guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Direcţia Metodologie, Monitorizare, Raportare şi Relaţii Instituţionale

Direcția metodologie, monitorizare, raportare și relații instituționale este structura Agenției responsabilă cu stabilirea unui model unitar la nivelul Agenției pentru elaborarea, modificarea, aprobarea și difuzarea manualelor de proceduri și cu păstrarea evidenței diferitelor versiuni ale acestora, precum și cu activitatea de monitorizare și raportare către Comisia Europeană, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si catre managementul Agenției și a instituțiilor externe interesate. De asemenea, coordonează, organizează, îndrumă și răspunde de activitatea privind relațiile instituționale, în vederea unei bune reprezentări pe plan extern și intern a instituției.

Art. 27. Direcția se află în subordinea directă a directorului general și are în componență două servicii:

 • Serviciul metodologie, monitorizare și raportare;
 • Biroul coordonare metodologică și procedurală.
 • Serviciul relații instituționale.

Art. 28. Principalele atribuții și responsabilități ale direcției sunt:

 • întocmeşte raportările obligatorii privind schemele de plată finanţate din FEGA şi le transmite spre aprobare, în vederea comunicării către Comisia Europeană;
 • întocmeşte raportările obligatorii privind măsurile de sprijin finantate din FEADR, gestionate de APIA, şi le transmite la aprobare în vederea comunicării către Comisia Europeană;
 • întocmește anual, începând cu anul 2024, până la data de 15 februarie,  Raportul Anual de Performanță, ce cuprinde informații calitative și cantitative esențiale privind punerea în aplicare a Planului strategic PAC 2023 – 2027, făcând trimitere la date financiare și la indicatori de realizare și de rezultat;
 • stabileste, în conformitate cu cerinţele specifice legislaţiei UE în vigoare, prin consultare cu AFIR si DGDR-AM PNDR, forma şi conținutul datelor de monitorizare care vor sta la baza întocmirii Raportului Anual de Performanță;
 • solicită extragerea informațiilor necesare monitorizării în conformitate cu prevederile fișelor tehnice ale intervențiilor, precum și cerințele privind colectarea și monitorizarea indicatorilor de realizare și a datelor dezagregate la nivel de intervenție și beneficiari, în vederea elaborării raportărilor ulterioare;
 • colaborează cu direcțiile de specialitate în vederea întocmirii Raportului Anual de Performanță și extragerii indicatorilor de realizare și rezultat;
 • elaborează împreună cu direcțiile de specialitate justificări cu privire la eventualele abateri de la cuantumurile unitare si obiectivele anuale planificate în cadrul Planului strategic PAC 2023-2027;
 • efectuează analiza ratelor de eroare pentru schemele de plata finanțate din FEGA și din FEADR, în vederea întocmirii Declaraţiei de Gestiune a Agenţiei;
 • elaborează rapoartele de monitorizare pentru formele de sprijin implementate de Agenție și finanțate din FEGA, FEADR și buget național, solicitate de managementul superior sau prin legislația europeană, în colaborare cu direcțiile tehnice de specialitate și centrele județene;
 • evaluează costul controalelor pentru măsurile finanțate din FEGA și FEADR, în vederea comunicării către Comisia Europeană;
 • realizează previziunile de plată aferente măsurilor delegate de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale către Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură, măsuri, finantate din FEADR;
 • calculează ratele de control pentru schemele finanțate din FEGA și pentru măsurile de dezvoltare rurală finanțate din FEADR și le comunică direcțiilor de specialitate din cadrul Agenției;
 • întocmește raportările prevăzute de regulamentele europene în vigoare și realizează implementarea acestora on line în aplicația informatică a Comisiei Europene – ISAAM (Sistemul Informatic pentru Managementul și Monitorizarea Pieței Agricole);
 • întocmește previziunile de plăți trimestriale și semestriale pentru măsurile finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală;
 • pregatește documentele solicitate de către MADR/Comisia Europeană și participă la Comitetul de Monitorizare pentru PNDR/PNS;
 • întocmeşte și comunică, conform prevederilor europene în vigoare, Direcției pentru coordonarea agențiilor de plăți lista beneficiarilor care au primit finanțare din FEGA si FEADR, în vederea publicării on line a acesteia;
 • analizează pachetele financiare alocate pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în vederea încadrării în plafoanele financiare alocate României de către Comisia Europeană;
 • întocmeşte în colaborare cu direcțiile de specialitate planuri de acțiune pentru reducerea ratelor de eroare pentru schemele și măsurile finanțate din FEGA si FEADR;
 • pregătește desfăşurarea în bune condiții a misiunilor externe de audit prin întocmirea documentelor și prezentărilor solicitate, în colaborare cu direcțiile de specialitate din cadrul Agenției, necesare participanților la respectiva misiune;
 • actualizează Planul de monitorizare elaborat de către Autoritatea Competentă pentru schemele finanțate din FEGA și măsurile de dezvoltare rurală finanțate din FEADR;
 • elaborează instrucţiuni privind metodologia de elaborare, revizuire, modificare şi completare a manualelor de procedură privind implementarea schemelor şi măsurilor finanţate din FEGA, FEADR şi buget naţional care sunt utilizate de fiecare direcție/serviciu/compartiment care elaborează/modifică manuale de procedură;
 • elaborează adrese interne și externe și colaborează cu instituțiile implicate în clarificarea aspectelor procedurale;
 • asigură implementarea, coordonarea şi monitorizarea sistemului de control managerial intern la nivelul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • actualizează strategia fiscal – bugetară pentru perioada 2023-2027;
 • întocmeşte Raportul anual de activitate al APIA;
 • întocmeşte raportarea semestrială privind sistemul de control managerial intern şi asigură transmiterea acesteia către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
 • întocmeşte şi actualizează raportările privind Strategia Națională Anticorupție și o transmite către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
 • elaborează Convențiile de lucru dintre Agenție, bănci şi fondurile de garantare in domeniul agriculturii și le supune avizării compartimentelor de specialitate ale Agenției și ale conducerii APIA și MADR;
 • participă în grupurile de lucru responsabile cu implementarea Sistemului de Management al Securitatii Informatiei conform standardului ISO 27001:2013;
 • încheie acte adiționale la Convențiile de lucru dintre Agenție, bănci şi fondurile de garantare în domeniul agriculturii și le supune avizării compartimentelor de specialitate ale Agenției și ale conducerii APIA și MADR;
 • colaborează cu celelalte compartimente (direcții, servicii, compartimente) din cadrul Agenției în vederea uniformizării procesului de elaborare și implementare a manualelor de procedură privind implementarea schemelor și măsurilor finanțate din FEGA, FEADR şi buget național;
 • colaborează cu celelalte compartimente în vederea asigurării revizuirii, completării și modificării manualelor de procedură în conformitate cu reglementările interne și internaționale în domeniu;
 • elaborează şi actualizează manualele de proceduri specifice desfăşurării activităţii celor două servicii;
 • centralizează și postează pe server-ul intern al Agenției versiunile actualizate ale tuturor manualelor de procedură elaborate în cadrul Agenției;
 • transmite ultimele versiuni de manuale de proceduri către toate direcțiile cu rol in implementare;
 • transmite către centrele județene ultimele versiuni ale manualelor de procedură actualizate și se asigură de primirea acestora prin Nota de Confirmare a manualului de procedură;
 • elaborează documentația aferentă nevoilor direcției, în vederea implementării măsurii de asistență tehnică finanțată din FEADR și cuprinsă în Programul Național de Dezvoltare Rurală şi participă, în colaborare cu direcţiile din cadrul Agentiei, la implementarea măsurii;
 • asigură interfața pentru transmiterea informațiilor privind modul de implementare a măsurilor de dezvoltare rurală finantațe din FEADR către Agenția pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Autoritatea de Management pentru – PNDR, Autoritatea competentă, Direcția pentru coordonarea agențiilor de plăți și alte instituții abilitate;
 • colaborează cu direcțiile de specialitate din cadrul Agenției în vederea asigurării accesului la informare cu privire la finanțările din FEGA, FEADR și de la bugetul național;
 • soluționează petițiile care îi sunt repartizate, în domeniul său de activitate;
 • asigură asistență, în colaborare cu direcțiile de specialitate, centrelor județene privind implementarea din punct de vedere procedural a măsurilor de dezvoltare rurală finanțate prin FEADR și a schemelor de sprijin finanțate prin FEGA;
 • colaborează cu instituții din țară și din străinătate, pe linia documentării, a schimburilor de experiență și de informații reciproce;
 • colaborează cu Direcția management resurse umane pentru reconfirmarea acreditării Agenției și pentru armonizarea legislației naționale cu cea europeană;
 • elaborează, împreună cu alte direcții de specialitate, studii, rapoarte, sinteze referitoare la cadrul legislativ și instituțional;
 • monitorizează gradul de absorbție a FEGA, FEADR şi buget național și raportează către instituțiile guvernamentale, la solicitarea acestora;
 • realizează monitorizarea zilnică a stadiului de desfăşurare a activităţilor specifice APIA, pe baza informaţiilor şi datelor primite de la direcţiile de specialitate şi de la centrele judetene/locale;
 • realizează rapoartele de monitorizare a stadiului de implementare a măsurilor de dezvoltare rurală din FEADR, delegate de către AFIR;
 • asigură buna desfăşurare a relațiilor conducerii Agenției și a membrilor Comitetului director al Agenției cu instituțiile guvernamentale și neguvernamentale;
 • asigură comunicarea permanentă cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu Autoritatea competentă pentru acreditarea agențiilor de plăți, cu Direcția pentru coordonarea agențiilor de plăți, cu Organismul de Certificare și cu alte organizații guvernamentale, neguvernamentale sau reprezentanțe ale organizațiilor internaționale cu privire la derularea și gestionarea fondurilor europene pentru agricultură, precum și a fondurilor din bugetul național;
 • cooperează cu instituțiile de specialitate, interne și internaționale care pot furniza date necesare în procesul de derulare și gestionare a FEGA și FEADR, precum și cu instituțiile similare naționale din țară și din statele membre ale Uniunii Europene pentru obținerea informațiilor necesare obiectului de activitate;
 • participă, împreună cu alte compartimente din cadrul Agenției și cu Centrele județene la elaborarea strategiilor, rapoartelor, studiilor, analizelor realizate în cadrul Agenției cu privire la derularea și gestionarea fondurilor europene pentru agricultură finanțate din FEGA si FEADR, precum și a fondurilor din bugetul național;
 • transmite către direcțiile de specialitate din cadrul Agenției legislația europeană specifică activității fiecărui compartiment, legislație primită de la Direcția pentru coordonarea agențiilor de plăți;
 • postează pe server-ul intern al Agenției legislația primită de la Direcția pentru coordonarea agențiilor de plăți;
 • pregatește, împreună cu direcțiile de specialitate, puncte de vedere necesare la reuniunile grupurilor de lucru din cadrul instituțiilor europene (Comisia Europeană, Consiliu) și participă la aceste reuniuni;
 • participă, împreună cu alte direcții din cadrul Agenției la elaborarea și analiza rapoartelor referitoare la monitorizarea procesului de derulare a fondurilor gestionate, respectiv FEGA, FEADR și buget național;
 • participă la elaborarea altor materiale și lucrări legate de activitatea specifică Agenției, repartizate de conducere; colaborează cu organizații internaționale și asigură menținerea legăturii cu instituțiile similare acesteia din străinătate;
 • participă la lucrările diverselor colective de lucru organizate de Agenție sau alte autorități pe probleme care vizează sfera sa de competență;
 • inițiază propuneri privind elaborarea programului de instruire a personalului din cadrul direcției, elaborează propuneri pentru întocmirea fişelor de pregătire personală și întocmeşte planul de înlocuire a personalului;
 • participă la programe de instruire, seminarii, cursuri desfăşurate în cadrul Agenției sau organizate de alte instituții, pe domeniul său de activitate;
 • întocmește referate de necesitate, proiecte de buget, caiete de sarcini şi specificaţii tehnice în vederea achiziţionării de produse/servicii necesare desfăşurării activităţii proprii, pe care le supune aprobării conducerii instituţiei;
 • participă la comisiile de evaluare a ofertelor depuse și încheierea de contracte, în cadrul procedurilor de achiziţii publice inițiate;
 • organizează testări în vederea încheierii contractelor de prestări servicii, în urma aprobării referatului de necesitate de către directorul general;
 • colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Agenției;
 • asigură activitatea de arhivare a întregii documentaţii din cadrul direcției, în conformitate cu prevederile legale europene și naționale;
 • îndeplineşte alte sarcini repartizate de conducerea Agenției și păstrează confidențialitatea documentelor;
 • personalul de conducere și de execuție, implicat în activitatea auditată, trebuie să prezinte documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern la solicitarea echipei de audit intern;
 • documentele solicitate de către directorul Direcției audit intern/auditorii interni vor fi prezentate/comunicate, după caz, cu celeritate sau în termenul stabilit de aceștia, fie în original sau în copii certificate ‚,conform cu originalul’’ și semnate de persoana responsabilă;
 • elaborează şi transmite Direcției audit intern un plan de acţiune pentru implementarea recomandărilor avizate de către directorul general al APIA prin Raportul de audit intern;
 • asigură urmărirea aplicării planului de acţiune, respectiv implementarea recomandărilor la termenele stabilite prin planul de acţiune;
 • informează periodic Direcția audit intern sau la termenele stabilite de către DAI cu privire la stadiul de implementare a recomandărilor, progresele înregistrate şi termenele care nu sunt respectate;
 • asigură confidenţialitatea datelor și a informaţiilor cuprinse în rapoartele de audit intern, precum și a documentelor care au fost comunicate în cadrul misiunii de audit intern.

Art. 29. Serviciul metodologie, monitorizare și raportare are următoarele atribuții și responsabilități:

 • întocmeşte situaţiile statistice privind schemele de plată finanțate din FEGA,  în conformitate cu reglementările Comisiei Europene;
 • întocmeşte situaţiile statistice privind măsurile de dezvoltare rurală delegate finanţate din FEADR, în conformitate cu reglementările Comisiei Europene;
 • întocmește anual, începand cu anul 2024, până la data de 15 februarie,  Raportul anual de performanță, ce cuprinde informații calitative și cantitative esențiale privind punerea în aplicare a Planului strategic PAC 2023-2027, făcând trimitere la date financiare și la indicatori de realizare și de rezultat;
 • stabilește, în conformitate cu cerinţele specifice legislaţiei UE în vigoare, prin consultare cu AFIR și DGDR-AM PNDR, forma şi continutul datelor de monitorizare care vor sta la baza întocmirii Raportului anual de performanță;
 • solicită extragerea informațiilor necesare monitorizării în conformitate cu prevederile fișelor tehnice ale intervențiilor, precum si cerințele privind colectarea și monitorizarea indicatorilor de realizare și a datelor dezagregate la nivel de intervenție și beneficiari, în vederea elaborării raportărilor ulterioare;
 • colaborează cu direcțiile în vederea întocmirii Raportului anual de performanță și extragerii indicatorilor de realizare și rezultat;
 • elaborează împreună cu direcțiile de specialitate justificări cu privire la eventualele abateri de la cuantumurile unitare și obiectivele anuale planificate în cadrul Planului strategic PAC 2023-2027;
 • efectuează analiza ratelor de eroare pentru schemele de plată finanțate din FEGA și din FEADR, în vederea întocmirii declaraţiei de gestiune a Agenţiei;
 • evaluează costul controalelor pentru măsurile finanțate din FEGA și FEADR, în vederea comunicării către Comisia Europeană;
 • realizează previziunile de plată aferente măsurilor delegate de Agenția pentru Finanţarea Investițiilor Rurale către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, măsuri aferente PNDR finanțate din FEADR;
 • calculează ratele de control pentru schemele finanțate din FEGA și măsurile de dezvoltare rurală finanțate din FEADR și le comunică direcțiilor de specialitate din cadrul Agenției;
 • întocmește raportările prevăzute de regulamentele europene în vigoare şi realizează implementarea acestora on line în aplicaţia informatica a Comisiei Europene – ISAAM (Sistemul Informatic pentru Managementul si Monitorizarea Pietei Agricole);
 • întocmește previziunile de plăți trimestriale și semestriale pentru măsurile finanțate din  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală; întocmeşte și comunică, conform prevederilor europene în vigoare, Direcției pentru coordonarea agențiilor de plăți lista beneficiarilor care au primit finanțare din FEGA si FEADR, în vederea publicării on line a acesteia;
 • pregatește documentele solicitate de către MADR/Comisia Europeană și participă la Comitetul de Monitorizare pentru PNDR/PNS;
 • analizează pachetele financiare alocate pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în vederea încadrării în plafoanele financiare alocate României de către Comisia Europeană;
 • întocmeşte în colaborare cu direcțiile de specialitate planuri de acțiune pentru reducerea ratelor de eroare pentru schemele finanțate din FEGA;
 • întocmeşte în colaborare cu direcțiile de specialitate planul de acțiune pentru reducerea ratelor de eroare pentru măsurile finanțate din FEADR;
 • realizează monitorizarea zilnică a stadiului de desfăşurare a activităţilor specifice APIA, pe baza informaţiilor şi datelor primite de la direcţiile de specialitate şi de la centrele judeţene/locale;
 • elaborează rapoarte de monitorizare solicitate de conducerea Agenției sau prin legislația europeană, în colaborare cu direcțiile tehnice de specialitate și centrele județene;
 • actualizează periodic strategia fiscal – bugetară pentru perioada 2023-2027 pentru formele de sprijin implementate de APIA și finanțate din FEGA si FEADR;
 • elaborează și raportează către instituțiile guvernamentale stadiul absorbției FEGA, respectiv numărul cererilor de plată primite, autorizate și sumele efectiv plătite;
 • realizează rapoartele de monitorizare a stadiului de implementare a măsurilor de dezvoltare rurală din FEADR, delegate de catre AFIR către APIA;
 • colaborează cu MADR, AFIR și alte instituții cu rol în elaborarea sau aplicarea programelor cu finanțare europeană sau de la bugetul de stat;
 • întocmește referate de necesitate, proiecte de buget, caiete de sarcini şi specificaţii tehnice în vederea achiziţionării de produse/servicii necesare activității APIA, pe domeniul său de activitate;
 • participă la comisiile de evaluare a ofertelor depuse și încheierea de contracte, în cadrul procedurilor de achiziţii publice inițiate;
 • elaborează politici, strategii de lucru și statistici referitoare la activitatea Agenției;
 • participă la grupurile de lucru din domeniile de referință ale Agenției.

Art. 30. Biroul coordonare metodologică și proceduralăîn subordinea Serviciului metodologie, monitorizare și raportare, are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • pregăteşte desfăşurarea în bune condiții a misiunilor externe de audit prin întocmirea documentelor si prezentarilor solicitate necesare participanților la respectiva misiune, în colaborare cu direcțiile de specialitate şi centrele judeţene;
 • actualizeaza Planul de monitorizare a acreditării elaborat de către Autoritatea Competentă pentru schemele finanțate din FEGA și măsurile de dezvoltare rurală finanțate din FEADR;
 • actualizează Planul de monitorizare a acreditării elaborat de catre Autoritatea Competentă pentru măsurile de dezvoltare rurala finanțate din FEADR;
 • pregatește, împreună cu direcțiile de specialitate, puncte de vedere necesare la reuniunile grupurilor de lucru din cadrul instituțiilor europene (Comisia Europeană, Consiliu) și participă la aceste reuniuni;
 • elaborează instrucţiuni privind metodologia de elaborare, revizuire, modificare și completare a manualelor de procedură privind implementarea schemelor şi măsurilor finanţatate din FEGA, FEADR şi buget naţional care va fi utilizat de fiecare direcție/serviciu/compartiment care elaborează/modifică manuale de procedură;
 • primeşte și centralizează propunerile de modificare/completare a manualelor de procedură transmise de direcțiile de specialitate și de către centrele județene;
 • coordonează și monitorizează stadiul de elaborare a manualelor de procedură privind implementarea schemelor şi măsurilor finanțate din FEGA, FEADR şi buget național;
 • colaborează cu celelalte compartimente în vederea asigurării revizuirii, completării și modificării manualelor de procedură în conformitate cu reglementările interne și internaționale în domeniu, privind implementarea schemelor si măsurilor finanțate din FEGA, FEADR și buget naţional;
 • centralizează, asigură evidența manualelor și postează pe server-ul intern al Agenției versiunile actualizate ale tuturor manualelor de procedură elaborate în cadrul Agenției;
 • transmite către centrele județene ultimele versiuni ale manualelor de procedură actualizate și se asigură de primirea acestora prin Nota de Confirmare a manualului de procedură;
 • elaborează adrese interne pentru clarificarea unor aspecte privind procedurile existente sau pentru interpretarea unor aspecte specifice privind cadrul procedural existent;
 • verifică și avizează manualele de procedură, în conformitate cu Procedura de sistem privind metodologia și elaborarea procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale, în vigoare;
 • urmărește corelarea prevederilor procedurale între direcții/servicii/compartimente și stabilește grupuri de lucru în acest sens;
 • transmite către structurile cu rol în audit și verificare manualele de procedură în care se regăsesc modificările rezultate ca urmare a recomandărilor sau care vor constitui baza pentru verificările ulterioare;
 • primeşte şi transmite către direcţiile de specialitate recomandările formulate de organismele externe abilitate cu privire la sistemul de implementare a schemelor de sprijin și măsurilor finanțate prin FEGA si FEADR în vederea implementării acestora;
 • analizează recomandările formulate de organismele interne și externe abilitate cu privire la obiectul de activitate al direcției, în vederea implementării acestora;
 • centralizează răspunsurile formulate în vederea transmiterii către organismele externe abilitate;
 • elaborează ghiduri și instrucțiuni pentru fermieri, în colaborare cu direcțiile de specialitate din cadrul Agenției pentru implementarea și aplicarea formelor de sprijin finanțate din FEGA, FEADR și buget naţional;
 • elaborează, în colaborare cu direcțiile din cadrul Agenției, cu MADR și alte instituții publice, protocoale/acorduri interinstituționale în vederea aplicării schemelor și măsurilor finanțate din FEGA, FEADR şi buget naţional;
 • solicită tuturor compartimentelor din cadrul Agenției orice informație și documentație necesară pentru gestionarea în bune condiții a atribuțiilor ce revin Agenției prin acordurile cadru de delegare pentru implementarea tehnică a măsurilor finantate din FEADR și cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 si Planul strategic PAC 2023-2027, acorduri încheiate între AFIR și Agenție;
 • elaborează documentația aferentă nevoilor direcţiei, în vederea implementării măsurii de asistență tehnică finanțată din FEADR și cuprinsă în Programul Național de Dezvoltare Rurală şi Planul strategic PAC 2023-2027 și participă, în colaborare cu direcţiile din cadrul Agentiei, la implementarea măsurii;
 • participă, în colaborare cu direcțiile din cadrul Agentiei, la implementarea măsurii de asistență tehnică finanțată din FEADR și cuprinsă în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și Planul strategic PAC 2023-2027;
 • avizează din punctul de vedere al respectării criteriilor de acreditare și al fluxurilor procedurale, protocoalele de colaborare și acordurile de delegare cu alte instituții, în vederea aplicării schemelor si măsurilor finanțate din FEGA, FEADR şi buget naţional;
 • stabileşte termene pentru elaborarea procedurilor și a altor documente emise în cadrul serviciului, în limitele rezonabilității acestora și ale legii;
 • analizează și formulează observații și propuneri la proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul său de activitate, transmise Direcției pentru punct de vedere;
 • gestionează și actualizează baza de date în care se găsesc manualele de procedură ale Agenției, protocoalele și acordurile de delegare, precum și alte informații legate de procedurile de lucru;
 • participă în grupurile de lucru responsabile cu implementarea și menținerea Sistemului de Management al Securității Informației conform standardului ISO 27001:2013.

Art. 31. Serviciul relații instituționale are următoarele atribuții și responsabilități:

 • elaborează, împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul Agenției, proiectele de acorduri, și protocoale de colaborare cu organisme și instituții cu profil similar din țară și din străinătate și sprijină implementarea acestora;
 • elaborează Convențiile de lucru dintre Agenție, bănci şi fondurile de garantare în domeniul agriculturii pentru formele de sprijin finanțate din FEGA, FEADR și buget național;
 • încheie acte adiționale la Convențiile de lucru dintre Agenție, bănci şi fondurile de garantare in domeniul agriculturii pentru formele de sprijin finanțate din FEGA, FEADR și buget național;
 • întocmește situația centralizatoare a adeverințelor eliberate la nivelul centrelor județene pentru fiecare instituție financiară creditoare, bancară și nebancară, cu care APIA are convenții de lucru și notifică zilnic instituțiile financiare creditoare cu privire la lista beneficiarilor pentru care s-au eliberat adeverințe în cadrul intervențiilor de dezvoltare rurală, finanțate din FEADR, în format electronic;
 • asigură permanent legătura între instituțiile financiare bancare şi nebancare, fondurile de garantare în domeniul agriculturii şi Agenție, în vederea derulării în bune condiții a convențiilor încheiate;
 • întocmeşte Raportul anual de activitate al APIA;
 • asigură implementarea, coordonarea şi monitorizarea sistemului de control managerial intern la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • asigură încărcarea și validarea anuală a anexelor privind raportarea sistemului de control intern managerial la nivelul Agenției pe platforma electronica https://scim.gov.ro/ a  Secretariatului General al Guvernului ( SGG);
 • urmăreşte, împreună cu Grupul de lucru privind managementul riscului constituit prin decizie a directorului general, implementarea managementului riscului la nivelul APIA, conform manualului de procedură aprobat;
 • întocmeşte şi actualizează raportările privind Strategia Naţională Anticorupţie şi o transmite către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
 • întocmește răspunsuri la adrese, petiţii, interpelări, solicitări de informatii primite de la instituţii interne şi externe pentru toate formele de sprijin implementate de APIA, finanțate din FEGA, FEADR și buget național;
 • primeşte de la compartimentele de specialitate din cadrul MADR propunerile de modificare a legislației europeană, precum și proiectele de regulamente și le transmite pentru puncte de vedere către direcțiile de specialitate din cadrul APIA, centralizează răspunsurile direcțiilor de specialitate și le transmite către MADR;
 • participă la elaborarea materialelor necesare pentru organizarea întâlnirilor periodice la nivel interinstituțional cu privire la implementarea formelor de sprijin finanțate din FEGA, FEADR și buget național;
 • colaborează cu organisme și organizații internaționale din domeniul de activitate al Agenției și asigură menținerea legăturii cu instituțiile similare acesteia din străinătate, în vederea implementarii formelor de sprijin finanțate din FEGA, FEADR și buget național;
 • asigură, în colaborare cu direcțiile de specialitate din cadrul Agentiei implementarea proiectelor cu finanțare europeană;
 • coordonează și monitorizează implementarea programelor, în acest scop păstrând evidența privind obiectivele, desfăşurarea și rezultatele programelor derulate, în vederea aplicării formelor de sprijin finanţate din FEGA, FEADR și buget național;
 • urmăreşte achitarea obligațiilor financiare ale APIA față de organismele și structurile internaționale la care România este membră prin APIA;
 • organizează conferințe, simpozioane, colocvii, mese rotunde, schimburi de experiență și documentații, împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul Agenției, în domeniul formelor de sprijin finanțate din FEGA, FEADR și buget național;
 • întocmește referate de necesitate, proiecte de buget, caiete de sarcini şi specificaţii tehnice în vederea achiziţionării de produse/servicii necesare organizării și desfăşurării în bune condiții a diferitelor evenimete (conferințe, simpozioane, mese rotunde, ateliere de lucru etc.);
 • participă la comisiile de evaluare a ofertelor depuse și încheierea de contracte, în cadrul procedurilor de achiziţii publice inițiate privind organizarea de evenimente (conferințe, simpozioane, mese rotunde, ateliere de lucru etc) și achiziționarea de servicii transport aerian;
 • participă la evenimente interne si internaționale (conferințe, schimburi de experiență, grupuri de experți etc.) cu privire la implementarea formelor de sprijin finanțate din FEGA, FEADR;
 • colaborează cu direcțiile tehnice pentru pregătirea și organizarea acțiunilor de informare și promovare a formelor de sprijin implementate de APIA;
 • pregătește comunicări, broșuri, materiale de informare, etc. pentru pagina de internet/facebook a instituției privind formele de sprijin finanțate din FEGA, FEADR și BN;
 • x) asigură pregătirea și urmărirea administrativă a deplasărilor în străinătate pentru personalul Agenției;
 • participă la elaborarea programelor și organizarea vizitelor efectuate de delegații străine;
 • păstrează evidența și întocmeşte periodic rapoarte privind participările reprezentanților Agenției la conferințe și grupuri de lucru internaționale;
 • elaborează lunar, în colaborare cu compartimentele din cadrul Agenției, situația privind regulamentele și actele europene asumate și implementate la nivelul APIA și o transmite către MADR în vederea elaborării de către Departamentul pentru afaceri europene a unei baze de date a regulamentelor și actelor europene asumate și implementate la nivel național;
 • gestionează și actualizează baza de date cuprinzând regulamentele europene asumate și implementate la nivelul APIA;
 • gestionează și actualizează baza de date privind instituțiile din străinătate similare Agenției ca domeniu de activitate;
 • întocmeşte formalitățile pentru obținerea paşapoartelor de serviciu și obținerea vizelor pentru personalul Agenției, conform reglementărilor legale în vigoare;
 • întocmeşte și transmite în format electronic (e-mail) către compartimentele din cadrul Agenției – nivel central și județean informații referitoare la agricultura europeană, într-un document intitulat  ‘’Info – Agricultura UE’’;
 • efectuează traduceri și retroversiuni la solicitarea conducerii Agenției;
 • asigură traducerea unor informații utile colaboratorilor și beneficiarilor externi ai Agenției pentru versiunea în limba engleză a site-ului instituției;
 • primeşte de la Direcția pentru coordonarea agențiilor de plăți legislația și documentele europene relevante pentru activitatea direcțiilor din cadrul Agenției;
 • cooperează cu instituțiile de specialitate, interne și internaționale care pot furniza date necesare în procesul de derulare și gestionare a FEGA și FEADR, precum și cu instituțiile similare naționale din țară și din statele membre ale Uniunii Europene pentru obținerea informațiilor necesare obiectului de activitate.

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut