guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, SubMăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020 – sesiunea 1

ANUNȚ DE PRELUNGIRE A PERIOADEI DE DEPUNERE A CERERILOR DE PLATĂ

ANUNŢ PRELUNGIRE DEPUNERE A CERERILOR DE SPRIJIN

ANUNŢ LANSARE A PRIMEI SESIUNI DE DEPUNERE A CERERILOR DE SPRIJIN

Anunţul privind perioada de depunere a cererilor de plată aferente anului 2020, pentru Schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” din PNDR 2014-2020, în cadrul sesiunii 1/2017, anul 4 de angajament şi în cadrul sesiunii 2/2019, anul 2 de angajament

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în perioada  25 aprilie, ora 11:00 – 15 mai 2017, ora 16:00 (prima sesiune), primește Cererile de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, SubMăsura 15.1  „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020.

Odată încheiată perioada de depunere menţionată mai sus, cererile de sprijin pot suferi modificări din partea solicitanţilor până la data de 31 mai 2017, ora 16:00.
Această Schemă de ajutor de stat care contribuie la prioritatea Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală „Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură” este implementată de APIA, toate documentele necesare accesării fiind disponibile pe pagina de internet www.apia.org.ro.
Depunerea Cererii de Sprijin se realizează pe suport de hârtie la Centrele Judeţene sau al Municipiului Bucureşti al APIA. Aceasta va fi însoţită de avizul Gărzii Forestiere și de documentele specificate în Ghidul solicitantului.
Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate și criteriile specifice prevăzute în schema de ajutor de stat și detaliate în Ghidului Solicitantului.
Alocarea financiară pentru sesiunea 01/2017 este de  117.803.922 euro.
Selecţia Cererilor de sprijin în cadrul sesiunii se efectuează conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcţionare al procesului de selecţie și al procesului de verificare a contestaţiilor aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.362/2016, publicat pe site-ul APIA.
Anunţarea rezultatelor selecţiei se va face prin notificarea beneficiarilor de către Centrele Judeţene APIA ca urmare a publicării pe site a Raportului de selecţie preliminar aprobat de către directorul general al DGDR – AM PNDR.
Facem precizarea că beneficiarii schemei de ajutor de stat „ Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite ” – submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” vor putea aplica pentru schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor” – submăsura 15.1„Plăţi pentru angajamente de silvomediu” numai după executarea ultimei lucrări de întreţinere a plantaţiei.

Prin PNDR 2014–2020, document aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia C(2015)3508/26.05.2015, cu modificările ulterioare, s-a avut în vedere îmbunătăţirea echilibrului dintre dezvoltarea economică și utilizarea durabilă a resurselor naturale.
În ceea ce privește Fondul Forestier Naţional (FFN), gestionarea durabilă a acestuia este asigurată prin cadrul de administrare creat în România, respectiv zonarea funcţională a pădurilor și administrarea acestora prin ocoale silvice în baza amenajamentelor silvice. Cu toate acestea, caracterul intensiv al lucrărilor silvotehnice aplicate, reflectat prin numărul mare de intervenţii și utilizarea la scară largă a echipamentelor mecanizate, creează premiza afectării mediului natural al pădurii, contribuind la afectarea diversităţii biologice, eroziunea solului, creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) etc.
Introducerea în cadrul PNDR 2014-2020 a Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, SubMăsura 15.1  „Plăţi pentru angajamente de silvomediu”, a avut ca scop reducerea numărului de intervenţii silvotehnice în pădure și promovarea tehnologiilor de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului (silvicultură cu impact redus), prin  promovarea de angajamente voluntare care depășesc cerinţele obligatorii relevante prevăzute în cadrul legislaţiei naţionale în domeniul gestionării pădurilor.
Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme este de tip compensatoriu și este acordat anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deţinătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani.
În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, ale căror cerinţe specifice sunt încadrate în următoarele două pachete:
•    Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște,
•    Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri. (Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinaţie cu Pachetul 1).
Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza prezentei Scheme este de 100%.

Valorile plăţilor compensatorii acordate sunt următoarele:
a)    25 € pe an şi pe hectar pentru suprafaţa angajată în cadrul Pachetului 1;
b)    103 € pe an şi pe hectar pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2.

Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște
Prin acest pachet se urmărește în principal asigurarea condiţiilor optime de cuibărit, adăpost şi hrănire pentru dezvoltarea faunei specifice ecosistemelor forestiere.
Totodată, prin menţinerea unei consistenţe crescute a arboretelor, capacitatea pădurii de a contribui la reducerea concentraţiei de gaze cu efect de seră din atmosferă prin sechestrarea carbonului și adaptare la efectele schimbărilor climatice, precum și la creșterea  retenţiei scurgerilor de suprafaţă (în cazul viiturilor) va fi îmbunătăţită.
Fiecare solicitant al sprijinului financiar delimitează o zona de liniște compactă de cel puţin 20% din totalul suprafeţei eligibile angajate, delimitată prin limite parcelare sau subparcelare. În situaţia în care solicitantul deţine în proprietate terenuri forestiere situate în mai multe UP-uri (administare de acelaşi ocol silvic sau de ocoale silvice diferite), delimitarea zonei de linişte compacte de minimum 20% se va asigura la nivelul fiecărei UP. Zona de linişte compactă din cadrul unei U.P. nu poate avea o suprafaţă mai mică de 20 ha.
Zona de liniște stabilită prin cererea de sprijin se menţine pe toată perioada de 5 ani a angajamentului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.

În cadrul zonelor de liniște pentru perioada de angajament, vor fi permise doar lucrări de împădurire, ajutorarea regenerărilor naturale, întreţinere a culturilor și a seminţișurilor până la realizarea stării de masiv, descopleșiri, degajări, depresaje şi curăţiri, precum și lucrări de reconstrucţie ecologică care se continuă din perioada premergătoare angajamentului.

Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri
Are în vedere protejarea resurselor de sol forestier, prin promovarea de tehnologii extensive de exploatare a lemnului cu impact redus al solului, respectiv utilizarea de atelaje în lucrările de rărituri, în detrimentul lucrărilor mecanizate, care în prezent sunt aplicate la scară largă.
Adoptând acest pachet, solicitantul sprijinului se angajează să exploateze materialului lemnos provenit din rărituri folosind exclusiv atelaje la operaţiile de adunat, scos și apropiat pe suprafaţa ce face obiectul angajamentului, până la platforma primară.
Fiecare solicitant al sprijinului financiar precizează pentru fiecare U.P., u.a. și suprafeţele aferente de parcurs cu lucrări de rărituri cu atelaje pe perioada de angajament acoperită de amenajamentul în vigoare. În cazul în care amenajamentul expiră pe perioada de aplicare a angajamentului, pentru anii neacoperiţi de amenajamentul initial, se va întocmi o estimare care să conţină u.a. și suprafeţele de parcurs cu lucrări de rărituri cu atelaje şi care se va definitiva cu ocazia întocmirii dosarului tehnic aferent noului amenajament.
U.a. selectate nu vor face parte din zona de linişte.

Beneficiarii schemei pot fi:
a)    Unităţile administrativ-teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere,
b)    Persoanele fizice și juridice care au în proprietate privată terenuri forestiere,
c)    Asociaţii ale beneficiarilor precizaţi la lit. a) și b), constituite ulterior punerii în posesie cu terenuri forestiere, în conformitate cu art.92 din Codul silvic adoptat prin Legea nr.46/2008 cu modificările și completările ulterioare și funcţionează în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu privire la Asociaţii și Fundaţii.
Calitatea de beneficiar eligibil se dovedește prin prezentarea documentelor precizate în Secţiunea V a cererii de sprijin (Anexa 1 din Ghidul solicitantului) la categoria Documente referitoare la forma de organizare a solicitantului.

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)    să fie proprietarii suprafeţelor de teren forestier localizate pe teritoriul României pentru care se solicită sprijin în cadrul schemei;
b)    să se angajeze că menţin angajamentul de silvomediu pentru o perioada de 5 ani, de la data semnării acestuia;
c)    să se angajeze că respectă cerinţele specifice pachetelor de silvomediu pentru care aplică;
Asumarea angajamentului se face prin depunerea cererii de sprijin și a documentelor anexate acesteia.
d)    să deţină contract de administrare sau prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru suprafeţele de teren forestier pentru care se solicită sprijin în cadrul schemei;
Beneficiarul este obligat să asigure continuitatea administrării terenului forestier de către un ocol silvic autorizat pe toată perioada de 5 ani de angajament.
e)    să participe în cadrul angajamentului cu toată suprafaţa de teren forestier deţinută de acesta într-o unitate de producţie și/sau protecţie.
Asumarea condiţiei se face prin depunerea cererii de sprijin și a documentelor anexate acesteia.

Fac obiectul aplicării schemei terenurile forestiere, cu excepţia suprafeţelor încadrate în tipul I funcţional (T I), cu condiţia ca terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafaţa angajată.

Verificarea condiţiei ca terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafaţa angajată se realizează în fiecare an pe întreaga perioadă de de aplicare a angajamentului.
Suprafaţa minimă pentru care se încheie angajamentul este de 100 ha.
Suprafeţele care fac obiectul angajamentului trebuiesc identificate în format electronic.
Beneficiarul este obligat ca pe toată perioada de angajament să respecte cerinţele obligatorii relevante prevăzute de legislaţia naţională silvică sau de dreptul intern relevant referitoare la executarea lucrărilor de extragere a materialului lemnos prin tăieri de igienă, rărituri, tăieri de conservare și regenerare, precum și cele referitoare la executarea lucrărilor de rărituri cu atelaje.
În cazul în care pe perioada de aplicabilitate a angajamentului se constată de către instituţiile specializate în cadrul sarcinilor legale care le revin, încălcarea cerinţelor obligatorii  relevante precizate în paragraful anterior, beneficiarul va fi sancţionat în conformitate cu prevederile sistemul de sancţiuni aferent schemei de ajutor de stat.
Sprijinul acordat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat poate fi cumulat pe aceeași suprafaţă angajată, cu orice alt sprijin financiar, atât timp cât acesta vizează plăţi compensatorii identificabile diferite.

Fișiere atașate (45)

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut