guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Direcția Intervenții IACS – Sector Vegetal și Condiționalitate

Direcţia intervenții IACS – sector vegetal și condiționalitate are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:

 • elaborează manualele de proceduri privind primirea şi administrarea cererilor de plată pentru schemele de plăţi directe finanţate din FEGA şi a ajutoarelor naţionale tranzitorii, pentru implementarea intervenţiilor aferente sectorului vegetal gestionate prin sistemul integrat de administrare şi control (IACS) din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027;
 • coordonează activitatea de elaborare/actualizare/implementare a procedurilor pentru măsurile delegate din PNDR 2014-2020, respectiv: măsura 10 – ”Agro-mediu şi climă” (M10) (cu exceptia pachetului 8 – Cresterea animalelor de ferma din rase locale in pericol de abandon), măsura 11 – ”Agricultura ecologică” (M11), măsura 13 – ”Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice” (sM.13.1 și sM.13.3) , măsura 8 – “Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, măsura 15 – “Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor” și intervenției DR – 10- “ Zone afectate de constrângeri natural semnificative” din cadrul Planului strategic PAC 2023 – 2027 (angajamente finanțate din alocarea FEADR 2023 – 2027);
 • elaborează/actualizează procedurile privind primirea și administrarea cererilor de plată pentru măsurile de dezvoltare rurală din sectorul vegetal,  finanţate de FEADR ( proceduri de lucru detaliate privind primirea, înregistrarea, verificarea cererilor aferente măsurilor de dezvoltare rurală);
 • participă la elaborarea procedurilor privind actualizarea şi întreţinerea Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS);
 • participă la elaborarea procedurilor privind întreţinerea Registrului Unic de Identificare (RUI);
 • coordonează elaborarea procedurilor privind condiţionalitatea;
 • participă la elaborarea cadrului legislativ privind primirea și administrarea cererilor unice de plată, definirea şi implementarea normelor de condiţionalitate, în conformitate cu Politica Agricolă Comună;
 • participă la elaborarea sistemului de reduceri şi excluderi de la plată pentru nerespectarea normelor privind condiționalitatea;
 • coordonează transpunerea în proceduri a legislaţiei europene şi naţionale, precum şi a modificărilor şi completărilor acestora în cadrul schemelor/măsurilor de plată în domeniul vegetal;
 • participă la elaborarea/actualizarea acordurilor de delegare/protocoalelor de colaborare cu diferite organisme şi instituţii ale administraţiei publice centrale în vederea asigurării respectării de către fermieri a normelor privind condiţionalitatea şi a bunei  funcţionări cu privire la  acordarea plăţilor în cadrul schemelor/măsurilor de sprijin gestionate;
 • primeşte solicitări de la direcţiile de specialitate operaţionale şi de implementare în sistemul informatic pentru actualizarea procedurilor;
 • coordonează implementarea la nivel teritorial a procedurilor elaborate, actualizează şi urmăreşte aplicarea acestor proceduri;
 • coordonează implementarea şi actualizarea funcţionalităţilor Sistemului Integrat de Administrare şi Control (IACS) în vederea gestionării cererilor unice de plată, pentru măsurile delegate cuprinse în PNDR și a normelor privind condiționalitatea, conform cerinţelor Uniunii Europene;
 • colaborează cu dezvoltatorul de soft pentru integrarea procedurilor privind introducerea datelor şi controlul administrativ al cererii unice de plată, pentru măsurile delegate cuprinse în Planul strategic PAC 2023 – 2027 și PNDR  și a normelor privind condiționalitatea;
 • participă la întâlnirile de lucru organizate de MADR şi alte instituţii privind problematica dezvoltării agriculturii şi a sprijinului acordat producătorilor agricoli;
 • participă la elaborarea de materiale şi lucrări legate de activitatea APIA repartizate de conducerea instituţiei;
 • pune la dispoziţia direcţiilor operaţionale şi de implementare în sistemul informatic a procedurilor aprobate în vederea aplicării lor şi implementării în sistemul informatic;
 • participă la elaborarea strategiilor, rapoartelor, studiilor, analizelor realizate în cadrul Agenţiei cu privire la derularea şi gestionarea fondurilor europene pentru agricultură;
 • coordonează activitatea de soluţionare a corespondenţei transmise de persoane fizice şi juridice, instituţii specifice direcției;
 • iniţiază propuneri privind elaborarea programului de instruire a personalului din cadrul direcţiei şi centrelor judeţene şi locale APIA;
 • avizează din punct de vedere tehnic, conform domeniului de activitate, protocoalele de colaborare şi acordurile de delegare cu alte instituţii;
 • analizează şi formulează observaţii şi propuneri referitoare la proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul său de activitate;
 • colaboreaza cu DMMRRI pentru raportările obligatorii specifice segmentului său de activitate aferent schemelor de sprijin cu finanţare europeană în vederea comunicării către Comisia Europeană;
 • colaborează cu prestatorul de servicii şi Direcţia IT-LPIS pentru implementarea procedurilor în sistemul IACS, respectiv aplicaţiile electronice aferente schemelor de plată gestionate;
 • colaborează cu alte departamente de specialitate din cadrul Agenţiei, precum şi cu alte instituţii MADR, AFIR, MMAP, GNM, ANPM, ANZ, ANSVSA, IGSU, ANF, ANAR;
 • pregateşte desfăşurarea în bune condiţii a misiunilor de audit extern prin elaborarea materialelor necesare cu privire la implementarea schemelor/măsurilor de plată;
 • colaborează cu departamentele de specialitate în vederea instruirii personalului la nivel central, judeţean şi local;
 • colaborează cu instituţii din ţară şi din străinătate, pe linia documentării, a schimburilor de experienţă şi de informaţii reciproce;
 • participă la programe de instruire, seminarii, cursuri desfăşurate în cadrul Agenţiei sau organizate de alte instituţii, pe domeniul său de activitate;
 • elaborează adrese interne pentru clarificarea unor aspecte privind procedurile existente sau pentru interpretarea unor aspecte specifice privind cadrul procedural existent;
 • colaborează cu direcţiile de specialitate pentru participarea la emisiuni radio/TV, necesare pentru o cât mai bună diseminare a informaţiilor privind măsurile de sprijin derulate de Agenţie din fonduri europene şi de la bugetul naţional;
 • participă la întâlniri de lucru, workshop-uri, seminarii pe teme privind politica agricolă comună, (condiţionalitate, dezvoltare rurală), alte teme specifice, organizate de APIA sau alte organisme abilitate naţionale sau europene;
 • colaborează cu Direcţia management resurse umane pentru reconfirmarea acreditării Agenției şi pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană;
 • sesizează direcţiile de specialitate ale Agenţiei cu privire la aspecte legate de lupta antifraudă şi controale în domeniul schemelor de sprijin din fonduri europene, ANT – sector vegetal şi zootehnic, precum şi alte tipuri de ajutoare reglementate prin legislaţia naţională;
 • întocmește referatul de necesitate şi specificaţii tehnice în vederea achiziţionării de produse/servicii necesare desfăşurării activităţii proprii, pe care le supune aprobării conducerii instituţiei;
 • organizează testări în vederea încheierii contractelor de prestări servicii, în urma aprobării referatului de necesitate de către directorul general;
 • arhivează documentele specifice activităţii structurii;
 • îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de normele în vigoare sau stabilite de conducerea Agenţiei, în domeniul său de activitate;
 • personalul de conducere și de execuție, implicat în activitatea auditată, trebuie să prezinte      documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern la solicitarea echipei de audit intern;
 • documentele solicitate de către directorul Direcției audit intern/auditorii interni vor fi prezentate/comunicate, după caz, cu celeritate sau în termenul stabilit de aceștia, fie în original sau în copii certificate ‚,conform cu originalul’’ și semnate de persoana responsabilă.
 • elaborează şi transmite Direcției audit intern un plan de acţiune pentru implementarea recomandărilor avizate de către directorul general al APIA prin Raportul de audit intern;
 • asigură urmărirea aplicării planului de acţiune, respectiv implementarea recomandărilor la termenele stabilite prin planul de acţiune;
 • informează periodic Direcția audit intern sau la termenele stabilite de către DAI cu privire la stadiul de implementare a recomandărilor, progresele înregistrate şi termenele care nu sunt respectate;
 • asigură confidenţialitatea datelor și a informaţiilor cuprinse în rapoartele de audit intern, precum și a documentelor care au fost comunicate în cadrul misiunii de audit intern.

Art. 53. Serviciul proceduri intervenții IACS – sector vegetal  are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • elaborează manualele de proceduri privind primirea şi administrarea cererilor de plată pentru schemele de plăţi directe finanţate din FEGA şi a ajutoarelor naţionale tranzitorii pentru implementarea intervențiilor aferente sectorului vegetal gestionate prin sistemul integrat de administrare și control (IACS) din cadrul Planului strategic  PAC 2023 – 2027;
 • participă la elaborarea cadrului legislativ privind primirea și administrarea cererilor de plată în conformitate cu Planul strategic PNS 2023-2027 (elaborarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Formularului – tip al cererii de plată);
 • coordonează aplicarea la nivelul centrelor judeţene/locale APIA a procedurilor privind administrarea schemelor de plăţi directe finanţate din FEGA şi a ajutoarelor naţionale tranzitorii, pentru implementarea intervenţiilor aferente sectorului vegetal gestionate prin sistemul integrat de administrare şi control (IACS) din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027;
 • participă la elaborarea manualelor de proceduri privind actualizarea şi întreţinerea referinţei LPIS;
 • participă la elaborarea Ghidului privind sistemul de identificare a parcelelor agricole LPIS;
 • participă la elaborarea manualului de proceduri privind întreţinerea Registrului Unic de Identificare;
 • elaborează Ghidul pentru solicitanţii de plăţi directe şi ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal conform Planului strategic PAC 2023 -2027;
 • elaborează manualele de proceduri pentru administrarea schemei sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilităţii, intervenţia PD-01, schema de bază pentru plățile din fondul FEGA și FEADR din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027;
 • verifică respectarea procedurilor aprobate şi formulează recomandări în cazul manifestării unor disfuncţionalităţi în implementarea acestora;
 • asigură transpunerea în proceduri a legislaţiei europene şi naţionale, precum şi a modificărilor şi completărilor acestora;
 • asigură asistenţă tehnică pentru personalul din centrele judeţene/locale în ceea ce priveşte primirea şi administrarea cererilor de plată pentru schemele de plată finanţate din FEGA şi a ajutoarelor naţionale tranzitorii pentru implementarea intervenţiilor aferente sectorului vegetal gestionate prin sistemul integrat de administrare şi control (IACS) din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027;
 • participă la elaborarea actelor normative în domeniul său de activitate;
 • participă la programe de instruire, seminarii, grupuri de lucru care au ca obiect acordarea sprijinului în cadrul schemelor de plăţi directe finanţate din FEGA sau a ajutoarelor naţionale tranzitorii pentru implementarea intervenţiilor aferente sectorului vegetal gestionate prin sistemul integrat de administrare şi control (IACS) din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027;
 • soluţionează petiţiile, sesizările primite de la fermieri în conformitate cu domeniul de activitate al serviciului, în baza legislației specifice și a procedurilor de administrare a cererii de plată;
 • colaborează cu Direcţia IT-LPIS pentru implementarea procedurilor privind depunerea electronică a cererilor de plată și administrarea acestora în sistemul IACS;
 • participă la elaborarea specificaţiilor funcţionale pentru dezvoltarea sistemului IACS conform legislației și a manualelor de procedură;
 • participă la întocmirea documentaţiei solicitate de auditul intern al Agenţiei;
 • participă la pregătirea și susținerea misiunilor de audit interne şi externe privind intervențiile din fonduri FEGA și FEADR prin examinarea dosarelor selectate, analiza observaţiilor primite urmarea a misiunilor de audit, formularea de răspunsuri şi /sau implementarea recomandărilor;
 • participă la concilieri cu Curtea de Conturi a României, ca urmare a verificării modului de aplicare a procedurilor de către centrele judeţene, atât pentru schemele de plăţi directe finanţate din FEGA, pentru ANT finanţate din bugetul naţional, cât şi pentru măsurile de dezvoltare rurală finanţate din FEADR pentru implementarea intervenţiilor aferente sectorului vegetal gestionate prin sistemul integrat de administrare şi control (IACS) din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027;
 • colaborează cu celelalte departamente de specialitate din cadrul Agenţiei şi MADR;
 • participă la întâlniri de lucru, workshop-uri, seminarii pe teme privind politica agricolă comună sau alte teme specifice activităţii, organizate de APIA sau alte organisme abilitate naţionale sau europene.

Art. 54. Serviciul condiţionalitate are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • elaborează manualul de procedură privind condiţionalitatea;
 • elaborează Ghidul fermierilor privind condiţionalitatea;
 • elaborează Ghidul privind identificarea principalelor specii de buruieni ce constituie ,,vegetaţie nedorită” pe pajişti şi pe terenul arabil;
 • participă la elaborarea actelor normative în domeniul său de activitate;
 • participă la elaborarea strategiilor, a materialelor de instruire;
 • participă la instruirea personalului implicat în realizarea consultanţei pentru fermieri privind condiţionalitatea;
 • colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul APIA, MADR, AFIR, în vederea implementării normelor privind condiţionalitate;
 • actualizează normele privind condiţionalitatea (Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC), Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) (în baza cadrului european de reglementare);
 • participă la programele de instruire în domeniu, organizate de APIA sau de alte organisme abilitate naţionale sau europene;
 • participă la definirea şi aprobarea unui sistem de verificare pentru fiecare cerinţă de condiţionalitate în parte, inclusiv a sistemului de sancţiuni pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate;
 • soluţionează petiţiile şi sesizările primite de la fermieri în conformitate cu domeniul de activitate al serviciului;
 • verifică modul de aplicare a procedurilor aprobate şi formulează recomandări în cazul manifestării unor disfuncţionalităţi în implementarea acestora;
 • participă la întâlniri de lucru, workshop-uri, seminarii pe teme privind politica agricolă comună, condiţionalitate, alte teme specifice, organizate de APIA sau alte organisme abilitate naţionale sau europene;
 • colaborează cu departamentele din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Gărzii Naţionale de Mediu, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Agenţiei Naţionale „Apele Romane”, Agenției Naționale pentru Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Agenţiei Naţionale Fitosanitare în vederea încheierii protocoalelor/ acordurilor de delegare pentru aplicarea prevederilor legislaţiei europene şi naţionale referitoare la respectarea condiţionalităţii, respectiv a cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) precum şi a bunelor condiţii agricole şi de mediu (GAEC);
 • colaborează cu dezvoltatorul de soft pentru stabilirea cerinţelor, elaborarea specificaţiilor pentru implementarea prevederilor legislative referitoare la normele privind conditionalitatea;
 • verifică prin testări implementarea în sistemul IACS a rezultatelor verificărilor în ceea ce privește respectarea normelor privind conditionalitateade către fermieri;
 • trimite rapoartele de testare la dezvoltatorul de soft;
 • participă la elaborarea actelor normative în domeniul dezvoltării rurale pentru măsurile finanțate din FEADR;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii specifice în domeniul său de activitate.

Art. 55. Serviciul FEADR – vegetal are următoarele atribuţii:

 • elaborează/manualele de proceduriprivind primirea și administrarea cererilor de plată pentru măsurile de dezvoltare rurală din sector vegetal, finanțare din alocarea FEADR – măsuri compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole şi anume Măsura 10 – Agro-mediu şi climă(M.10) (cu excepția pachetului 8), Măsura 11- Agricultură ecologică (M.11), Măsura 13 –Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice (sM.13.1 și sM. 13.3) şi sub-măsurile 8.1 – Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite (sM.8.1) și 15.1 Servicii de silvo – mediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (sM.15.1) , cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și pentru intervenția DR-10-“Zone afectate de constrângeri naturale semnificative” din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027;
 • reevaluează, actualizează şi completează manualele de proceduri în funcţie de modificările legislaţiei europene şi naţionale;
 • elaborează ghidurile pentru fermierii solicitanţil privind măsurile de dezvoltare rurală: M10 (cu excepția pachetului 8) 11, 13.1 și 13.3, 8.1, și 15.1 cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și intervenție DR-10 din cadrul Planului strategic PAC 2023 – 2027;
 • participă la elaborarea/modificarea actelor normative în domeniul dezvoltării rurale pentru măsurile cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală și Planul strategic PAC 2023-2027 gestionate de APIA;
 • consiliază funcționarii publici din centrele județene/ locale APIA privind implementarea din punct de vedere procedural a măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală finanţate prin FEADR, gestionate de Serviciul FEADR – vegetal;
 • asigură permanent coordonarea tehnică a centrelelor judeţene/locale APIA privind soluţionarea neclarităţilor apărute în gestionarea măsurilor de dezvoltare rurală delegate (cu excepția pachetului 8 din Măsura 10;
 • analizează și formulează propuneri privind elaborarea strategiilor, materialelor de instruire în domeniul său de activitate;
 • efectuează instruirea personalului implicat în realizarea consultanţei pentru fermieri privind măsurile compensatorii de dezvoltare rurală din PNDR 2014-2020 și gestionate de Serviciul FEADR – vegetal, respectiv: măsura 10 din PNDR (Agro-mediu și climă), cu excepția pachetului 8 ; măsura 11 din PNDR (Agricultură ecologică), măsura 13 din PNDR – Zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrăngeri specifice; măsura 8.1 din PNDR (Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite) și măsura 15.1 din PNDR (Plăți pentru angajamentele în materie de silvo-mediu și climă), precum și a intervenției DR – 10 – „Zone afectate de constrângeri naturale semnificative” din cadrul Planului strategic PAC 2023 – 2027;
 • colaborează cu dezvoltatorul de soft pentru implementarea procedurilor privind introducerea şi controlul administrativ al cererii de plată în domeniul măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală și din Planul strategic PAC 2023-2027 ;
 • participă la şedinţe de analiză şi definitivare a specificaţiilor tehnice cu dezvoltatorul de soft în vederea implementării procedurilor privind introducerea şi controlul administrativ al cererii de plată în domeniul măsurilor de dezvoltare rurală delegate (cu excepția pachetului 8 din Măsura 10);
 • testează funcţionalităţile livrate de dezvoltatorul de soft, transmite incidentele identificate pe mediul de testare, le transmite la dezvoltatorul de soft în vederea soluționării și reia testarea în momentul rezolvării acestora;
 • urmăreşte modul de funcţionare a noilor funcţionalităţi implementate pe mediul de producţie;
 • semnalează şi propune soluţii pentru eventuale neconformităţi apărute accidental după implementarea noilor funcţionalităţi;
 • colaborează cu Direcţia IT-LPIS în vederea implementării procedurilor în sistemul IACS şi aplicaţiile electronice pentru gestionarea cererilor aferente măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală (cu excepția pachetului 8 din Măsura 10);
 • verifică prin testări implementarea procedurilor privind controlul administrativ;
 • transmite rapoartele de testare la dezvoltatorul de soft;
 • analizează procedurile existente şi funcţionalităţile programelor informatice privind controlul administrativ şi face propuneri pentru îmbunătăţirea funcţionalităţilor;
 • verifică modul de aplicare a procedurilor aprobate şi formulează recomandări în cazul manifestării unor disfuncţionalităţi în implementarea acestora;
 • colaborează cu dezvoltatorul de soft şi Direcţia IT-LPIS privind implementarea prevederilor procedurilor  de lucru  diferenţiate pe măsurile delegate (cu excepția pachetului 8 din Măsura 10);
 • coordonează activitatea centrelor judetene, la solicitarea acestora, privind propunerile de recuperare a plăților necuvenite;
 • analizează procedurile existente, testează aplicaţiile electronice şi funcţionalităţile programelor informatice şi face propuneri pentru îmbunătăţirea funcţionalităţilor, transmite eventuale erori depistate dezvoltatorului de soft /prestatorului de servicii şi monitorizează corectarea erorilor;
 • avizează specificaţiile tehnice transmise de către prestatorul de servicii şi Direcţia IT-LPIS privind condiţiile de eligibilitate;
 • realizează, dacă este cazul, monitorizări specifice referitoare la:
 • depunerea/primirea cererilor de ajutor/ plată;
 • efectuarea controalelor administrative;
 • centralizează şi evaluează, după caz, monitorizările diferenţiate pe tipuri de măsuri/submăsuri/pachete (cu excepția pachetului 8 din Măsura 10) ;
 • asigură şi elaborează materialele de informare a beneficiarilor de sprijin financiar prin intermediul ghidurilor informative, sesiunilor de informare, materiale statistice şi a altor mijloace de promovare în colaborare cu Serviciul relaţii cu publicul şi comunicare;
 • participă la elaborarea de materiale şi lucrări legate de activitatea specifică Agenţiei, repartizate de conducere;
 • participă la pregătirea și susținerea misiunilor de audit interne şi externe prin: elaborarea materialelor necesare cu privire la măsurile finanţate prin FEADR si EURI și gestionate de Serviciul FEADR – vegetal, examinarea dosarelor selectate, analiza observaţiilor primite urmarea a misiunilor de audit, formularea de răspunsuri şi /sau implementarea recomandărilor;
 • întocmește previziuni de plată trimestriale și anuale;
 • analizează şi formulează răspuns la diverse petiţii, sesizări şi reclamaţii primite de la fermieri/beneficiari în conformitate cu domeniul său de activitate; ee) participă la lucrările diverselor colective de lucru organizate de Agenţie sau alte autorităţi pe probleme care vizează sfera sa de competenţă;
 • participă la întâlniri de lucru, workshop-uri, seminarii pe teme privind politica agricolă comună, dezvoltare rurală, conformitate încrucişată, precum şi alte teme specifice, organizate de APIA sau alte organisme abilitate naţionale sau europene;
 • participă la programele de instruire în domeniu, organizate de APIA sau de alte organisme abilitate naţionale sau europene;
 • participă la expozitii, colocvii, seminarii, simpozioane, târguri de profil etc;
 • execută și alte sarcini de serviciu dispuse de conducerea direcţiei, care au legătură cu domeniul său de activitate.

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut