guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Anul 2020

În data de 04.05.2020 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L140 o serie de acte normative adoptate de către Comisia Europeană în vederea optimizării gestionarii anumitor activităţi agricole specifice pe perioada în care pandemia de COVID-19 afectează statele membre UE.

Actele normative menţionate pot fi consultate accesând linkul
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2020:140:TOC

Printre aceste reglementări se numără și cele cu rol în intervenţia pe piaţă prin acordarea unui ajutor pentru depozitarea privată a anumitor produse agroalimentare.

Astfel, s-au emis regulamente care stabilesc cadrul legal pentru acordarea ajutorului în vederea depozitării private pentru următoarele produse:
– Depozitare privată carne de bovină (REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/596 AL COMISIEI din 30 aprilie 2020 privind acordarea ajutorului pentru depozitarea privată a cărnii proaspete sau refrigerate de bovine cu vârsta de opt luni sau mai mult și stabilirea în avans a cuantumului ajutorului);
– Depozitare privată carne de capră și de oaie (REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/595 AL COMISIEI din 30 aprilie 2020 privind acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a cărnii de oaie și de capră și fixarea în avans a valorii ajutorului);
– Depozitare privată a untului (REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/597 AL COMISIEI din 30 aprilie 2020 privind acordarea ajutorului pentru depozitarea privată a untului și stabilirea în avans a cuantumului ajutorului);
– Depozitare privata lapte praf degresat (REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/597 AL COMISIEI din 30 aprilie 2020 privind acordarea ajutorului pentru depozitarea privată a laptelui praf degresat și stabilirea în avans a cuantumului ajutorului);
– Depozitarea privată a brânzeturilor (REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/591 AL COMISIEI din 30 aprilie 2020 de deschidere a unei scheme de ajutor cu caracter temporar și excepţional pentru depozitarea privată a anumitor brânzeturi și de stabilire în avans a cuantumului ajutorului).

Regulamentele specifice stabilesc:
– tipurile de produse eligibile, 
– perioadele de depozitare, 
– garanţiile aferente cererilor de ajutor (unde este cazul)
– cuantumul ajutorului pentru fiecare categorie de produs.

Perioada de depunere a cererilor este deschisă începând cu data de 07.05.2020. Pentru produsele carne de bovină, respectiv carne de oaie și capră s-a stabilit ca termen limită de depunere a cererilor, data de 30.06.2020.
– Procedura de depozitare privată a produselor agroalimentare se derulează în baza regulamentelor specifice menţionate anterior.
– Condiţiile generale de derulare a măsurilor de depozitare privată sunt stabilite însă prin REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1238 AL COMISIEI din 18 mai 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenţia publică și ajutoarele pentru depozitarea private.

Toate produsele trebuie să respecte inclusiv prevederile stabilite în Anexa VI a Regulamentului (UE) nr. 1240/2016.

În cazul produselor a căror depozitare se efectueaza după aprobarea cererii de ajutor și care au o garanţie constituită aferentă cererii, perioada maximă pentru constatarea conformităţii produselor și intrarea în depozit la locul de congelare a cantităţilor din cerere este de maximum 28 zile de la notificarea privind aprobarea.

Dacă în cele 28 de zile a intrat în depozit sub 95% din cantitatea solicitată în cererea de ajutor, garanţia aferentă se reţine în totalitate iar ajutorul nu se mai acordă!

Sinteza aspectelor stabilite prin regulamentele specific adoptate de Comisia UE și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L140 se regăsește în tabelul de mai jos.

Pentru precizări suplimentare, beneficiarii pot contacta APIA la adresa de e-mail zootehnie.apia@apia.org.ro.

MODUL DE DESFĂŞURARE A SCHEMEI

A. Depunerea cererilor de ajutor

1. Operatorul economic depunere cerere de ajutor însoţită de garantia aferenta, calculata la 100 euro/tona. 
Odata depusa o cerere  aceasta nu poate fi retrasa sau modificata.

Conform art. 38 din R. (UE) nr. 907/2014, valoarea garanţiei se stabileşte în € şi va fi convertită în monedă naţională la ultimul curs de schimb al Băncii Centrale Europene dinaintea lunii în care se constituie garanţia. 

Garanţia se poate constitui sub urmatoarele forme :
– virament bancar in contul APIA RO88TREZ700500504X001164  deschis la  Trezoreria Operativa a Municipiului Bucureşt
– scrisoare de garantie bancara , (formular anexat)
– poliţă de asigurare care indeplineste conditiile mentionate inclusiv in Codul Civil la articolele  2201 – 2213 respectiv Capitolul IV, Sectiunea II din Reg. (UE) nr. 907/2014 (formular anexat).
In toate cazurile,  perioada de valabilitate a garantiei trebuie sa acopere perioada de depozitare stabilita in cererea de ajutor plus 7 luni. 

B.Garantiile
B1. Cazuri de eliberare a garantiei :
1. cererea este inadmisibila sau nu a fost acceptata
2. partial daca  cererii admisibile i s-a aplicat un coeficient de alocare, proportional cu cantitatea neacceptata
3. cererea este retrasă ca urmare a neaaceptarii comunicarii procentului de alocare
4. isi indeplineste obligatiile contractuale referitoare  la cantitatea contractata
5. existenta unui caz de forta majora asa cum este stabilit in art. 22 din Reg. (UE) nr. 907/2014

B2. Cazuri de reţinere a garantiei ;
1. retragerea sau modificarea cererii de ajutor depuse, din alte motive decat stabilirea unui coeficient de alocare
2. mai putin decat 95% din cantitatile specificate in cererea de ajutor sunt introduse/constatate in depozitare in perioada de 28 zile
3. se pastreaza in depozit, pe perioada contractuala, mai putin de 97% din cantitatea depozitata, conform Capitol IV, art. 8 din Reg. (UE) nr. 1238/2014
4. nu este respectat termenul limita de 28 zile pentru introducerea produselor in depozitare 
5. controalele efectuate arata ca produsele depozitate nu indeplinesc cerintele de calitate
6. nu se notifica de catre operatorul economic intentia de a incepe scoaterea din depozit, cu cel putin cinci zile  lucratoare  inaintea inceperii  operatiunilor de scoatere.

C.Administrarea cererii de ajutor

Dupa depunerea cererii de ajutor daca se constata :
a) ca se intrunesc urmatoarele conditii :
– cererea depusa este completata in conformitate cu cerintele formularului 
– garantia (dacă este cazul) este constituita in conformitate cu cererea depusa
Aceasta este declarata ADMISIBILA si este comunicata la CE conform instructiunilor acesteia .
In conditiile in care nu sunt prevederi exprese privind acceptarea/neacceptarea  totală sau cu coeficient a cantitatii ce face obiectul cererii de ajutor, APIA comunica operatorului  in a opta zi lucratoare de la data data primirii cererii respective,  decizia privind  acceptarea  cererii admisibile.
Daca operatorului  in functie de decizia Comisiei, i se comunica un procentaj de reducere a cantitatii care face obiectul cererii, sub rezerva respectarii cantitatilor minime, daca este cazul, acesta poate sa isi retraga cererea in termen  de 10 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a deciziei de stabilire a reducerii procentuale.
Drepturile si obligatiile care rezulta din acceptarea cererii nu sunt transferabile.

b) Daca se decide că   o cerere nu este admisibila, APIA informeaza operatorul in cauza, in    termen de trei zile lucratoare de la primirea  cererii.

D. Intrarea produselor in depozit / constatarea existentei produselor in depozit
Operatorul economic,  dupa primirea  de la APIA a deciziei mentionate la pct C, lit. a)  notifica APIA calendarul intrării  produselor în depozit, numele si adresa fiecarui spatiu de depozitare privata si cantitatile corespunzatoare.

Notificarea APIA se efectueaza cu cel puţin o zi lucratoare inainte de inceputul introducerii loturilor in depozitare.  

In cazul in care produsele sunt deja depozitate, operatorul notifica APIA cu privire la depozitul, spatiile in care sunt depozitate produsele si identificarea acestora.

Produsele care nu au fost depozitate (carnea de bovina si carnea de oaie/capra)  se introduc in depozit în termen de 28 de zile de la notificarea deciziei de acceptare.

Pentru carne, introducerea in depozitare incepe, pentru fiecare lot individual din cantitatea cererii  acceptate prin decizia APIA, la data la care lotul intra sub controlul APIA.

Data respectiva este data  determinarii greutăţii nete a carnii proaspete sau refrigerate:
1-in spatiul de depozitare privata, daca produsul se congeleaza in spatiul respectiv
2-la locul de congelare, daca produsul se congeleaza in instalatii corespunzatoare in afara spatiului de depozitare privata
Introducerea in depozitare este considerate incheiata in ziua in care este introdus in depozitare ultimul lot individual din cantitatea vizata de cerere.

E. Contractul de depozitare privata
APIA va  incheia un contract cu operatorul economic care a primit o decizie de acceptare  privind cererea admisibila depusa in conditiile in care:
– operatorii economici indeplinesc cerintele prevazute de Regulamentul delegate (UE) 2016/1238 ale caror cereri au fost acceptate;
– cantitatea introdusa efectiv in depozitare,  care nu poate fi mai putin de 95% din cantitatea deciziei  de acceptare 
– s-au incheiat controalele documentare si fizice realizate de APIA la introducerea carnii in depozitarea privata.
Contractele de depozitare pot fi semnate inclusiv utilizand semnatura electronica în conditiile legii.

F.Depozitarea
Pe intreaga perioada de depozitare privata APIA va realiza controale documentare si fizice la locul de depozitare, notificand sau nu  operatorul cu care a incheiat contractul si  va incheia rapoarte de control pe care le va comunica operatorului. Controalele vizeaza obligatiile contractuale, obligatii prevazute de legislatia Uniunii, opozabila masurii.
Operatorul notifica APIA  intentia de a incepe scoaterea din depozit, cu cel putin cinci zile  lucratoare  inaintea inceperii  operatiunilor de scoatere, cu respectarea perioadei de depozitare conform contractului.
Retragerea produselor din depozit se realizeaza la finalul perioadei de depozitare contractate prin constatarea de catre inspectorii APIA a prezentei in depozit, a integritatii sigiliilor si conformitatii cantitatilor de produse contractate.

G. Plata pentru depozitarea privata
Operatorul depune o cerere de plata in termen de maximum trei luni de la incheierea perioadei contractuale de depozitare. Cererea de plata va fi insotita de o cerere de eliberare a garantiei constituite.
APIA efectueaza plata ajutorului cel tarziu la 120 de zile de la data la care a fost depusa o cerere de plata, cu conditia sa fi fost indeplinite obligatiile contractuale  si sa nu fie o ancheta administrativa in curs.

Sanctiuni si masuri administrative care se pot aplica operatorului economic de catre APIA si alte autoritati publice care efectueaza verificari:
(1) Daca se constata ca un document prezentat de operator, solicitat in conformitate cu  legislatia Uniunii opozabila  cererii de ajutor pentru depozitare privata  furnizează informaţii incorecte si dacă informaţiile incorecte în cauză sunt decisive pentru acordarea ajutorului pentru depozitarea privată, APIA exclude operatorul de la procedura de acordare a ajutorului pentru produsul în legătură cu care au fost furnizate informaţiile incorecte, pentru o perioadă de un an de la data adoptării unei decizii administrative definitive prin care se stabilește neregula.
(2)  Excluderea prevăzută la alineatul (1) nu se aplică dacă operatorul dovedeşte, în mod satisfăcător că situaţia respectivă constituie un caz de forţă majoră sau de eroare evidentă.
(3)  Ajutorul plătit în mod necuvenit se recuperează, cu dobândă, de la operatorii în cauză. Normele stabilite la articolul 27 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 se aplică mutatis mutandis.
(4)  Aplicarea sancţiunilor administrative si recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit nu aduc atingere comunicării neregulilor către Comisia Europeană în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1848/2006 al Comisiei.

Fișiere atașate (20)

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut