guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

APIA primește cereri de solicitare aferente schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că până la data de 09 august 2023, inclusiv, se depun cereri de solicitare aferente schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022 în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Beneficiarii sunt crescătorii de animale, care au în posesie permanentă bovine înscrise în BND, în calitate de proprietar de animale și/sau proprietar de exploatație, respectiv:

 • Persoane fizice;
 • Persoane fizice autorizate;
 • Întreprinderi individuale;
 • Întreprinderi familiale;
 • Persoane juridice;
 • Societăți agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se depun/ transmit la Centrele APIA, însoțite și de declarația pe propria răspundere că nu se află în reorganizare, lichidare sau faliment, la data de 24 februarie 2022, conform modelului  prevăzut în anexa nr.1 pct.III  din Ordonanța de urgență nr. 3/2023.

În cazul în care solicitanții nu dețin cod unic de înregistrare în Registrul Unic de Identificare al APIA (RUI), înainte de depunerea cererii, au obligația să solicite la Centrele APIA înregistrarea, prin depunerea Formularului de solicitare a codului unic de identificare în RUI, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 a OMADR 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul Unic de Identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele atașate cererii de solicitare a ajutorului de stat și criteriile de eligibilitate sunt prezentate în ANEXĂ.

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2023.

Legislație:

O.U.G nr.3/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității  crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Legea nr. 110/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

APIA, mereu alături de fermieri!

 

ANEXĂ

Documentele atașate cererii de solicitare a ajutorului de stat sunt următoarele:

Documente generale

 • Copie de pe BI/CI a beneficiarului;
 • Certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal, dacă cererea se depune prin împuternicit sau reprezentant legal;
 • Dovada privind coordonatele bancare / trezorerie. 

Documente specifice

 • documentul emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor – SNIIA, din care rezultă efectivul de vaci adulte deținut la data de 31 iulie 2022, precum și cel deținut la data de 31 decembrie 2022, în exploatația / exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înscrisă /înscrise în cerere;
 • în cazul în care în cererea de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin figurează mai multe exploatații cu coduri ANSVSA, documentul mai sus menționat va fi depus pentru fiecare exploatație cu cod ANSVSA în parte.

ATENȚIE:

Documentul se emite de către utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA) și va fi transmis în format electronic către centrele locale / județene / centrul din municipiul București al APIA.

 • Dovada valorificării laptelui:

către prim-cumpărător:

 • copie de pe contractul încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni cu un prim-cumpărător, valabil în perioada 1 august 2022 – 31 decembrie 2022 însoţită de următoarele documente în functie de forma de organizare:
  • pentru producătorul PJ/PFA/II/IF copii de pe rapoarte fiscale de închidere zilnică/factură/facturi din care rezultă că a valorificat lapte în perioada 1 august 2022– 31 decembrie 2022, iar
  • pentru producătorul persoană fizică, copie de pe factura fiscală sau copie de pe factura/fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea de lapte valorificat în perioada 1 august 2022– 31 decembrie 2022, însoțită de copie de pe atestatul de producător, emis înainte de 1 august 2022 și valabil cel puțin până la data de 31 decembrie 2022.

Alte tipuri de valorificare

 • copie de pe factura fiscală sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică, din care rezultă cantitatea de lapte valorificat în perioada 1 august 2022 – 31 decembrie 2022, însoţită de copie de pe atestatul de producător, emis înainte de 1 august 2022 și valabil cel puțin până la data de 31 decembrie 2022;
 • copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii/documentele fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care a efectuat valorificarea laptelui în perioada 1 august 2022 – 31 decembrie 2022, prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;
 • copie de pe avizele de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi de pe notele de intrare-recepţie în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea şi recepţia laptelui, în perioada 1 august 2022 – 31 decembrie 2022, la unitatea proprie de procesare, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

Criteriile de eligibilitate:

 1. a) dețin minimum 10 capete vaci adulte în exploatație cu cod ANSVSA, înregistrate în BND, cu excepţia celor din unitățile administrativ-teritoriale din zona montană prevăzute în Planul strategic PAC 2023-2027, aprobat prin Decizia Comisiei C(2022) 8.783 din 7 decembrie 2022, publicate pe site-ul madr.ro, https://pndr.ro/documente/ro/PNS-2023-2027-lista-zonelor-eligibile-pentru-interventiile-HNV-ANC-AEC.xlsx, care dețin minimum 5 capete vaci adulte în exploatație cu cod ANSVSA, înregistrate în BND;
 2. b) au produs și au valorificat lapte în perioada 1 august 2022 – 31 decembrie 2022;
 3. c) beneficiarul ajutorului de stat poate să fie diferit la momentul depunerii cererii față de deținătorul vacilor adulte la data de 31 iulie 2022 pentru următoarele cazuri, cu condiția ca data schimbării formei de organizare / radierii să fie cuprinsă între 31 iulie 2022 și data depunerii cererii de solicitare ajutor de stat:
  1. beneficiarul este persoană fizică autorizată – PFA, întreprindere individuală – II, întreprindere familială -IF, iar vacile adulte figurează în BND la data de 31 iulie 2022 pe codul numeric personal -CNP reprezentant PFA, II, IF;
  2. beneficiarul persoana fizică – CNP reprezentant PFA/II/IF, iar vacile adulte figurează în BND la data de 31 iulie 2022 pe cod unic de înregistrare – CUI al PFA/II/IF.
  3. d) existența la data de 31 decembrie 2022 a cel puțin 75% din efectivul de vaci adulte prevăzut la lit.a), cu excepţia celor care s-au aflat în una dintre următoarele situaţii: faliment, lichidare, forţă majoră sau deţin exploataţii supuse restricţiilor sanitare veterinare privind mişcarea animalelor cauzate de bolile prevăzute la art. 5 alin. (1)  a)din Regulamentul (UE) 2016/429;
  4. e) să fie înregistraţi în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;
  5. f) nu se află în reorganizare, lichidare sau faliment, la data de 24 februarie 2022, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 24 februarie 2022;
  6. g) Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada 31 iulie-31 decembrie 2022 au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.

Fișiere atașate (1)

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut