mentenanță programe și sisteme informatice
 • Serviciul LPIS:
  • Biroul calitate LPIS și gestionare aplicație geospațială,
  • Compartimentul INSPIRE,
 • Biroul eșantionare și selectare dosare control.

Art. 66. Direcţia IT-LPIS are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • participă la stabilirea politicilor de personal privind activităţile specifice direcţiei;
 • asigură securitatea fizică a instalaţiilor IT, astfel încât orice deteriorare accidentală sau deliberată să fie evitată;
 • ia măsuri preventive şi de detectare în stadii incipiente a tuturor incidentelor care pot afecta structura sistemului IT (foc, inundaţii, căderi de tensiune, acces neautorizat);
 • asigură securitatea logică a serverelor de date şi de aplicaţii; accesul la date va fi asigurat în mod restrictiv doar persoanelor autorizate, la bazele de date şi la aplicaţiile pentru care au fost autorizate;
 • proiectează soft și hard și dezvoltă aplicaţii informatice solicitate de compartimentele de specialitate sau pentru uzul propriu; metodele de proiectare şi întreţinere a aplicaţiilor informatice vor asigura realizarea unor sisteme eficiente, care să garanteze securitatea datelor în ceea ce priveşte confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea şi trasabilitatea activităţilor;
 • proiectează soft și hard și dezvoltă aplicaţii informatice solicitate de compartimentele de specialitate ale agenției; metodele de proiectare şi întreţinere a aplicaţiilor informatice vor asigura realizarea unor sisteme eficiente, care să garanteze securitatea datelor în ceea ce priveşte confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea şi trasabilitatea activităţilor;
 • supervizează/asigură expertiza de specialitate și asistența practică în managementul sistemelor de baze de date și în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerințelor sistemului informatic în orice moment al ciclului de viață, în conformitate cu criteriile de calitate definite;
 • realizează specificații tehnice împreună cu direcțiile de specialitate beneficiare ale aplicațiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerințelor si nevoilor utilizatorilor;
 • adaptează și/sau armonizează, optimizează soluțiile hardware, software și a sistemelor de operare, precum și a aplicațiilor existente ori proiectate la necesitățile reale sau estimate ale utilizatorilor, în vederea îndeplinirii cerințelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns);
 • asigură suport tehnic pentru realizarea analizei în vederea definirii specificațiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerințelor utilizatorilor, pentru aplicațiile dezvoltate intern dar si pentru cele dezvoltate pe baza unor contracte de prestări servicii;
 • asigură suport tehnic în realizarea programelor pentru calculator, conform unor specificații predefinite, și asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformității cu specificațiile tehnice;
 • asigură managementul/urmărirea/supervizarea activităților specifice contractelor de mentenanță și dezvoltare a sistemelor informatice APIA încheiate cu prestatori externi dar si intern în cadrul Agenției;
 • testează aplicațiile dezvoltate intern împreună cu personalul din direcțiile beneficiare ale acestor aplicații dezvoltate intern;
 • testează aplicațiile dezvoltate pe baza de contracte de prestări servicii împreună cu personalul din direcțiile beneficiare ale acestor aplicații;
 • realizează/urmărește/supervizează gestionarea schimbărilor în sistemele hardware şi software conform procedurilor; aceste trebuie testate, planificate, înregistrate şi aprobate înainte de a fi implementate de direcţie;
 • supraveghează şi întreţine resursele IT pentru o utilizare eficientă şi o funcţionare corespunzătoare; va efectua o întreţinere preventivă, în concordanţă cu normele şi specificaţiile tehnice ale fabricantului;
 • proiectează şi pune în practică proceduri pentru buna funcţionare a reţelei de transmisie date a Agenţiei; reţeaua va fi protejată de accesul neautorizat, accesul la Internet va fi securizat prin mijloace hardware şi software;
 • proiectează şi testează planuri pentru restaurarea datelor şi aplicaţiilor critice în caz de incident, precum şi pentru repunerea în funcţiune a serviciilor IT în caz de întreruperi neaşteptate;
 • elaborează Planul de continuitate a afacerii în caz de dezastru pentru repunerea în funcţiune a aplicaţiilor critice şi a serviciilor IT; planul de continuitate a afacerii este aprobat de conducere şi este testat cel puţin o dată pe an până la punerea în funcțiune a centrului de recuperare în caz de dezastru;
 • asigură împreună cu managerul/managerii de proiect suportul necesar și managementul activităților specifice pentru actualizarea si întreținerea sistemelor informatice dezvoltate cu prestatorii externi;
 • gestionează conturile și rolurile utilizatori utilizate pentru a accesa pe aria fiecăruia de competență aplicațiile informatice dezvoltate intern sau prin contracte de prestări servicii;
 • asigură instalarea sistemelor de operare pe statiile de lucru/serverele de aplicații si a actualizărilor disponibile;
 • asigură un sistem de control al accesului în camera serverelor și monitorizeaza accesul;
 • asigură buna funcționare a echipamentelor de protecție implementate la nivelul centrului de date cum ar fi UPS, senzori de temperatura, senzori de fum etc;
 • participă la schimburi de experiență cu alte instituții publice în vederea interfațării cu alte sisteme informatice;
 • participă la inventarierea echipamentelor IT și propune înlocuirea echipamentelor uzate sau depășite fizic care se regăsesc în situația în care nu se mai pot asigura piese de schimb;
 • propune conducerii controale de securitate adecvate pentru reducerea riscurilor de securitate;
 • realizează interogări ale bazelor de date și furnizează la cerere informații stocate în baza de date pe structura solicitata de departamentele de specialitate sau ca suport pentru răspuns la petiții și sesizări din sarcina DIT-LPIS;
 • coordonează activităţile ce îi revin grupului tehnic format din reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru implementarea Directivei INSPIRE, conform Ordonanţei Guvernului numărul 4/2010 cu completările ulterioare;
 • colaborează cu Direcţia management resurse umane pentru reconfirmarea acreditării Agenției şi pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană;
 • monitorizează continuu conformarea APIA cu cerinţele sistemului de management al securităţii informaţiei stabilit în concordanţă cu standardul de securitate implementat de Agenţie;
 • realizează actualizarea şi întreţinerea LPIS;
 • gestionează dezvoltarea şi mentenanţa aplicaţiei IPA Online/a aplicației geospațiale pentru primirea cererilor de plată și a aplicației LPIS;
 • elaborează și propune spre avizare ghidul LPIS si procedura operaționala pentru actualizarea și întreținerea LPIS;
 • realizează actualizarea și întreținerea LPIS;
 • asigură evaluarea anuală a calității sistemului de identificare a parcelelor agricole, a sistemului de depunere a cererilor cu informații geospațiale și a sistemului de monitorizare a suprafețelor in conformitate cu art. 68, 69 și 70 din regulamentul (UE) 2021/2116 cu modificările și completările ulterioare;
 • participă și asigură suport direcției de specialitate pentru punerea în aplicare a Art. 70 din regulamentul (UE) 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 cu modificările și completările ulterioare;
 • coordonează activităţile ce îi revin grupului tehnic format din reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru implementarea Directivei INSPIRE, conform Ordonanţei Guvernului numărul 4/2010 cu completările ulterioare;
 • elaborează și actualizează procedura operaţională privind stabilirea eşantionului  de  control  pentru intervențiile aferente sectoarelor vegetal și zootehnic, dezvoltare rurală și condiționalitate din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, administrate prin sistemul informatic IACS;
 • elaborează evaluarea eficienţei factorilor de risc utilizaţi la selecția prin analiză de risc, pe baza rezultatelor controalelor din anul anterior de cerere, pentru schemele de ajutoare pe suprafaţă , animale şi domeniul condiţionalităţii, aflate în sarcina Agenției și a celor de la bugetul de stat sau alte plăți gestionate din sarcina directorului general adjunct responsabil DIT-LPIS;
 • realizează selecția eșantionului de control pentru controalele la fața locului din cadrul intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic, dezvoltare rurală și condiționalitate;
 • arhivează documentele specifice activităţii structurii;
 • personalul de conducere și de execuție, implicat în activitatea auditată, trebuie să prezinte documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern la solicitarea echipei de audit intern;
 • documentele solicitate de către directorul Direcției audit intern/auditorii interni vor fi prezentate/comunicate, după caz, cu celeritate sau în termenul stabilit de aceștia, fie în original sau în copii certificate ‚,conform cu originalul’’ și semnate de persoana responsabilă;
 • elaborează şi transmite Direcției audit intern un plan de acţiune pentru implementarea recomandărilor avizate de către directorul general al APIA prin Raportul de audit intern;
 • asigură urmărirea aplicării planului de acţiune, respectiv implementarea recomandărilor la termenele stabilite prin planul de acţiune;
 • informează periodic Direcția audit intern sau la termenele stabilite de către DAI cu privire la stadiul de implementare a recomandărilor, progresele înregistrate şi termenele care nu sunt respectate;
 • asigură confidenţialitatea datelor și a informaţiilor cuprinse în rapoartele de audit intern, precum și a documentelor care au fost comunicate în cadrul misiunii de audit intern.

Art. 67. Serviciul suport dezvoltare programe și sisteme informatice, infrastructură şi securitate IT  are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • Atribuţii privind infrastructura:
 • asigură organizarea accesului fizic la echipamentele de calcul în condiţiile de securitate descrise în procedurile de securitate IT și asigură securitatea fizică a instalaţiilor IT, astfel încât orice deteriorare accidentală sau deliberată să fie evitată;
 • se asigură că echipamentele de calcul şi echipamentele de securitate (instalaţii de supraveghere, controlul accesului, sesizare şi stingere incendii, climatizare, alimentare cu energie electrică etc.) sunt corect instalate şi funcţionează și ia măsuri preventive şi de detectare în stadii incipiente a tuturor incidentelor care pot afecta structura sistemului IT (foc, inundaţii, căderi de tensiune, acces neautorizat);
 • asistă/asigură suport echipelor de dezvoltare programe informatice (intrerne sau cele asigurate de prestatori externie), întreţinere şi exploatare a echipamentelor în implementarea măsurilor de securitate ;
 • acţionează pentru identificarea tuturor vulnerabilităţilor IT şi ia măsuri pentru înlăturarea lor;
 • pune în aplicare toate atribuţiile Direcţiei IT-LPIS legate de securitatea sistemelor informatice;
 • asigură verificarea sesizărilor privind vulnerabilitatea sistemelor informatice și propune măsuri de remediere;
 • elaborează politica referitoare la administrarea sistemelor de operare;
 • instalează și/sau participă la instalarea echipamentelor hardware inclusiv serverele de aplicație și baze de date din dotarea Agenţiei și asigură securitatea logică a serverelor de date şi de aplicaţii; accesul la date va fi asigurat în mod restrictiv doar persoanelor autorizate, la bazele de date şi la aplicaţiile pentru care au fost autorizate;
 • asigură actualizarea și întreținerea sistemelor de operare și a soluției antivirus;
 • propune actualizarea sistemelor de operare pentru care nu se mai asigură suport de către furnizorii de soluții, și se asigură că toate stațiile de lucru din cadrul agenției utilizează sisteme de operare licențiate și actualizate;
 • urmăreşte buna funcţionare a echipamentelor, ţine legătura cu furnizorii pentru depanările în garanţie şi cu furnizorii de servicii de întreţinere pentru depanările postgaranţie;
 • urmăreşte buna funcţionare a reţelei locale de calculatoare, face conectările şi deconectările la reţea, ia măsurile necesare pentru buna întreţinere a reţelei;
 • analizează şi urmăreşte nivelul serviciilor de Internet asigurate de furnizor şi ia măsurile necesare pentru încadrarea în parametrii contractuali;
 • asigură comunicarea cu furnizorul de servicii de internet și intranet;
 • realizează analize în vederea asigurării infrastructurii IT (servere de aplicatie, servere de baze de date, servere de stocare, aparatură de conectare și interconectare, stații de lucru, laptop și alte echipamente IT), întocmește specificații tehnice și le propune spre aprobare în vederea actualizării infrastructurii IT care nu mai corespunde cerințelor actuale sau care nu mai funcționează în mod corespunzător;
 • realizează analize în vederea asigurării condițiilor optime de funcționare a serverelor de aplicație, bază de date și a celor de stocare a datelor;
 • întocmește referate de necesitate și specificații tehnice pentru asigurarea mentenanței serverelor de aplicație, a serverelor de bază de date și a serverelor de stocare;
 • se asigură că aplicațiile din responsabilitatea Direcției I-LPIS pot fi utilizate/configurate/instalate de către cel puțin două persoane din cadrul Direcției IT-LPIS în vederea evitării unor situații neprevăzute;
 • asigură certificarea/validarea serviciilor realizate de prestatori externi pentru buna funcționare a infrastructurii IT;
 • asigură suport pentru incidentele legate de buna funcționare a echipamentelor IT;
 • asigură suport pentru crearea utilizatorilor pentru aplicațiile informatice create/achiziționate de agenție, alocarea drepturilor de acces si a rolurilor specifice;
 • participă la realizarea analizei în vederea definirii specificațiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerințelor utilizatorilor, pentru aplicațiile dezvoltate intern dar si pentru cele dezvoltate pe baza unor contracte de prestări servicii;
 • asigura suport tehnic în realizarea programelor pentru calculator, conform unor specificații predefinite, și asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformității cu specificațiile tehnice;
 • testează aplicațiile dezvoltate pe baza de contracte de prestări servicii împreună cu personalul din direcțiile beneficiare ale acestor aplicații;
 • realizează/urmărește/supervizează gestionarea schimbărilor în sistemele hardware şi software conform procedurilor; aceste trebuie testate, planificate, înregistrate şi aprobate înainte de a fi implementate de direcţie;
 • proiectează şi pune în practică proceduri pentru buna funcţionare a reţelei de transmisie date a Agenţiei; reţeaua va fi protejată de accesul neautorizat, accesul la Internet va fi securizat prin mijloace hardware şi software;
 • proiectează şi testează planuri pentru restaurarea datelor şi aplicaţiilor critice în caz de incident, precum şi pentru repunerea în funcţiune a serviciilor IT în caz de întreruperi neaşteptate;
 • asigură împreună cu managerul/managerii de proiect suportul necesar și managementul activităților specifice pentru actualizarea si întreținerea sistemelor informatice dezvoltate cu prestatorii externi;
 • realizează și propune spre aprobare Planul de continuitate a afacerii în caz de dezastru pentru repunerea în funcţiune a aplicaţiilor critice şi a serviciilor IT; planul de continuitate a afacerii este aprobat de conducere şi este testat cel puţin o dată pe an până la punerea în funcțiune a centrului de recuperare în caz de dezastru;
 • gestionează conturile și rolurile utilizatori in aplicațiile informatice dezvoltate intern sau prin contracte de prestări servicii(creare, alocare roluri, inactivare, etc);
 • asigură un sistem de control al accesului în camera serverelor și monitorizeaza accesul si propune măsuri pentru îmbunătățirea acestuia;
 • asigură buna funcționare a echipamentelor de protecție implementate la nivelul centrului de date cum ar fi UPS, senzori de temperatura, senzori de fum, etc și propune înlocuirea acestora după caz;
 • participă la schimburi de experiență cu alte instituții publice în vederea interfațării cu alte sisteme informatice și asigură securitatea pentru sistemele interfațate;
 • participă la inventarierea echipamentelor IT și propune înlocuirea celor ce nu mai funcționează în mod corespunzător sau pentru cele ce nu se mai asigură piese de schimb;
 • propune conducerii controale de securitate adecvate pentru reducerea riscurilor de securitate;
 • realizează pe aria de competență interogări ale bazelor de date și furnizează la cerere informații stocate în baza de date pe structura solicitata de departamentele de specialitate;
 • supervizează/asigura expertiza de specialitate și asistența practică în managementul sistemelor de baze de date și în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerințelor sistemului informatic în orice moment al ciclului de viață, în conformitate cu criteriile de calitate definite;
 • verifică optimizarea soluțiilor hardware, software și a sistemelor de operare, precum și a aplicațiilor existente ori proiectate la necesitățile reale sau estimate ale utilizatorilor, în vederea îndeplinirii cerințelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns) pentru aplicațiile dezvoltate de prestatori externi și propune îmbunătățirea acestora.

(2) Atribuţii privind securitatea IT:

 • coordonează activităţile în domeniul securităţii IT din Agenţie împreună cu ofițerul de securitate;
 • coordonează împreună cu ofițerul de securitate crearea şi implementarea procedurile de securitate IT și revizuirea periodică a acestora;
 • organizează/administrează modul de realizare a accesului fizic în clădirile APIA, în zonele administrative, la echipamentele de calcul în condiţiile de securitate descrise în procedurile de securitate IT;
 • se asigură că echipamentele de calcul şi echipamentele de securitate (instalaţii de supraveghere, controlul accesului, sesizare şi stingere incendii, climatizare, alimentare cu energie electrică etc.) sunt corect instalate şi funcţionează;
 • asistă echipele de dezvoltare software, întreţinere şi exploatare a echipamentelor în implementarea măsurilor de securitate;
 • acţionează pentru identificarea tuturor vulnerabilităţilor şi ia măsuri pentru înlăturarea lor;
 • coordonează activitatea de identificare şi evaluare a riscurilor privind securitatea informaţiei;
 • asigură verificarea sesizărilor privind vulnerabilitatea sistemelor informatice şi controlează modul în care măsurile de remediere sunt implementate;
 • asigură o soluție antivirus și urmărește instalarea/actualizarea pe stațiile de lucru ale Agenției;
 • asigură accesul securizat pe paginile de internet ale instituțiilor publice, ale Comisiei Europene și la cerere pe alte pagini de internet de interes pentru lucrătorii Agenției;
 • urmărește și verifică integrarea în domeniul APIA a tuturor stațiilor de lucru și propune măsuri acolo unde nu se respectă politica de domeniu APIA;
 • asigură suport la cerere pentru accesul de la distanță pe stațiile de lucru pentru personalul ce își desfășoară activitatea prin telemuncă.

Art. 68. Serviciul dezvoltare și mentenanță programe și sisteme informatice are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • participă la analiza proceselor din Agenţie şi a procedurilor ce vor fi transpuse în sistemele informatice;
 • proiectează soft și hard și dezvoltă aplicaţii informatice de complexitate redusă solicitate de compartimentele de specialitate a Agenției; metodele de proiectare şi întreţinere a aplicaţiilor informatice vor asigura realizarea unor sisteme eficiente, care să garanteze securitatea datelor în ceea ce priveşte confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea şi trasabilitatea activităţilor;
 • supervizează/asigura expertiza de specialitate și asistența practică în managementul sistemelor de baze de date și în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerințelor sistemului informatic în orice moment al ciclului de viață, în conformitate cu criteriile de calitate definite pentru programele/aplicațiile informatice dezvoltate intern;
 • realizează împreună cu direcțiile tehnice analiza în vederea definirii specificațiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerințelor utilizatorilor, pentru aplicațiile dezvoltate intern și realizează specificații tehnice împreună cu direcțiile de specialitate beneficiare ale aplicațiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerințelor si nevoilor utilizatorilor;
 • testează aplicațiile dezvoltate intern împreună cu personalul din direcțiile beneficiare ale acestor aplicații dezvoltate intern;
 • adaptează și/sau armonizează, optimizează soluțiile hardware, software și a sistemelor de operare, precum și a aplicațiilor existente ori proiectate la necesitățile reale sau estimate ale utilizatorilor, în vederea îndeplinirii cerințelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns) pentru programele/aplicațiile informatice dezvoltate intern;
 • asigură suport tehnic/participă la realizarea programelor pentru calculator, conform unor specificații predefinite, și asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformității cu specificațiile tehnice pentru programele dezvoltate intern;
 • proiectează şi testează planuri pentru restaurarea datelor şi aplicaţiilor critice în caz de incident, precum şi pentru repunerea în funcţiune a serviciilor IT în caz de întreruperi neaşteptate pentru serverele pe care rulează aplicațiile dezvoltate intern;
 • realizează documentaţia de utilizare pentru sistemele informatice dezvoltate intern; în cazul externalizării acestui serviciu, participă la verificarea documentația de utilizare și propune măsuri de îmbunătățire/corectare dacă este cazul;
 • participă la analiza, testarea, acceptarea şi implementarea aplicaţiilor şi sistemelor informatice proiectate;
 • urmăreşte comportarea în exploatarea curentă a sistemelor informatice şi formulează observaţii şi rapoarte de modificare;
 • realizează analiza, administrarea și mentenanța bazelor de date pe care sunt instalate aplicațiile/programele dezvoltate intern;
 • gestionează toate versiunile aplicaţiilor software dezvoltate intern în Agenţie (codul, sursa, structura bazelor de date, observaţii asupra funcţionării);
 • pune în funcţiune aplicaţiile informatice/programele dezvoltate intern;
 • realizează administrarea şi întreţinerea curentă a aplicaţiilor informatice dezvoltate intern;
 • realizează analiza şi proiectarea sistemelor IT pentru aplicațiile/programele dezvoltate intern;
 • realizează și întreține soluție de back-up a bazelor de date pentru aplicațiile/programele dezvoltate intern;
 • realizează restaurarea pe mediul de test a structurii bazelor de date din producţie pentru aplicațiile/programele dezvoltate intern;
 • întocmește proceduri de lucru și înstrucțiuni pentru accesarea aplicațiilor informatice dezvoltate intern;
 • realizează documentația de administrare a serverelor/bazelor de date pentru aplicațiile/programele dezvoltate intern, după caz;
 • efectueaza punerea în funcțiune a sesiunilor noi de bază de date pentru serverele pe care rulează aplicațiile/programele dezvoltate intern, după caz.

Art. 69. Serviciul LPIS are următoarele atribuţii şi responsabilităţi caracteristice pentru crearea, actualizarea şi întreţinerea Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole, LPIS:

 • realizează actualizarea şi întreţinerea Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS);
 • elaborează metodologii pentru verificarea, digitizarea şi validarea blocurilor fizice din baza de date LPIS, pentru implementarea cerinţelor suplimentare de calitate LPIS, în conformitate cu regulamentele CE şi legislaţia naţională;
 • analizează procedurile existente şi funcţionalităţile programelor informatice utilizate pentru actualizarea şi întreţinerea LPIS şi face propuneri pentru integrarea şi dezvoltarea lor în conformitate cu regulamentele CE şi legislaţia naţională;
 • realizează specificaţii tehnice pentru dezvoltarea softului utilizat în vederea actualizării şi întreţinerii LPIS şi recepţia serviciilor aferente de dezvoltare software;
 • monitorizează contractele/acordurile legate de actualizarea şi întreţinerea LPIS pe baza imaginilor ortofoto noi;
 • elaborează programe de înlocuire a ortofotoimaginilor, în conformitate cu regulamentele Comisiei Europene şi de verificare a blocurilor fizice pe baza ortofotoimaginilor noi;
 • realizează specificaţii tehnice pentru achiziţia de ortofotoimagini şi pentru controlul de calitate al acestora;
 • realizează specificaţii tehnice pentru verificarea, digitizarea şi validarea blocurilor fizice din LPIS în vederea actualizării LPIS şi a îmbunătăţirii calităţii LPIS;
 • actualizează/întreține baza de date LPIS pe baza procedurilor de lucru, în conformitate cu regulamentele CE şi cu reglementarile naţionale în domeniu;
 • coordonează transpunerea şi aplicarea la nivel teritorial a procedurilor legate de implementarea, actualizarea şi întreţinerea LPIS, în conformitate cu regulamentele CE şi cu reglementarile naţionale în domeniu;
 • elaborează şi supune aprobării referate de necesitate pentru achiziţia de ortofotoimagini, pentru verificarea, digitizare şi validarea blocurilor fizice din LPIS şi alte activităţi caracteristice serviciului;
 • controlează calitatea bazei de date LPIS şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia;
 • actualizează ori decâte ori este nevoie stratul de referinţă cu care se realizează controalele administrative pentru campania curentă;
 • stabileşte stratul de referinţă pentru campania următoare până cel târziu la începerea depunerii cererilor de sprijin şi îl întreţine prin modificările ulterioare;
 • instruieşte personalul de la centrele judeţene şi locale privind utilizarea aplicațiilor informatice caracteristice serviciului;instruieşte personalul de la centrele judeţene/APIA central responsabil cu actualizarea bazei de date LPIS, conform manualului de actualizare şi întreţinere a LPIS şi a procedurilor de lucru;instruieşte personalul de la centrele judeţene/APIA pentru utilizarea aplicațiilor informatice dezvoltate pentru accesarea bazei de date LPIS;
 • colaborează cu direcţiile care implementează sistemele informaticepentru culegerea de informatii rezultate în urma controalelor pe teren şi prin teledetecţie, necesare actualizării bazei de date LPIS şi propune soluţii pentru o mai bună gestionare a acestora;
 • colaborează cu celelalte servicii din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe probleme legate de baza de date LPIS şi implicaţiile acesteia în gestionarea cererii de sprijin;
 • propune şi elaborează protocoale/acorduri cu alte institutii, împreună cu structurile specializate din cadrul APIA, în vederea implementarii, actualizarii şi întreţinerii LPIS;
 • participă la misiunile de audit realizate de către reprezentanţii CE şi exprimă puncte de vedere la solicitarea reprezentanţilor misiunilor de audit CE;
 • răspunde la petiţii/sesizări pentru probleme referitoare la LPIS;
 • verifică şi recepţionează datele aferente contractelor care au ca obiect actualizarea şi întreţinerea LPIS (achiziţie ortofoto, control de calitate, digitizare pe baza ortofoto noi, control de calitate digitizare etc) şi alte contracte care sunt gestionate direct de către serviciul LPIS;
 • realizează dacă este cazul, vizite rapide pe teren pentru blocurile fizice pentru care se constată în cadrul verificărilor că nu sunt suficient de documentate modificările;
 • actualizează şi întreţine stratul de referinţă LPIS, ori de câte ori este nevoie pe parcursul campaniei de sprijin;
 • instruieşte personalul de la centrele locale şi judeţene APIA pe probleme de fotointerpretare a imaginilor ortofoto în vederea stabilirii tipului de folosinţă a terenului şi delimitarea parcelelor agricole în conformitate cu procedurile de lucru;
 • elaborează procedura operațională privind întreţinerea şi actualizarea sistemului de identificare a parcelelor agricole (LPIS);
 • verifică și propune măsuri de corectare şi validează blocurile fizice actualizate în baza serviciilor prestate conform cu Ordonanţei de urgenţă nr.75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030;
 • realizează actualizarea LPIS pentru blocurile fizice care nu fac obiectul Ordonanţei de urgenţă nr. 75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în perioada 2021;
 • participă la programe de instruire a personalului în vederea formării profesionale;
 • elaborează ghidul LPIS;
 • realizează cerinţe tehnice şi specificaţii funcţionale pentru dezvoltarea şi actualizarea aplicaţiei LPIS împreună cu direcţiile de specialitate şi urmăreste implementarea acestora;
 • participă la testarea şi punerea în funcţiune a noilor versiuni de programe ale aplicaţiei LPIS, în colaborare cu direcţiile şi compartimentele de specialitate din cadrul APIA;
 • realizează recepţia serviciilor de mentenanţă, dezvoltare şi actualizare și întreținere a aplicaţiei LPIS, în cazul în care aceste activităţi au fost realizate de către prestatori externi;
 • colaborează cu serviciul de specialitate şi responsabilii cu întreţinerea curentă a aplicaţiei prin realizarea copiilor de siguranţă, gestionarea serverelor de baze de date şi de aplicaţii, în colaborare cu celelalte servicii şi compartimente de specialitate din Direcţia IT-LPIS;
 • instruieşte personalul de la centrele locale şi judeţene APIA pentru utilizarea aplicaţiei LPIS;
 • participă și asigură suport direcției de specialitate pentru punerea în aplicare a art. 70 din regulamentul (UE) 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 70. Biroul calitate LPIS și gestionare aplicație geospațială se regăsește în directa subordonare a șefului serviciului LPIS și are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • realizează operațiunile necesare pentru verificarea implementării, actualizării şi întreţinerii Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS);
 • verifică modificările realizate la nivel central, judeţean și cele realizate de către prestatorii de servicii în procesul de actualizare şi întreţinere LPIS şi orice alte modificări care se realizează în procesul de actualizare şi întreţinere LPIS în vederea asigurării principiului celor 4 ochi și validează sau propune pentru corectare după caz;
 • coordonează şi monitorizează activitatea centrelor judeţene şi locale ale APIA, legată de folosirea aplicaţiei IPA Online/aplicației geospațiale pentru identificarea electronică a parcelelor agricole de către fermieri in vederea depunerii cererii de plată;
 • acordă asistenţă tehnică și suport utilizatorilor din APIA şi utilizatorilor externi pentru folosirea aplicaţiei IPA Online/aplicației geospațiale pentru identificarea parcelelor agricole prin digitizare şi depunerea electronică a cererilor de plată;
 • realizează și propune spre avizare procedurilor legate de identificarea, localizarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea cererilor in format electronic, împreună cu direcţiile de specialitate din cadrul APIA;
 • realizează cerinţe tehnice şi specificaţii funcţionale pentru dezvoltarea şi actualizarea aplicaţiei IPA-ONLINE/aplicației geospațiale ca suport pentru depunerea cererii de plată în format electronic împreună cu direcţiile de specialitate şi urmăreste implementarea acestora;
 • participă la testarea şi punerea în funcţiune a noilor versiuni de programe ale aplicaţiei IPA-ONLINE/aplicației geospațiale, în colaborare cu direcţiile şi compartimentele de specialitate din cadrul APIA;
 • realizează recepţia serviciilor de mentenanţă, dezvoltare şi actualizare și întreținere a aplicaţiei IPA-ONLINE/aplicației geospațiale, în cazul în care aceste activităţi au fost realizate de către prestatori  externi;
 • colaborează cu serviciul de specialitate şi responsabilii cu întreţinerea curentă a aplicaţiei prin realizarea copiilor de siguranţă, gestionarea serverelor de baze de date şi de aplicaţii, în colaborare cu celelalte servicii şi compartimente de specialitate din Direcţia IT-LPIS;
 • instruieşte personalul de la centrele locale şi judeţene APIA pentru utilizarea aplicaţiei IPA-ONLINE/aplicației geospațiale în procesul de primire a cererilor de plată și de control administrativ la nivelul IPA-ONLINE/aplicației geospațiale;
 • contribuie la elaborarea procedurii operaționale privind întreţinerea şi actualizarea sistemului de identificare a parcelelor agricole (LPIS);
 • participă la programe de instruire a personalului în vederea formării profesionale;
 • participă la elaborarea ghidului LPIS;
 • asigură (prin resurse proprii sau prin contractare de servicii) evaluarea anuală a calitatății sistemului de identificare a parcelelor agricole, a sistemului de depunere a cererilor cu informații geospațiale și a sistemului de monitorizare a suprafețelor in conformitate cu art. 68 și 69 din regulamentul (UE) 2021/2116 cu modificările și completările ulterioare;
 • o) participă și asigură suport direcției de specialitate pentru punerea în aplicare a art. 70 din Regulamentul (UE) 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 cu modificările și completările ulterioare.

Art.  71. Compartimentul INSPIRE are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

 • coordonează activităţile ce îi revin grupului tehnic format din reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru implementarea Directivei INSPIRE, conform OG nr. 4/2010, cu completările ulterioare;
 • participă la întrunirile grupurilor de lucru şi a CINIS (Consiliul Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale) şi informează şeful direct, directorul general al APIA şi membrul titular CINIS al MADR cu privire la stadiul de implementare a directivei INSPIRE la nivelul MADR;
 • răspunde de încărcarea datelor aferente MADR în portalul INSPIRE;
 • convoacă grupul tehnic de lucru în vederea pregătirii răspunsurilor la solicitările responsabililor cu implementarea INSPIRE la nivel naţional;
 • propune şi pregăteşte seturi de date noi care aparţin APIA şi care sunt de interes a fi încărcate în portalul INSPIRE;
 • participă la şedinţele CINIS şi ia decizie pentru sarcinile pe care i le trasează membrul titular CINIS MADR;
 • colaborează cu reprezentanţii grupului tehnic în vederea pregătirii datelor pe formatele solicitate de documentele INSPIRE;
 • îndeplineşte alte sarcini care revin pentru implementarea directivei INSPIRE la nivel MADR;
 • colaborează cu serviciul de specialitate şi responsabilii cu întreţinerea curentă a aplicaţiei prin realizarea copiilor de siguranţă, gestionarea serverelor de baze de date şi de aplicaţii, în colaborare cu celelalte servicii şi compartimente din Direcţia IT-LPIS;
 • actualizează și întreține geoportalul INSPIRE MADR/APIA.

Art. 72. Biroul eșantionare și selectare dosare control are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • elaborează şi actualizează procedura operațională pentru selecţia eşantionului de control pentru intervențiile aferente sectoarelor vegetal și zootehnic, dezvoltare rurală și condiționalitate din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, administrate prin sistemul informatic IACS;
 • însuşirea şi implementarea legislaţiei naţionale şi europene în vigoare privind intervențiile administrate prin IACS;
 • elaborează evaluarea eficienţei factorilor de risc utilizaţi la selecția prin analiză de risc, pe baza rezultatelor controalelor din anul anterior de cerere;
 • întocmeşte documentele pentru stabilirea factorilor de risc utilizaţi la selecţia eşantionului de control (fundamentează și propune noi factori de risc/actualizează factorii de risc existenţi, după caz);
 • analizează stadiul efectuării controalelor administrative în sistemul informatic în vederea pregătirii activităţii de selecţie a eşantioanelor de control;
 • întocmeşte situaţiile statistice cu privire la populaţiile eligibile pentru fiecare schemă de plată în vederea stabilirii dimensiunii eşantionului de control pe metode de selecţie şi tipuri de control;
 • desfășoară activități de analiză, proiectare, elaborare programe/scripturi/funcții în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării şi modificării programului/programelor informatice necesar pentru extragerea eșantionului de control;
 • realizează selecția eșantionului de control pentru controalele la fața locului din cadrul intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic, dezvoltare rurală și condiționalitate gestionate prin IACS
 • verifică eşantionul de control asupra relevanţei condiţiilor de selecţie;
 • transmite eşantionul de control către direcţiile/serviciile implicate în coordonarea şi monitorizarea activităţilor de control pe teren;
 • selectează eşantioanele de supracontrol;
 • efectuează marcarea în sistemul informatic IACS a fermierilor selectaţi la control/supracontrol în cadrul intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic, dezvoltare rurală și condiționalitate;
 • formulează propuneri de modificare a aplicaţiei informatice pentru modulul de eşantionare din cadrul sistemului informatic IACS, după caz;
 • întocmeşte scenarii de testare şi testează aplicaţia informatică pentru modulul de eşantionare din cadrul sistemului informatic IACS, după caz;
 • realizează script-uri de interogare a bazelor de date IACS în vederea extragerii informațiilor necesare realizării activităților premergătoare și ulterioare extragerii eșantionului de control: evaluarea eficienţei factorilor de risc utilizaţi la selecția prin analiză de risc, pe baza rezultatelor controalelor din anul anterior de cerere; verificare populație și calibrare intervale de risc pe fiecare factor de risc; verificare stadiu controale administrative și controale pe teren; verificare activitate marcare scopuri de control în aplicația IACS pentru fermierii selectați în eșantionul de control; realizare de analize și studii statistice în vederea formulării de răspunsuri pe probleme de eșantionare către diferite structuri de audit intern/extern;
 • realizează selecţia manuală pentru control în caz de reclamaţii/sesizări, pe baza unei solicitări scrise de la direcțiile de specialitate/centrele județene APIA;
 • întocmeşte răspunsuri pentru petiţiile/adresele repartizate;
 • colaborează cu alte compartimente de specialitate din cadrul Agenţiei;
 • participă la misiunile de audit intern/extern și formulează răspunsuri pe aria de competență;
 • răspunde la clarificările solicitate de structurile de control ale Comisiei Europene pe probleme de eşantionare;
 • arhivează electronic şi fizic, după caz, toate documentele în legătură cu eşantionarea: proceduri, evaluări, procese-verbale de eşantionare, note, documente de analiză etc.

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut