guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Direcţia Economică

Direcţia economică este structura Agenției  care asigură îndeplinirea a două dintre cele trei funcţii ale Agenţiei, potrivit legislaţiei europene, respectiv plata şi contabilizarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării Planului strategic PAC 2023 – 2027– Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), măsuri delegate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) alocate de la Uniunea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat sau din alte surse.

(2) Totodată, gestionează fondurile alocate de la bugetul de stat prin legile bugetare anuale destinate finanţării cheltuielilor curente, inclusiv a subvenţiilor acordate producătorilor agricoli, precum şi a cheltuielilor de capital.

(3) În cadrul atribuţiei de gestionare, Direcţia economică asigură componenta de planificare bugetară atât pentru fondurile de la bugetul de stat, cât şi pentru cele europene.

(4) Pentru identificarea proiectelor de operaţiuni care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice, organizează:

– acordarea vizei de control financiar preventiv propriu,

– ţinerea evidenţei vizelor acordate prin înregistrarea lor în Registrul special pentru vize CFPP,

– raportarea trimestrială a operaţiunilor vizate la MADR.

(5) Direcţia economică coordonează activitatea de înregistrare şi recuperare a creanţelor bugetare aferente fondurilor europene şi fonduri publice naţionale aferente acestora, desfăşurată la nivelul centrelor judeţene. Totodată gestionează Registrul Unic al Debitorilor Europeni prin înregistrarea tuturor documentelor ulterioare titlului de creanţă. De asemenea, efectuează înregistrarea şi urmăreşte recuperarea pentru titlurile de creanţă aferente ajutoarelor de stat aprobate de către directorul general.

Art. 89.  Direcţia economică are în componenţă:

 • Serviciul recuperare debite (SRD);
 • Serviciul buget – finanţe şi fonduri europene (SBFFE);
 • Serviciul plăţi UE (SPUE);
 • Serviciul contabilitate (SCUE):
 • Biroul raportare UE (BRUE);
 • Compartimentul control financiar preventiv propriu (CCFPP).

Art. 90.  Direcţia economică are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • monitorizează execuţia bugetului, respectiv: întocmirea proiectului bugetului APIA, repartizează bugetul aprobat pe unităţi subordonate, întocmeşte şi propune spre aprobare modificări ale bugetului, întocmeşte şi propune spre aprobare repartizarea lunară a creditelor bugetare şi a fondurilor europene;
 • întocmeşte proiectul bugetului anual, în colaborare cu direcţiile de specialitate din APIA, privind susţinerea financiară din surse bugetare şi fonduri europene;
 • organizează și coordonează activitatea de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor bugetare aferente activităţii proprii;
 • asigură cadrul organizatoric pentru administrarea şi utilizarea fondurilor aprobate prin buget şi din alte surse, în condiţiile legii;
 • asigură organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale centralizate privind:
  • situaţia patrimoniului aflat în administrare
  • contul de execuţie bugetara :
  • rezultatul patrimonial
  • situaţia fluxurilor de trezorerie
  • situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor
 • actualizează periodic manualele şi procedurile elaborate în cadrul direcţiei, ţinând cont de modificările legislaţiei naţionale şi europene, apărute în cursul exerciţiului financiar;
 • urmăreşte şi asigură aplicarea unitară a prevederilor legale naţionale şi europene privind gestionarea fondurilor alocate;
 • asigură proiecţia şi planificarea bugetară în scopul asigurării fondurilor necesare derulării în bune condiţii a mecanismelor de plată a schemelor de sprijin şi scheme de intervenţie pe piaţă, conform responsabilităţilor asumate de Agenţie, precum şi a fondurilor necesare funcţionării administrative a Agenţiei, pe baza indicatorilor proprii, a celor fundamentaţi de celelalte structuri organizatorice ale Agenţiei si a propunerilor ordonatorilor terţiari de credite;
 • întocmeşte şi înaintează solicitările de fonduri pentru toate cheltuielile institutiei, cu exceptia cheltuielilor de capital, potrivit actelor normative în vigoare;
 • asigură efectuarea plăţilor FEGA, FEADR, EURI şi BN;
 • asigură contabilizarea schemelor de plată aferentă celor două fonduri europene FEGA, FEADR, EURI, precum şi de la bugetul de stat;
 • asigură finanţarea periodică a cheltuielilor curente şi de capital aferente ordonatorilor terţiari de credite, potrivit bugetelor aprobate si a necesarului de finanţare comunicat de aceştia;
 • monitorizează respectarea principiilor executiei bugetare la nivelul ordonatorilor terţiari de credite;
 • întocmeşte şi înaintează spre avizare ordonatorului secundar de credite si ulterior spre aprobare ordonatorului principal de credite, propuneri de virări de credite intre indicatorii aprobati prin buget, în vederea asigurării fondurilor necesare desfasurarii în condiţii optime a activităţii;
 • întocmeşte raportările financiare către Comisia Europeană, pe baza informaţiilor contabile şi a celor primite de la direcţiile operaţionale, le înaintează spre semnare şi autorizare directorului general adjunct şi directorului general, după care le transmite Organismului de Coordonare, la termenele prevăzute în adresele de înaintare către Agenţie, cu încadrarea în termenele prevăzute de regulamentele europene specifice;
 • întocmeşte situaiile financiare centralizate, trimestriale și anuale, alte raportări financiare şi le transmite spre aprobare directorului general al Agenţiei în vederea înaintării acestora instituţiilor abilitate/solicitante: MFP, MADR , organisme de control şi audit etc;
 • contabilitează creanţele şi accesoriile la creanţe pentru fondurile FEGA/FEADR/ EURI/BN;
 • exercită prin persoanele împuternicite controlul financiar preventiv propriu în limita competenţelor aprobate;
 • asigură drepturile de semnătură în bănci și trezoreria statului, pe documentele de plată reprezentând obligații ale instituției rezultate de contracte de prestări servicii, achiziții, salarizarea personalului, alimentări de conturi pentru instituții subordonate, beneficiari ai fondurilor europene etc.;
 • colaborează cu compartimentele de specialitate din APIA în vederea realizării atribuţiilor ce ii revin;
 • asigură îndeplinirea cerinţelor cu privire la informarea publică privind activităţile desfăşurate;
 • asigura aplicarea şi respectarea regulilor generale privind protecţia informaţiilor clasificate şi a informaţiilor secrete de serviciu;
 • înaintează propuneri conducerii APIA în legatură cu pregătirea şi perfecţionarea personalului din cadrul direcţiei;
 • colaborează cu Direcţia management resurse umane pentru reconfrimarea acreditării Agenției şi pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană;
 • răspunde în condiţiile legii la solicitările celorlalte departamente din cadrul APIA, ale MADR, MFP, instituţii de control şi audit naţionale şi europene, alte instituţii şi organisme, cu privire la furnizarea de date, informaţii care fac obiectul documentelor întocmite la nivelul direcţiei;
 • întocmește referatul de necesitate şi specificaţii tehnice în vederea achiziţionării de produse/servicii necesare desfăşurării activităţii proprii, pe care le supune aprobării conducerii instituţiei;
 • arhivează documentele specifice activităţii structurii direcţiei
 • personalul de conducere și de execuție, implicat în activitatea auditată, trebuie să prezinte documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern la solicitarea echipei de audit intern;
 • documentele solicitate de către directorul Direcției audit intern/auditorii interni vor fi prezentate/ comunicate, după caz, cu celeritate sau în termenul stabilit de aceștia, fie în original sau în copii certificate ‚,conform cu originalul’’ și semnate de persoana responsabilă;
 • elaborează şi transmite Direcției audit intern un plan de acţiune pentru implementarea recomandărilor avizate de către directorul general al APIA prin Raportul de audit intern;
 • asigură urmărirea aplicării planului de acţiune, respectiv implementarea recomandărilor la termenele stabilite prin planul de acţiune;
 • informează periodic Direcția audit intern sau la termenele stabilite de către DAI cu privire la stadiul de implementare a recomandărilor, progresele înregistrate şi termenele care nu sunt respectate;
 • asigură confidenţialitatea datelor și a informaţiilor cuprinse în rapoartele de audit intern, precum și a documentelor care au fost comunicate în cadrul misiunii de audit intern.

Art. 91.  Serviciul recuperare debite are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • asigură protejarea intereselor financiare ale APIA, prin îndeplinirea atribuţiei de gestionare a Registrului Predebitori şi Registrului Debitorilor Europeni, precum şi de coordonare a centrelor judeţene APIA în ceea ce priveste fluxul de constituire, înregistrare, comunicare şi urmărire a recuperării creanţelor rezultate din derularea fondurilor europene şi a fondurilor fondurilor publice naţionale aferente acestora (FEGA, FEADR , EURI şi bugetul naţional);
 • înregistrează în Registrul Predebitori/Registrul Debitorilor Europeni şi Registrul Debitorilor Naţionali suspiciunile de plăţi necuvenite/titlurile de creanţă pentru schemele de plată pentru care nu a fost delegată de către directorul general această competenţă către directorii executivi ai centrelor judeţene (FEGA, FEADR, EURI şi bugetul naţional);
 • realizează comunicarea către debitori a titlurilor de creanţă emise de către directorul general, precum şi alte acte de corespondenţă în legatură cu debitele înregistrate în sarcina acestora, specifice activităţii serviciului (FEGA, FEADR, EURI şi bugetul naţional);
 • realizează reconcilieri privind creanţele înregistrate în Registrul Debitorilor Europeni cu Serviciului contabilitate UE din cadrul Direcţiei economice, precum şi cu alte entităţi, în conformitate cu prevederile procedurilor interne de lucru, acordurilor sau altor documente aprobate de directorul general al APIA(FEGA, FEADR, EURI şi bugetul naţional);
 • realizează şi transmite raportări cu privire la creanţele înregistrate şi în legatură cu activitatea specifică serviciului către Organismul de coordonare a agenţiilor de plăţi, în vederea înaintării către organismele specializate ale Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile regulamentelor europene cu privire la finanţarea politicii agricole comune (FEGA, FEADR, EURI şi bugetul naţional);
 • întocmeşte şi transmite pentru titlurile de creanţă aprobate de către directorul general dosarul de debit către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în vederea demarării procedurii de executare silită (FEGA, FEADR, EURI şi bugetul naţional);
 • întocmeşte şi transmite catre Direcția juridică propunerile privind debitorii pentru care s-a deschis procedura de insolvență, în vederea înscrierii la masa credală, pentru titlurile de creanţă emise de către directorul general (FEGA, FEADR, EURI şi bugetul naţional);
 • realizează comunicarea cazurilor de nereguli în cuantum de peste 10.000 de euro în baza art. 3 şi art. 5 din Regulamentul CE nr.1848/2006 si Regulamentul Delegat UE nr. 1971/2015 (FEGA, FEADR);
 • colaborează cu alte autorităţi competente pentru aplicarea măsurilor legale de executare silită;
 • realizează procedura de deducere din plăţile viitoare/compensare în baza legislaţiei în vigoare aplicabilă în materie (FEGA, FEADR, EURI şi bugetul naţional);
 • întocmeşte, în conformitate cu Regulamentul CE nr.885/2006 şi Regulamentul UE nr.908/2014, Tabelul Anexa II ce cuprinde neregulile FEGA şi FEADR, Tabelul Recapitulativ, documente aferente Declarației de Asigurare/Declaraţie de Gestiune;
 • realizează la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar repartizarea creanţelor restante aferente FEGA, înregistrate ca erori administrative;
 • aplică regula 50/50 în conformite cu Regulamentul CE nr. 885/2006 şi Regulamnetul UE nr.908/2014 (FEGA, FEADR);
 • întocmeşte notele de compensare a creanţelor bugetare către beneficiari şi le transmite centrelor județene (FEGA, FEADR şi bugetul naţional);
 • transmite către Serviciul contabilitate UE informări cu privire la efectuarea compensărilor creanţelor bugetare (FEGA, FEADR şi bugetul naţional);
 • realizează raportări lunare catre AFIR cu privire la creanţele constituite, creanțele recuperate prin deducere/compensare şi cele modificate/anulate în baza Acordului cadru de delegare pentru măsurile aferente Axei II din–PNDR;
 • realizează reconcilieri trimestriale şi anuale cu AFIR în baza Acordului cadru de delegare pentru măsurile aferente Axei II din–PNDR;
 • avizează în calitate de departament de specialitate ordonanţările STORNO aferente compesărilor efectuate (FEGA, FEADR şi bugetul naţional);
 • asigura secretariatul GMGRC;
 • exercită şi alte atribuţii din domeniul său de activitate care sunt dispuse de conducerea instituţiei sau care decurg din acte normative în vigoare privind activitatea de inregistrare si recuperare a creanţelor bugetare provenite din derularea fondurilor europene si a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
 • răspunde în termen la lucrările repartizate;
 • întocmeşte adresele de răspunsuri la solicitările (pe suport de hartie/electronic) direcţiilor/serviciilor din cadrul APIA şi ale petiţionarilor, în termenele prevăzute la art. 7 din Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 92. Serviciul buget – finanţe şi fonduri europene desfăşoară activităţi de monitorizare a fondurilor alocate din bugetul UE în cadrul PAC, de elaborare, repartizare şi execuţie buget, inclusiv sumele alocate temporar de la buget şi/sau din alte surse prevăzute de lege pentru finanţarea cheltuielilor aferente schemelor de sprijin direct şi măsurilor FEGA și FEADR pentru perioadele de programare 2007-2013 și 2014-2020, finanţarea cheltuielilor aferente schemelor de sprijin direct şi măsurilor FEGA și FEADR pentru perioada de tranziție 2021-2022, finanțarea cheltuielilor aferente intervențiilor FEGA, potrivit HG 1571/2022, art.1 alin (2), reprezentand fonduri externe nerambursabile conform Planului strategic PAC 2023-2027, finanțarea cheltuielilor aferente intervențiilor FEADR reprezentand fonduri externe nerambursabile conform Planului strategic PAC 2023-2027 în condițiile delegării, finanțarea fondurilor privind Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene, EURI, instituit pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19, conform Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID, precum şi activităţi de natură financiară privind fondurile externe nerambursabile FEADR şi de la bugetul de stat, având următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • ȋntocmeşte solicitările de fonduri către MADR pentru sprijinul financiar acordat din FEGA şi BN conform documentaţiei primită de la compartimentele de autorizare;
 • întocmeşte declaraţiile de cheltuieli către AFIR din FEADR, EURI şi BN1, pentru măsurile delegate conform PNDR și Planului strategic PAC 2023-2027, conform documentaţiei primite de la compartimentele de autorizare;
 • întocmeşte evidenţa din punct de vedere financiar a solicitărilor de fonduri, declaraţiilor de cheltuieli şi alimentărilor de fonduri (conform extraselor de cont) aferente surselor de finanţare pentru FEGA, FEADR, BN, BN1 și EURI si transmite această evidenţă conducerii direcţiei;
 • asigură informarea pe e-mail a compartimentelor de specialitate responsabile cu gestionarea măsurilor din FEGA, FEADR, EURI, buget de stat, cu toate sumele alimentate pentru solicitările de fonduri şi de disponibil depuse la MADR dar şi pentru declaraţiile de cheltuieli transmise la AFIR;
 • primeşte de la compartimentele de autorizare din cadrul direcţiilor de specialitate documente (certificate de plată şi borderoul certificatelor de plată, centralizatorul listelor de plată, etc.) în vederea întocmirii documentelor ALOP în aplicatia informatică (propuneri, angajamente şi ordonanţări de plată);
 • întocmeşte solicitările de fonduri pentru sprijinul financiar acordat de la bugetul de stat (subvenţii, ANT-uri);
 • centralizează pe acte normative solicitările de sprijin financiar, alimentările contului de subvenţii de la bugetul de stat;
 • elaborează şi fundamentează proiectul bugetului de cheltuieli al instituţiei (aparat central şi centre judetene), inclusiv sumele destinate derulării schemelor de plăţi şi măsurilor finanţate din FEGA şi BN, intervențiilor FEGA, potrivit HG 1571/2022, art.1 alin (2), reprezentand fonduri externe nerambursabile conform Planului strategic PAC 2023-2027, pe baza propunerilor şi previziunilor transmise de ordonatorii terţiari de credite, de direcţiile operaţionale din aparatul central, potrivit necesității realizării în bune condiţii a obiectivelor Agenţiei;
 • repartizează indicatorii din bugetul aprobat pe ordonatori terţiari de credite, pe baza propunerilor acestora, cu precădere în cazul cheltuielilor administrative, a legislaţiei naţionale şi europene;
 • centralizeazǎ modificarile bugetului aprobat, precum şi ţinerea la zi, cronologic şi sistematic,  a acestei evidenţe, la nivelul tuturor ordonatorilor de credite: centrele judeţene şi APIA central;
 • efectuează analiza indicatorilor de buget aprobaţi și repartizați pe baza execuţiei bugetare centralizate şi a diverselor rapoarte pentru sumele care nu sunt cuprinse în bugetul APIA, urmând sǎ propunǎ conducerii instituţiei modificări în structura prevederilor bugetare aprobate în condiţiile legii;
 • întocmeşte şi depune la MADR, la termenele comunicate, solicitările de fonduri pentru finanțarea cheltuielilor de personal şi a celor pentru bunuri şi servicii, situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal centralizată;
 • monitorizează efectuarea la nivelul MADR a deschiderilor de credite bugetare pe seama APIA, aprobarea acestora de catre MFP şi alimentarea conturilor deschise la trezorerie;
 • menţine permanent legătura cu MADR în ceea ce priveşte execuţia bugetului APIA şi asigurarea fluxului de numerar potrivit prognozei solicitărilor;
 • supune spre aprobare reprezentanţilor controlului delegat şi apoi ordonatorului secundar de credite toate documentele reprezentând solicitări de fonduri, repartizări/retrageri ale creditelor bugetare şi a celorlalte documente necesare efectuării plăţilor, potrivit legii;
 • întocmeşte bugetele rectificate ale ordonatorilor terțari de credite;
 • ține evidența bugetului APIA – aparat central – credite de angajament si credite bugetare -în sistemul informatic SVAP;
 • operează bugetul APIA – aparat central în sistemul FOREXEBUG conform prevederilor OMFP 517/2016;
 • participă la verificarea anexei 7 la situaţiile financiare trimestriale/anuale, ale aparatului central şi unităţilor subordonate în ceea ce priveşte creditele de angajament și creditele bugetare aprobate, creditele bugetare deschise;
 • colaboreazǎ cu direcţiile de specialitate din MADR şi AFIR la stabilirea necesarului lunar, sau ori de câte ori este nevoie, de fonduri de la bugetul de stat şi din fonduri externe nerambursabile (FEGA, FEADR, EURI);
 • colaborează cu Direcţia patrimoniu, achiziţii publice şi administrativ din cadrul APIA la întocmirea proiectului de buget, la repartizarea indicatorilor aprobaţi şi la repartizarea creditelor de angajament i creditelor bugetare pe ordonatori terţiari de credite aferent titlului Active nefinanciare, în baza listelor de investiții;
 • efectuează şi întocmeste documentele pentru repartizarea/retragerea creditelor bugetare aprobate prin buget, pe seama ordonatorilor terţiari de credite;
 • întocmeşte şi transmite situaţii, analize, fundamentări, raportări suplimentare la solicitarea conducerii APIA şi a diverselor entităţi: MADR, MFP, Guvernul Romaniei, Curtea de Conturi, inclusiv Corpul controlorilor delegaţi, alte instituţii şi organisme;
 • colaborează cu toate structurile Agenţiei, Direcţia de coordonare a agențiilor de plăți, MADR, Autoritatea Competentă, MFP, inclusiv reprezentanţi ai Corpului Controlorilor Delegati, Curtea de Conturi şi alte autorităţi, în desfăşurarea activităţilor specifice;
 • implementează şi elaborează manuale de procedură în funcţie de modificările legislative europene şi naţionale în domeniul specific de activitate;
 • implementează modificările legislative din domeniul specific de activitate;
 • asigură implementarea recomandărilor specifice ca urmare a rapoartelor de audit şi control emise de organismele naţionale şi europene abilitate;
 • întreprinde măsurile necesare privind arhivarea şi păstrarea în siguranţă a documentelor şi datelor computerizate şi disponibilitatea documentelor elaborate în realizarea activităţilor specifice, conform cerinţelor europene şi naţionale, în vederea asigurării unei piste de audit adecvate;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii care pot rezulta din necesitatea derulării eficiente a operaţiunilor aflate în sfera de responsabilitate;
 • ţine evidenţa din punct de vedere financiar a alimentărilor de fonduri (FEGA, FEADR, EURI şi bugetul de stat) conform extraselor de cont de la trezorerie şi tranmsiterea acestei evidenţe conducerii direcţiei.
 • răspunde în termen la lucrările repartizate;
 • ȋntocmeşte adresele de răspunsuri la solicitările (pe suport de hartie/electronic) direcţiilor/serviciilor din cadrul APIA şi ale petiţionarilor, în termenele prevăzute la art. 7 din Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare .

Art. 93. Serviciul plăţi UE din cadrul Direcţiei economice  are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • primeşte documentele de plată de la Direcţia control administrativ și autorizare plăți, Direcţia măsuri de piaţă, comert exterior, Directia plați directe – sector zootehnic, Directia intervenții IACS – sectorul vegetal și condiționalitate, Serviciul recuperare debite;
 • verifică documentele primite pentru plată în conformitate cu pct. 4 “plata Cheltuielilor” din OMFP nr.1792/2002;
 • efectuează blocarea/deblocarea la plată a beneficiarilor conform adreselor transmise de Direcția juridică, Direcţia antifrauda, control intern, centre judeţene APIA aprobate de directorul general;
 • întocmește și semnează check-list-urile documentelor primite pentru plata subvențiilor europene și naționale conform manualelor de proceduri privind efectuarea plăților și de gestionare a avansurilor și garanțiilor;
 • introduce și repartizează în sistemul informatic, pentru fiecare tranșă de plată, declarațiile privind cererile de plați compensatorii transmise către AFIR din FEADR și Buget Național aferent FEADR;
 • generează raportul Situaţie centralizată /detaliată a documentelor de plată, care stă la baza generării ordinelor de plată;
 • generează ordinele de plată către beneficiari pentru următoarele tipuri de plată: plată iniţială, plată deblocaţi, plată erori rezolvate, plată moştenitori, plată stornare compensare, pentru fondurile FEGA, FEADR, BN, BN1, BN2, SN, EURI;
 • întocmeşte lista de verificare pentru evidenţierea diferenţelor în plus sau în minus între sumele transmise pentru plată şi sumele care se plătesc;
 • întocmeşte şi transmite ordinele de plată către Trezoreria Municipiului București, pentru plata beneficiarilor cu conturi de trezorerie și pentru alimentarea băncilor;
 • operează plățile în sistemul Forexebug, conform prevederilor OMFP nr. 517/2016;
 • întocmeşte şi transmite fişierele electronice de plată către băncile comerciale cu care APIA a încheiat Convenţie de plată a beneficiarilor de subvenţii agricole;
 • întocmeşte şi transmite fişierele electronice de plată către Compania Naţională Poşta Română, în vederea prelucrării şi achitării, către beneficiarii de rentă viageră, a contravalorii în lei a mandatelor poştale;
 • invalidează ordinele de plată respinse de instituțiile financiare şi Trezorerie;
 • efectuează reconcilierea plăţilor cu instituţiile financiare/Trezoreria statului în baza extrasului de cont;
 • transferă pe fluxul de conturi invalide plăţile respinse de bănci / Trezorerie pentru corecţii;
 • generează extrasele de cont aferente plăţilor efectuate prin bănci, Trezorerie şi Compania Naţională Poşta Română;
 • îndosariază documentele aferente plaților și le predă Serviciului contabilitate UE, pe baza procesului verbal de predare – anexa nr.14 din manualul de efectuare a plăţilor;
 • inventariază soldurile conturilor APIA deschise la instituțiile financiare precum și cele deschise la Trezoreria statului
 • restituie la AFIR sumele neutilizate din FEADR, BN1 și EURI în baza Acordului cadru de delegare pentru implementarea măsurilor privind plăţile compensatorii şi notifică în scris AFIR, în legatură cu sumele restituite;
 • întocmeşte rapoarte pentru erori rezolvate şi deblocaţi şi le transmite la SBFFE în vederea solicitării de fonduri FEGA, FEADR, BN, BN1, SN, EURI;
 • efectuează reconcilierea plăţilor cu direcțiile operaționale care autorizează plata, după efectuarea fiecărei plăţi, pe baza formularului de reconciliere generat în aplicaţia informatică;
 • elaborează/actualizează manualele de proceduri privind efectuarea plăţilor şi pentru gestionarea avansurilor şi garanţiilor în conformitate cu legislaţia europeană privind PAC, corelarea acestuia cu structura organizatorică şi funcţională a Direcției economice şi APIA şi cu instrucţiunile de elaborare a manualelor de procedură transmise de către DMMRRI;
 • primeşte cu adresă de înaintare garanţia (scrisoare de garanţie bancară/ instrument de garantare emis de societăţi de asigurare conform Ghid pentru depunerea documentelor aferente constituirii garanţiei in APIA ) depusă de către operatorul economic și/sau centre județene APIA în cadrul SRPC APIA;
 • transmite catre DMPCE și Direcția juridică, cu adresă de înaintare, copiile garanţiilor de avans/de bună execuţie, dupa caz, constituite sub forma scrisorilor de garanţie bancară si a intrumentelor de garantare si anexele acestor instrumente, pentru verificarea elementelor specifice prevazute în regulamentele europene care stau la baza măsurii pentru care este depusă garanţia;
 • SPUE primește de la DMPCE/DJ adresa referitoare la conformitatea elementelor specifice solicitate;
 • verifică elementele obligatorii ale garanţiei primite de la SRPC conform check-list garanţie, şi înregistrează în aplicaţia informatică garanţia;
 • solicită autenticitatea scrisorilor de garanție bancară primite în cadrul serviciului de la instituțiile finaciar bancare;
 • confirmă către DMPCE garanţiile de avans / de bună execuţie depuse de operatorii economici pentru accesarea programelor derulate de APIA;
 • primeşte de la Trezorerie extrasele de cont şi înregistrează în sistemul informatic garanţiile depuse de operatorii economici sub formă de depozite băneşti;
 • înregistrează, monitorizează, blochează/ deblochează şi execută/eliberează garanţiile în baza adreselor primite de la DMPCE;
 • centralizează toate formele de garanţii depuse în conturile de garanții  APIA;
 • primeşte de la DMPCE documentaţia pentru efectuarea plăţilor în avans (adresa de înaintare la plată, ordonanţarea de plată, propunere de angajare a cheltuielii, angajament bugetar, certificat de plată avans, borderoul certificatului de plată, situaţia centralizată a notelor de compensare a creanţelor bugetare);
 • întocmeşte şi transmite către Trezoreria Municipiului Bucuresti ordinele de plată aferente dosarelor de avans / eliberărilor /reţinerii garanţiilor;
 • primeşte de la Trezorerie extrasele de cont care atestă efectuarea plăţilor şi înregistrează operaţiunile efectuate pe cont in sistemul informatic;
 • realizează reconcilierea plăţilor de avans cu DMPCE şi Serviciul contabilitate UE;
 • întocmeşte şi transmite situaţia financiară a avansurilor neînchise la data de 15 octombrie;
 • întocmeşte şi transmite situaţia comparativă avansuri – garanţii, an curent an precedent;
 • întocmeşte şi transmite catre DMMRRI Anexa 4a) cu privire la Bilanțul de închidere al avansurilor FEGA la 15 octombrie a anului financiar, în vederea raportării la Comisie;
 • menţine legătura cu băncile privind prelungirea valabilităţii, executarea/eliberarea scrisorilor de garanţie bancară;
 • întocmeşte situaţii specifice Serviciului plăţi UE la solicitarea conducerii;
 • arhivează documentele primite/emise de către Serviciul plăţi UE, conform manualelor de efectuare plăţi UE,i avansuri şi garanţii;
 • răspunde în termen la lucrările repartizate;
 • întocmeşte adresele de răspunsuri la solicitările (pe suport de hartie/electronic) direcţiilor/serviciilor din cadrul APIA şi ale petiţionarilor, în termenele prevăzute la art. 7 din Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 94.  Serviciul contabilitate UE  are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • realizează și implementează propuneri privind procedurile financiar-contabile în concordanţă cu planul de conturi stabilit anual de UE și legislatia naţională, efectuează înregistrările contabile pe baza Nomenclatorului bugetar european;
 • primeşte/verifică lista de plată AP18 pentru deciziile autorizate la plată, centralizatoarele tuturor sancţiunilor aplicate şi borderoul certificatelor de plata (inclusiv avansurile gestionate de DMPCE) autorizate pentru fondurile FEGA/FEADR/EURI/BN/SN;
 • primeşte/contabilizează certificate de plată (inclusiv avansurile gestionate de DMPCE), decizii de plată, sancţiuni aplicate  pentru sumele autorizate beneficiarilor pentru fondurile FEGA/FEADR/EURI/BN/SN;
 • primeşte/verifică/contabilizează de la DMPCE documentele legate de gestionarea stocurilor la intervenţie şi ajutoarelor alimentare;
 • primeşte/emite/verifică/contabilizează propuneri de plată, angajamente de plată, ordonanţari de plată FEGA/FEADR/EURI/BN/SN;
 • primeşte/verifică/contabilizează extrasele de cont pentru plăţile aferente  fondurilor  FEGA/FEADR/EURI/BN/SN;
 • primeşte/verifică/contabilizează extrasul de cont aferent deschiderilor de credite bugetare, aferente fondurile FEGA/FEADR/EURI/BN/SN;
 • contabilizeaza creanţele şi accesoriile la creanţe, pentru fondurile FEGA/FEADR/EURI/BN/SN;
 • primeşte/verifică/inregistrează/contabilizează plata voluntară aferentă creanţelor şi accesoriile la creanţe, pentru fondurile FEGA/FEADR/EURI/BN/SN;
 • contabilizează compensarea aferentă creanţelor şi accesoriile aferente, pentru fondurile FEGA/FEADR/EURI/BN/SN;
 • realizează reconcilierea autorizărilor/sancţiunilor/ creanţelor şi accesoriilor aferente /plăţilor (inclusiv avansuri)/garanţiilor cu Serviciul plăţi UE, Serviciul recuperare debite, Direcţia control administrativ și autorizare plăți, DMPCE;
 • întocmeşte ordine de plată pentru viramentele către AFIR/MADR/BS reprezentand creanțe și accesorii la creanţe FEGA/FEADR/EURI/BN/SN, recuperate prin plată voluntară;
 • realizează împreună cu AFIR reconcilierea viramentelor efectuate reprezentând creanţe si accesorii la creanţe pentru măsurile delegate, FEADR/EURI și cofinanțarea de la Bugetul de Stat, recuperate prin plata voluntară;
 • întocmeşte/verifică ANEXA III- sancţiuni aplicate fermierilor( altetele decat creanțele și accesoriile creanțelor) pentru  fondurile FEGA/FEADR/EURI;
 • primeşte/întocmeşte documentele necesare pentru întocmirea/plata ştatului de salarii/sentințe judecătorești aferente drepturilor salariale;
 • întocmește documentele care stau la baza solicitarii de fonduri necesare pentru plată stimulente salariale M20 /FEADR/EURI;
 • primeşte/întocmeşte documentele necesare pentru întocmirea/plata ştatului de stimulente salariale M20/FEADR/EURI;
 • întocmeşte declaraţiile fiscale, legate de salarii/stimulente salariale, statisticile lunare/trimestriale/ semestriale/ anuale şi le depune la organul fiscal competent;
 • completează adeverinţe de venit, respectiv pentru: descoperire de cont (overdraft), deducere, judecătorii şi tribunale la solicitarea salariaţilor Agenţiei;
 • primeşte/înregistrează/contabilizează toate documentele aferente întocmirii registrului de casă lei/valută;
 • primeşte/înregistrează/contabilizează toată documentaţia necesara efectuării plaţilor pentru buna desfaşurarea a activitatii întregii agenții ( cheltuieli materiale, cheltuieli investiţii, cheltuieli personal );
 • întocmeşte monitorizarea cheltuielilor materiale/personal pentru APIA aparat central şi o transmite catre Serviciul buget finanţe şi fonduri europene;
 • urmărește execuția plăților efectuate de către APIA Central;
 • întocmeşte balanţa de verificare (sintetic/analitic) şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale – bilanţ, contul de execuţie bugetară, rezultatul patrimonial,situatia fluxurilor de trezorerie şi anexe – pentru aparatul propriu şi centralizeaza situaţiile financiare trimestriale si anuale ale centrelor judeţene, în conformitate cu principiile: continuităţii activităţii, permanenţei metodelor, prudenţei, independenţei exerciţiului, evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv;
 • întocmește Note de Corectie Angajamentele Bugetare (CAB) pentru sumele încasate din recuperarea debitelor naționale și europene;
 • întocmește formularele privind raportarea în Sistemul Național de Raportare FOREXEBUG lunar,trimestrial și anual respectiv: Balanța de verificare,Contul Non Trezor,Situația plăților efectuate și a sumelor declarate(FEN), Proiecte cu finanțare externă, Plăți restante, Situația activelor și a datoriilor financiare, Situația stocurilor, Alte anexe, Situația modificărilor în structura activelor, Active fixe corporale, Active fixe necorporale;
 • emite decizii de imputare numai în baza notelor de control întocmite de către DACI și aprobate de către directorul general în care sunt indicate persoanele vinovate și suma ce urmează a fi recuperată de la fiecare persoană;
 • întocmeşte rapoarte pentru fondurile din bugetul naţional (exerciţiul financiar 1 ian-31dec) şi pentru fondurile primite de la UE (exercitiul financiar 16 oct an „n”-15 oct an „n+1”);
 • transmite Biroului raportare UE, informaţiile privind cheltuielile/veniturile în vederea întocmirii şi transmiterii către OC/CE a raportărilor periodice (T104 şi P-STO-FEGA trimestrial FEADR/EURI);
 • elaborează monografii contabile în vederea reflectării corecte şi unitare a operaţiunilor efectuate la nivelul aparatului central şi al centrelor judetene;
 • elaborează şi actualizează manuale de proceduri pentru a fi în concordanţă cu legislaţia europeană şi legislaţia naţională;
 • răspunde în termen la lucrările repartizate;
 • întocmeşte răspunsuri la solicitările direcţiilor/serviciilor din cadrul APIA şi ale petiţionarilor, în termenele prevăzute la art. 7 din Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • arhivează toate documentele conform normativelor în vigoare.

Art. 95. Biroul raportare UE, în subordinea Serviciului contabilitate UE, are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • întocmeşte raportările financiare, conform regulamentelor europene în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare, privind cheltuielile/veniturile imputate FEGA si FEADR (măsurile delegate AXA II), pe baza datelor înregistrate în contabilitate şi a informațiilor furnizate de direcţiile operationale, conform competențelor stabilite şi anume:
  • declaraţia T104;
  • declarația trimestrială;
  • declaraţia anuală;
  • tabelele de diferenţe;
  • încărcare /verificare/export/tabela X – FEGA/FEADR/EURI;
 • înaintează raportările financiare electronic şi pe suport de hârtie, Direcţiei de coordonare a agenţiilor de plăţi în cazul FEGA, la termenele comunicate în notificarea scrisă înaintată conducerii APIA şi la AFIR în cazul FEADR/EURI; o copie a raportărilor financiare FEGA , FEADR și EURI se transmite în format electronic şi la DMMRRI;
 • realizează reconcilierea dintre recuperările din Tabelul  Anual 104, Declaraţia Anuală si recuperarile incluse in Anexa II si Anexa III ptr fondurile FEGA/FEADR și EURI;
 • completează Reconcilierea plăților efectuate și contabilizate AFIR – APIA pentru luna;
 • completează Tabel de reconciliere privind declarația de cheltuieli cu Direcția contabilizare plăți fonduri europene – AFIR;
 • completează Reconcilierea trimestrială/anuală a plăților catre beneficiari înregistrate contabil de AFIR – APIA;
 • completează check-listurile aferente raportărilor FEGA, FEADR și EURI pentru verificarea corectitudinii şi completitudinii datelor incluse în acestea;
 • întocmeşte şi transmite la DMMRRI şi Curţii de Conturi – Autoritatea de Audit, pentru certificare, documentele solicitate de CE, potrivit legislatiei europene, pentru lichidarea conturilor FEGA, FEADR și EURI (măsurile delegate AFIR), pe baza datelor inregistrate în contabilitate şi a datelor şi documentelor furnizate de direcţiile operaţionale, conform competenţelor stabilite;
 • în cazul în care au loc operaţiuni de intervenţie se primeşte pe e-mail de la direcţia de specialitate în fiecare lună şi la sfârşit de an confirmarea completării în aplicaţie P-STO a declaraţiilor pentru fiecare produs pe baza datelor din perioada precedentă evidenţiate în conturile analitice ale cheltuielilor ce au la bază mişcarea fizică lunară;
 • colaborează cu toate structurile Agenţiei, Direcţia de coordonare a agențiilor de plăți, MADR, Autoritatea competenta, MFP, inclusiv reprezentanţi ai Corpului Controlorilor Delegaţi, Curtea de Conturi şi alte autorităţi, în desfaşurarea activităţilor specifice;
 • implementează modificările legislative europene şi naţionale în domeniul financiar şi actualizează manualele de procedură din cadrul biroului;
 • răspunde în termen la lucrările repartizate;
 • întocmeşte adresele de răspunsuri la solicitările (pe suport de hartie/electronic) direcţiilor/serviciilor din cadrul APIA şi ale petiţionarilor, în termenele prevăzute la art. 7 din Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • asigură arhivarea temporară a lucrărilor realizate în cadrul biroului.

Art. 96. (1) Compartimentul control financiar preventiv propriu (CCFPP) este integrat în sfera răspunderii managerială și este in subordinea  directorului Direcției economice. Funcţia de conducere este asigurată de un coordonator.

(2) Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operaţiuni (denumite în continuare operaţiuni) care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice.

Art. 97 (1) Controlul financiar preventiv propriu constă în verificarea sistematică a operaţiunilor care fac obiectul acestuia, din punctul de vedere al:

 1. a) respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operaţiunilor (control de legalitate);
 2. b) îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor şi a regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operaţiuni din care fac parte operaţiunile supuse controlului (control de regularitate);
 3. c) încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz (control bugetar).

(2) Controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor în care sunt consemnate operaţiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competenţei sau de către titularul unei competenţe delegate în condiţiile legii. Nu intră în sfera controlului financiar preventiv analiza şi certificarea situaţiilor financiare şi/sau patrimoniale şi nici verificarea operaţiunilor deja efectuate.

(3) Controlul financiar preventiv al operaţiunilor se exercită pe baza actelor şi/sau a documentelor justificative certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii, de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente.

Art. 98.  Fac obiectul controlului financiar preventiv propriu, operaţiunile care vizează în principal:

 • operaţiunile stabilite prin ”Cadrul specific al documentelor si operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu” la nivelul APIA, aprobate conform legii;
 • operaţiunile cuprinse in actul de numire al persoanei desemnate de ordonatorul secundar de credite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu prin care sunt stabilite limitele de competenţă în exercitarea acestora;
 • angajamentele legale şi angajamentele bugetare;
 • deschiderea şi repartizarea de credite bugetare;
 • modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;
 • ordonanţarea cheltuielilor;
 • constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi stabilirii titlurilor de încasare;
 • concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
 • vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
 • alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Art. 99.  Principalele atribuţii specifice ale CCFPP:

 • primește și înregistrează într-un registru documentele prezentate la viza de control financiar preventive;
 • înscrie datele relevante din documentele prezentate la viza de control financiar preventiv propriu in registrul operaţiunilor prezentate la viza;
 • efectuarea unei verificari formale a documentelor primite pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu conform legii;
 • parcurgerea listei de verificare specifice operaţiunii primite la viză;
 • după efectuarea verificării formale, continuă parcurgerea listei de verificare şi efectuează controlul operaţiunii din punctul de vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament;
 • întocmeşte nota de informaţii suplimentare daca este cazul, solicitând alte acte justificative, precum si avizul compartimentului de specialitate juridica si o înaintează compartimentelor si serviciilor de specialitate pentru proiectele de operaţiuni înaintate la viza.
 • informează directorul general și conducătorul ierarhic superior în cazul întârzierii sau refuzului furnizării documentelor justificative solicitate;
 • analizează și avizează proiectele de operaţiuni prin aplicarea sigiliului și a semnăturii pe exemplarul documentului care se arhivează la entitatea publică, în compartimentul CCFPP, înaintate de serviciile și compartimentele de specialitate, operaţiuni ce sunt cuprinse în cadrul specific aprobate de ordonatorul secundar de credite;
 • restituie sub semnătură în registru, documentele vizate sau nevizate și actele justificative, compartimentului emitent;
 • refuză motivat, în scris, acordarea vizei de control financiar preventiv dacă proiectul de operaţiuni nu întruneşte condiţiile de legalitate, regularitate după caz, de încadrare în limitele destinaţia creditelor bugetare și/sau de angajament;
 • aduce la cunoștinţa directorului general și conducătorului ierarhic superior refuzurile de viză;
 • supraveghează execuţia bugetară în condiţii de echilibru și de prudenţialitate;
 • monitorizează pe baza analizelor proprii activitatea APIA aparat central și întocmește rapoarte periodice, lunare, pe care le înaintează directorului general și conducătorului ierarhic superior. Aceste rapoarte vor cuprinde în mod obligatoriu un capitol referitor la execuția bugetară;
 • asigură interfaţa cu centrele județene APIA și cu celelalte instituţii implicate în desfășurarea activității legat de activitatea de control financiar preventiv propriu;
 • coordonează tehnic procedural activitatea de control financiar preventiv propriu la nivelul centrelor județene APIA;
 • întocmesc trimestrial ”Raportul privind activitatea de control financiar preventiv propriu” și înaintează centralizat la nivel central ordonatorului principal de credite;
 • elaborează și propune actualizarea normelor metodologice specifice CFPP;
 • înaintează spre aprobare ordonatorului secundar de credite și către avizare MADR respectiv MFP proiectele de norme metodologice;
 • analizează documentele privind numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea persoanelor care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu la nivelul centrelor județene;
 • participă la pregătirea profesională;
 • propune serviciului de specialitate organizarea periodică a unor stagii de instruire și pregătire profesională a personalului care exercită controlul financiar preventiv propriu din cadrul APIA aparat central și centrelor județene APIA:
 • propune serviciului de specialitate organizarea periodică a unor stagii de instruire și pregătire profesională a personalului direcțiilor/compartimentelor de specialitate care inainteaza proiectele de operațiuni supuse vizei CFPP;
 • păstrează și arhivează documentele privind activitatea de control financiar preventiv conform legislaţiei și procedurilor interne APIA;
 • îndeplineşte si alte atribuţii ce derivă din modificarea dispoziţiilor și prevederilor legale în vigoare cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu, cu respectarea prevederilor legale specificate în legislaţia de specialitate;
 • persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu pot fi implicate prin sarcinile de serviciu la aprobarea, efectuarea, înregistrarea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu;
 • elaborează lucrări legate de activitatea de control financiar preventiv propriu solicitate/repartizate de conducerea ierarhic superioară;
 • răspunde în termenul stabilit la lucrările repartizate.

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut