guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Direcţia Măsuri de Piaţă, Comerţ Exterior

Direcţia măsuri de piață, comerț exterior are în structură două servicii. Fiecare serviciu este structurat în trei, respectiv două compartimente.

(2) Pentru buna desfăşurare a activităţii, Direcţia măsuri de piaţă, comerţ exterior întocmește referatul de necesitate şi specificaţii tehnice în vederea achiziţionării de produse/servicii necesare desfăşurării activităţii proprii, pe care le supune aprobării conducerii instituţiei. Organizează testări în vederea încheierii contractelor de prestări servicii, în urma aprobării referatului de necesitate de către directorul general.

Art. 79. Serviciul măsuri de piaţă are în componenţă:

 1. Compartimentul autorizare MP
 2. Compartimentul vegetal
 3. Compartimentul zootehnie și relații contractuale;

Art. 80.  Serviciul măsuri de piaţă are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • asigură elaborarea şi actualizarea procedurilor şi metodologiilor pentru toate segmentele sale de activitate respectiv măsurile de piață și intervențiile stabilite prin Planul strategic PAC 2023 – 2027, în conformitate cu legislaţia europeană privind Politica Agricolă Comună și asigură implementarea, compatibilitatea și suficiența controlulului, plata sprijinului și monitorizarea;
 • asigură implementarea politicilor naţionale ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale în domeniul măsurilor de piaţă;
 • asigură respectarea obligaţiilor de notificare şi raportare către Comisia Europeană prin intermediul instrumentelor stabilite de aceasta;
 • asigură estimarea necesarului de fonduri destinate măsurilor de piaţă;
 • asigură instrumentarea cererilor de plată a ajutorului financiar pentru măsurile de piaţă și intervențiile stabilite prin Planul strategic PAC 2023 – 2027 şi gestionarea fondurilor alocate pentru funcţionarea acestora în conformitate cu prevederile legislative specifice;
 • raportează Ministerului Finanţelor Publice stadiul încasărilor sumelor datorate de fabricile de zahăr;
 • asigură administrarea domeniului relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate;
 • colaborează cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la solicitarea acestuia, la elaborarea actelor normative cu privire la măsurile de piaţă și intervențiilor prin Planul strategic PAC 2023 – 2027;
 • colaborează cu Autoritatea Competentă pentru acreditarea agenţiilor de plăţi şi a Organsimului coordonator, cu Organismul coordonator al agenţiilor de plăţi pe aspecte legate de activitatea specifică;
 • colaborează cu celelalte departamente ale APIA şi cu centrele judeţene în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin;
 • asigură informarea beneficiarilor/operatorilor prin intermediul ghidurilor informative, sesiunilor de informare, materialelor statistice şi altor mijloace de promovare în colaborare cu Serviciul relaţii cu publicul şi comunicare;
 • participă la întâlniri de lucru cu organizaţiile profesionale şi interprofesionale, producătorii agricoli, depozitarii, angrosiştii etc.;
 • menţine relaţii de colaborare cu departamente similare din cadrul agenţiilor de plăţi din statele membre ale UE;
 • sesizează structurile de specialitate ale Agenţiei cu privire la aspecte legate de lupta antifraudă şi controale în domeniul măsurilor de piaţă și intervențiile stabilite prin Planul strategic PAC 2023 – 2027;
 • participă la elaborarea protocoalelor de colaborare cu diferite organisme şi instituţii ale administraţiei publice centrale în vederea asigurării unei funcţionări optime a sistemului de măsuri de piaţă și intervențiile stabilite prin Planul strategic PAC 2023 – 2027;
 • asigură, prin personalul de specialitate, reprezentarea României în cadrul Comitetelor de gestiune, precum şi participarea la stabilirea poziţiei României în vederea exprimării votului în cadrul acestor Comitete;
 • realizează propuneri de dezvoltare a sistemului IT cu module specifice segmentelor de activitate;
 • primeşte de la Serviciul comerţ exterior şi promovare produse agricole toate informaţiile privind cantităţile de zahăr pentru care acesta a emis licenţe de import, respectiv export;
 • primeşte de la Serviciul comerţ exterior şi promovare produse agricole toate informaţiile privind monitorizarea gradului de îndeplinire a obligaţiilor de import sau export de zahăr, ce revin titularilor licenţelor de import, respectiv export şi cantităţile exprimate în echivalent zahăr alb obţinute din procesarea zahărului brut importat, conform rapoartelor de inspecţii, în vederea întocmirii raportărilor către MADR şi CE;
 • primeşte de la Serviciul comerţ exterior şi promovare produse agricole raportările privind previziunile şi realizările aferente măsurii de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe şi asigură respectarea obligaţiilor de raportare în conformitate cu art. 10 al R. (CE) 491/2009;
 • colaborează cu Serviciul comerţ exterior şi promovare produse agricole pentru gestionarea sumelor disponibile în cadrul plafoanelor anuale din Programul naţional de sprijin în sectorul vitivinicol, pentru asigurarea punerii în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe, comunicându-i şi raportările transmise MADR şi Comisiei Europene în ceea ce priveşte Programul naţional de sprijin în sectorul vitivinicol;
 • colaborează cu organismele specializate şi abilitate pentru efectuarea controalelor ex-post;
 • acordă consiliere în domeniul său de activitate;
 • arhivează documentele specifice activităţii structurii;
 • personalul de conducere și de execuție, implicat în activitatea auditată, trebuie să prezinte documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern la solicitarea echipei de audit intern;
 • documentele solicitate de către directorul Direcției audit intern/auditorii interni vor fi prezentate/comunicate, după caz, cu celeritate sau în termenul stabilit de aceștia, fie în original sau în copii certificate ‚,conform cu originalul’’ și semnate de persoana responsabilă;
 • elaborează şi transmite Direcției audit intern un plan de acţiune pentru implementarea recomandărilor avizate de către directorul general al APIA prin Raportul de audit intern;
 • asigură urmărirea aplicării planului de acţiune, respectiv implementarea recomandărilor la termenele stabilite prin planul de acţiune;
 • informează periodic Direcția audit intern sau la termenele stabilite de către DAI cu privire la stadiul de implementare a recomandărilor, progresele înregistrate şi termenele care nu sunt respectate;
 • asigură confidenţialitatea datelor și a informaţiilor cuprinse în rapoartele de audit intern, precum și a documentelor care au fost comunicate în cadrul misiunii de audit intern.

Art. 81. Compartimentul autorizare MP are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • elaborează manualul de procedură în conformitate cu legislaţia europeană privind PAC, corelarea acestuia cu structura organizatorică şi funcţională a DMPCE şi APIA şi cu instrucţiunile de elaborare a manualelor de procedură transmise de DMMRRI;
 • actualizează, modifică şi completează manualul de proceduă în conformitate cu modificările legislaţiei europene şi naţionale;
 • verifică dosarele cererilor de plată conform Fişei de verificare pentru fiecare măsură de piaţă și intervențiile stabilite prin Planul strategic PAC 2023 – 2027;
 • verifică încadrarea în bugetele europene alocate şi încadrarea acestora pe coduri bugetare;
 • autorizează sumele aprobate de către departamentele tehnice la plată, prin întocmirea certificatelor de plată, a fişelor de verificare, a raportului asupra verificării dosarelor cererilor de plată, a borderourilor certificatelor de plată, a pistei de audit şi în baza acestora solicită Direcţiei economice alimentarea contului cu sumele autorizate;
 • semnează ordonanţarea la plată, propunerea de angajare a cheltuielilor şi angajamentul bugetar în vederea obţinerii vizelor CFP si CFPD, conform Deciziei nr. 1047/26.09.2014;
 • întocmeşte reconcilieri la fiecare plată, pe fonduri bugetare, cu Direcţia economică;
 • întocmeşte reconcilierea la 6 luni cu judeţele, pe măsuri de piaţă, a sumelor autorizate şi plătite;
 • întocmeşte Notificarea beneficiarului cu privire la plată;
 • întocmeşte adrese de confirmare a garanţiilor şi de eliberare garanţie, în cazul plăţilor în avans;
 • întocmeşte lunar T 104 cu sumele necesare în luna curentă şi previziuni pe următoarele 2 luni;
 • întocmeste anual TABELA X aferentă sumelor FEGA pentru a fi transmisă CE prin DE;
 • întocmeşte proiectul de buget pentru anul următor şi pe următorii 4 ani;
 • participă la programe de instruire în domeniul gestionării fondurilor FEGA, precum şi la alte seminarii, instruiri, cursuri desfăşurate în cadrul APIA sau organizate de diverse instituţii;
 • participă la grupurile de lucru privind elaborarea proiectelor de acte normative;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de organele ierarhic superioare.

Art. 82. Compartimentul vegetal are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • elaborează manualele de procedură privind aplicarea sistemului de măsuri de piață, intervenție și intervențiile stabilite prin Planul strategic PAC 2023 – 2027 ale Uniunii Europene pentru produsele vegetale, zahăr, depozitare de criză, distilarea de criză, distilarea subproduselor agricole, investiții viticole și a ghidurilor beneficiarilor în conformitate cu legislația europene privind Politica Agricolă Comună (PAC).
 • actualizează, modifică şi completează manualele de procedură ca urmare a modificărilor din reglementările europene şi din legislaţia naţională, analizele proprii, recomandările primite şi însuşite;
 • validează dosarele pentru programele de investiții în sectorul viniviticol, în depozitarea de criză, distilarea de criză și distilarea subproduselor agricole;
 • validează dosarele de aprobare a programelor operaţionale ale organizaţiilor de producători din sectorul fructe şi legume;
 • valideaza conform manualelor de procedură, dosarele cererilor de plată/sprijin financiar, verificate în prealabil, administrativ si pe teren la centrele judeţene APIA și le transmite la Compartimentul autorizare măsuri de piaţă pentru autorizarea plăţii;
 • întocmeşte comunicări pe baza datelor deţinute şi le transmite conform manualelor de procedură, prevederilor legale sau uzanţelor;
 • transmite către Direcţia intervenții IACS – sectorul vegetal și condiționalitate lista beneficiarilor de sprijin pentru reconversia şi restructurarea plantatii viticole plătiţi în anul anterior pentru eşantionare şi efectuare control pentru ecocondiţionalitate/condiționalitate;
 • primeşte de la Direcţia intervenții IACS – sectorul vegetal și condiționalitate rezultatul controlului efectuat şi procentul de sancţiune aplicabil şi calculează valoarea sancţiunii pentru ecocondiţionalitate/condiționalitate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene specifice;
 • monitorizează stocurile de zahăr din producție, cât şi din importurile de zahăr brut și alb;
 • întocmeşte şi transmite la UC din MFP contabilităţile A şi B ale sumelor datorate de fabricile de zahăr;
 • întocmește și verifică raportările lunare, trimestriale și anuale, după caz, în sectorul zahărului, depozitării de criză, distilării de criză, distilării subproduselor agricole, investițiilor viticole și intervențiile stabilite prin Planul strategic PAC 2023 – 2027;
 • colaborează cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la solicitarea acestuia, la elaborarea actelor normative pe segmentul măsurilor de piaţă și intervențiile stabilite prin Planul strategic PAC 2023 – 2027;
 • colaborează cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin personalul de specialitate, la elaborarea protocoalelor suplimentare cu privire la cooperarea cu alte instituţii pentru măsurile de piaţă și intervențiile stabilite prin Planul strategic PAC 2023 – 2027;
 • pregăteşte documentaţia tehnică necesară campaniilor de promovare/informare pentru măsurile de piaţă și intervențiile stabilite prin Planul strategic PAC 2023 – 2027, în vederea informării beneficiarilor/operatorilor de pe piaţă;
 • organizează sesiuni de informare pentru participanţii la măsurile de piaţă internă și intervențiile stabilite prin Planul strategic PAC 2023 – 2027 ale Uniunii Europene pentru produsele vegetale şi zahăr;
 • asigură, reprezentarea României în cadrul comitetelor de management şi grupurilor de experţi ale CE pe segmentul sau de activitate;
 • elaborează documentaţia tehnică specifică măsurilor de piata şi susţine sesiunile de instruire/formare pentru gestionarea măsurilor de sprijin la nivelul centrelor judeţene APIA;
 • colaborează cu dezvoltatorul de soft/Direcţia IT-LPIS pentru integrarea procedurilor în sistemele electronice de gestionare al cererilor de sprijin;
 • transmite rapoartele de testare la dezvoltatorul de soft;
 • întocmeşte raportări pentru măsurile de piaţă și intervențiile stabilite prin Planul strategic PAC 2023 – 2027 gestionate în vederea informării conducerii APIA, MADR și alte instituţii abilitate;
 • participă la pregătirea misiunilor de audit extern pentru măsurile de piaţă și intervențiile stabilite prin Planul strategic PAC 2023 – 2027 gestionate;
 • participă la întâlniri de lucru, workshop-uri, seminarii pe teme privind politica agricolă comună sau alte teme specifice, organizate de APIA sau alte organisme abilitate naţionale sau europene;
 • asigură asistenţă tehnică pentru personalul din centrele judeţene pe segmentul sau de activitate;
 • colaborează cu celelalte departamente de specialitate din cadrul Agenţiei şi MADR;
 • participă la grupuri de lucru care au ca obiect acordarea sprijinului aferent segmentului de activitate;
 • participă la programe de instruire, seminarii, cursuri desfăşurate în cadrul Agenţiei sau organizate de alte instituţii, pe domeniul său de activitate;
 • realizează arhivarea curentă a documentaţiei primite sau întocmite;
 • colaborează cu instituţii din ţară şi din străinătate, pe linia documentării, a schimburilor de experienţă şi de informaţii reciproce;
 • asigură consilierea solicitanţilor în domeniul de activitate;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii specifice.

Art. 83. Compartimentul zootehnie și relații contractuale are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • elaborează manuale de procedură pentru aplicarea următoarelor măsuri de piață: Programul Național Apicol, Acordarea ajutorului financiar pentru consumul de lapte, fructe și legume în școli, măsuri adiacente pentru implementarea distribuției de fructe și lapte în școli, prin Programul pentru Școli al României, relațiile contractuale și măsurile excepționale din sectorul laptelui și al produselor lactate, depozitarea privată a produselor agricole și intervențiile stabilite prin Planul strategic PAC 2023 – 2027;
 • elaborează formularele standard pentru aprobarea solicitanţilor şi pentru plata ajutorului;
 • elaborează Ghidul Solicitantului şi alte materiale informative în vederea postării acestora pe site-ul APIA, în scopul informării corecte şi la timp a solicitanților şi beneficiarilor;
 • elaborează analiza de risc pentru măsurile gestionate în vederea stabilirii eşantionului de control;
 • actualizează manualele de procedură ca urmare a modificării reglementărilor europene şi naţionale;
 • actualizează criteriile de eligibilitate pentru solicitanţii ajutorului european, ratele ajutorului prevăzute în regulamentele europene, termenele limită pentru depunerea cererilor;
 • organizează sesiuni de instruire cu personalul din centrele judeţene care este implicat în gestionarea măsurilor;
 • primește dosarele cererilor de plată acceptate de la centrele județene, validează, stabilește nivelul ajutorului, întocmește și transmite centralizatorul dosarelor cererilor de plată însoțit de dosarele solicitanților în original, listele de plată în original, după caz, la Compartimentul autorizare măsuri de piață în conformitate cu prevederile legislației specifice pentru măsurile gestionate;
 • instrumentează rapoartele de control ex-post transmise de către MADR – Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţiiș
 • administrează dosarul cererii de plată pentru acordarea sprijinului financiar de evaluare a programului de încurajare a consumului de fructe și lapte în școli;
 • gestionează măsurile excepționale din domeniul laptelui și produselor lactate, depozitarea privată a produselor agricole;
 • gestionează şi administrează domeniul relaţiilor contractuale în sectorul laptelui şi al produselor lactate, depozitarea privată a produselor agricole;
 • certifică îndeplinirea condiţiilor de recunoaştere şi emite avizul de recunoaştere pentru organizaţiile de producători/asociaţiile de organizaţii de producători;
 • colaborează cu Agenţia Naţională pentru Zootehnie, autoritate competentă în domeniul efectuării controlului la faţa locului necesar pentru acordarea avizului de recunoaştere pentru organizaţiile de producători/asociaţiile de organizaţii de producători, menţinerea condiţiilor de recunoaştere şi înregistrarea prim-cumpărătorilor de lapte;
 • colaborează cu Agenţia Națională pentru Zootehnie în vederea aplicării sancţiunilor contravenţionale în cazul nerespectării legislaţiei în vigoare de către operatorii din sectorul laptelui;
 • colaborează cu alte direcţii din cadrul Agenţiei de Plăti şi Intervenţie pentru Agricultură în vederea acordării subvenţiilor pentru producătorii de lapte;
 • elaborează listele de control pentru organizaţiile de producători/asociaţiile de organizaţii de producători şi prim-cumpărătorii de lapte care activează în domeniu;
 • iniţiază, negociază şi asigură, în condiţiile legislaţiei europene şi naţionale încheierea de protocoale sau alte înțelegeri, de natură să asigure cadrul de colaborare administrativă cu autorităţile competente, în vederea autorizării plăţilor pentru măsurile gestionate;
 • întocmeşte şi transmite către Comisia Europeană rapoarte lunare privind cantităţile de lapte achiziţionate de prim-cumpărătorii și situația depozitării private a produselor agricole;
 • întocmeşte şi transmite către Comisia Europeană rapoarte anuale cu numărul de organizaţii de producători/asociaţii de organizaţii de producători recunoscute şi a cantităţilor totale de lapte negociate cu prim-cumpărătorii de lapte;
 • elaborează materiale de promovare a procedurii prin ghiduri, postere, pliante, pagină web;
 • înregistrează prim-cumpărătorii de lapte, întocmeşte şi publică lista cumpărătorilor aprobaţi;
 • monitorizează, verifică şi centralizează declaraţiile lunare ale prim-cumpărătorilor de lapte;
 • verifică la nivel administrativ existenţa contractelor de livrare a laptelui între producători şi prim-cumpărătorii de lapte;
 • reprezintă Agenţia în relaţie cu prim-cumpărătorii de lapte şi cu organizaţiile de producători/asociaţiile de organizaţii de producători recunoscute;
 • colaborează cu experţii din cadrul MADR şi din alte ministere;
 • păstrează legatura cu organismele externe cu care Agenţia are relaţie de colaborare şi cooperare pentru măsurile gestionate;
 • primeşte şi interpretează rapoartele de control transmise de către Serviciul inspecții/supracontrol și sau rapoartele de control transmise de către organisme delegate/împuternicite, stabilind măsurile ce urmează a fi întreprinse;
 • solicită Serviciului inspecții/supracontrol efectuarea supracontrolului la faţa locului în caz de suspiciuni de nereguli, rezultate în urma analizării rapoartelor decontrol;
 • înştiinţează prin notificări solicitanţii ajutorului financiar asupra eventualelor nereguli constatate, în vederea soluţionării acestora;
 • întocmeşte şi transmite comunicări anuale către Comisia Europeană;
 • soluționează contestaţiile şi răspunde reclamaţiilor şi sesizărilor ce sunt de competenţa domeniului său de activitate;
 • întocmeşte comunicări pe baza datelor deţinute şi le transmite solicitanţilor abilitaţi;
 • defineşte cerinţele pentru sistemul informatic și/sau propune adaptarea sistemului IT în funcţie de necesităţile modificărilor legislative pentru măsurile gestionate ;
 • organizează sesiuni de instruire cu personalul delegat de consiliile judeţene pentru utilizarea aplicaţiilor şi sistemelor informatice specifice;
 • asigură consilierea solicitantilor pentru măsurile gestionate ;
 • colaborează cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la elaborarea actelor normative cu privire la măsurile de piaţă gestionate și intervențiile stabilite prin Planul strategic PAC 2023 – 2027;
 • reprezintă APIA la comitetele de management;
 • verifică încadrarea în bugetele europene şi naţionale alocate şi stabileşte nivelul sprijinului financiar pentru sectorul apicol conform  intervențiilor stabilite prin Planul strategic PAC 2023 – 2027;
 • verifică încadrarea în bugetele europene şi naționale alocate pentru programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli și lapte și produse lactate în școli, participă la pregătirea misiunilor de audit extern pentru măsurile de piaţă gestionate;
 • întocmeşte raportări statistice pentru măsurile de piaţă gestionate în vederea informării conducerii APIA, MADR și alte instituţii abilitate;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de normele în vigoare sau solicitate de conducere.

Art. 84. (1) Serviciul comerţ exterior şi promovare produse agricole gestionează patru măsuri de sprijin financiar prevăzute de Politica Agricolă Comună, cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEGA) şi de la bugetul de stat, după caz, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare, a Regulamentul (UE) nr.2021/2116, cu completările ulterioare şi cu dispoziţiile Legii nr. 1/2004, cu modificările şi completătările ulterioare, astfel:

 1. promovarea produselor agricole prin asigurarea implementării acţiunilor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi pe pieţele ţărilor terţe din programele derulate;
 2. promovarea vinurilor, ca măsură de sprijin în cadrul Programului Naţional de Sprijin în sectorul vitivinicol;
 3. acțiuni de informare referitoare la vinurile din Uniune desfășurate în statele membre, promovarea enoturismului, promovarea și comunicarea efectuată în țări terțe, ca măsuri de intervenții sectoriale în cadrul Planului strategic PAC 2023 – 2027;
 4. acordarea licenţelor de import şi de export pentru produse agricole în cadrul schimburilor comerciale cu ţări terţe, conform regulamentelor europene;

(2) Atribuţiile principale ale SCEPPA sunt cele care rezultă din cuprinderea atribuţiilor specifice ale compartimentelor sale constitutive, iar pentru măsurile precizate la literele a)-d) se realizează numai la nivel central.

(3) SCEPPA are atribuții în administrarea cererilor de aprobare și a cererilor de plată aferente măsurii de investiții în cadrul Programului Naţional de Sprijin în sectorul vitivinicol.

Art. 85.  Serviciul comerţ exterior şi promovare produse agricole are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 1. gestionează fondurile nerambursabile din FEGA şi de la bugetul de stat, după caz, pentru implementarea politicilor naţionale stabilite de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniul mecanismelor comerciale şi promovării produselor agricole şi ecologice;
 2. asigură premisele pentru creşterea exporturilor/schimburilor europene de produse agricole româneşti şi dezvoltarea imaginii acestor produse, prin gestionarea fondurilor nerambursabile din FEGA şi de la bugetul de stat, după caz, în activitatea de autorizare a plăţilor aferente măsurilor de promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi pe pieţele ţărilor terţe, a celei de promovare a vinurilor în cadrul Programului Naţional de Sprijin în sectorul vitivinicol şi măsurilor privind acțiuni de informare referitoare la vinurile din Uniune desfășurate în statele membre, promovarea enoturismului, promovarea și comunicarea efectuată în țări terțe, ca măsuri de intervenții sectoriale în cadrul Planului strategic PAC 2023 – 2027:

b1) asigură realizarea verificărilor administrative ale cererilor de sprijin financiar pentru măsurile gestionate;

b2) autorizează sumele eligibile la plată, întocmeşte certificatele de plată (avans/justificare avans/intermediară/sold), listele de verificare şi deconturile aferente, după caz şi solicită Direcţiei economice fondurile necesare efectuării plăţilor;

b3) comunică beneficiarilor sumele plătite aferente cererilor de plată autorizate;

b4) realizează împreună cu Direcţia economică reconcilierea sumelor autorizate, plătite şi contabilizate;

b5) asigură estimarea necesarului de fonduri destinate activităţilor de comerţ exterior, promovare produse agricole şi vinuri;

 1. asigură promovarea exporturilor vinurilor româneşti ca vinuri ale Uniunii Europene, în condiţiile competitivităţii existente pe pieţele ţărilor terţe;
 2. iniţiază, negociază şi asigură, în condiţiile legislaţiei europene şi naţionale încheierea de protocoale sau alte înțelegeri, de natură să asigure cadrul de colaborare administrativă cu autorităţile competente, în vederea autorizării plăţilor pentru măsurile gestionate:

d1) colaborează cu Birourile de promovare comercială economică din reţeaua de reprezentare română externă a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (MAT), pentru participarea la manifestări promoţionale, târguri, expoziţii internaţionale ce se organizează pe pieţele ţărilor terţe sau pe piaţa UE;

d2) avizează şi fundamentează în privinţa conformităţii, realităţii şi regularităţii proiectele de contracte, actele adiţionale sau operaţiunile care angajează fonduri FEGA şi BN, după caz şi le prezintă însoţite de documente justificative la DE în vederea acordării de vize de control financiar preventiv propriu, delegat şi supunerii spre aprobare;

d3) primeşte, înregistrează, verifică şi avizează rapoartele intermediare, anuale şi finale primite de la contractanţi, pentru programele de promovare aprobate;

d4) pentru măsura de promovare a vinurilor menţionată la art. 45 al Regulamentului (UE) nr.1308/2013, modificat şi completat şi în Programul Naţional de Sprijin în sectorul vitivinicol, întocmeşte raportările privind previziunile şi realizările şi comunică aceste informaţii Serviciului măsuri de piaţă, în vederea realizării notificărilor prevăzute de legislaţia UE şi naţională;

d5) solicită structurilor competente efectuarea de verificări, prin controale tehnice şi contabile pentru monitorizarea punerii în aplicare a programelor, informează Comisia Europeană cu privire la controalele planificate şi efectuate;

d6) solicită beneficiarilor programelor de informare şi promovare a produselor agricole, respectiv a vinurilor, corectarea erorilor din cererile de sprijin financiar, prezentarea documentelor justificative necesare şi comunică acestora autorizarea executării contractului, conform etapelor stabilite în contract;         d7) analizează şi avizează conţinutul şi utilizarea materialelor de informare şi promovare a produselor agricole, IG, DOC, STG, ecologice etc. ale beneficiarilor români care au în derulare programe de promovare, la manifestările expoziţionale (pliante, afişe, cataloage, articole de presă/reviste de specialitate, publicaţii, pagini web etc.);

d8) asigură verificarea solicitărilor şi documentelor aferente, pentru înregistrarea în Registrul unic de identificare ţinut de APIA, atribuirea codului unic şi comunicarea acestuia solicitanţilor care vor să desfăşoare activităţi de comerţ exterior şi activităţi de promovare a produselor agricole, respectiv a vinurilor.

e) asigură exercitarea de către APIA a funcţiei de autoritate naţională pentru aplicarea regulamentelor europene privind emiterea de licenţe de import şi export pentru produsele agricole în relaţiile de comerţ dintre UE şi ţările terţe, prin administrarea sistemului licenţelor de import/export, administrarea garanţiilor la import/export/:

e1) primeşte şi înregistrează cererile de emitere licenţe şi verifică respectarea condiţiilor de formă şi fond ale acestora;

e2) primeşte de la Direcția economică, cu adresă de înaintare, copiile garanțiilor de bună execuție, după caz, sau aferente avansurilor, constituite sub forma scrisorilor de garanție bancară, intrumentelor de garantare emise de societățile de asigurare și anexelor acestor instrumente, asupra cărora verifică elementele specifice prevazute în regulamentele europene care stau la baza măsurii pentru care este depusă garanția, și anume, denumirea operatorului economic și datele sale de identificare, termenul de valabilitate, regulamentul european aplicabil/denumirea programului de promovare, valoarea (în lei și euro, după caz), produs (după caz), cantitate produs (după caz), schema (import/export), număr contingent (după caz) și răspunde în scris Direcției economice cu privire la rezultatul acestor verificări efectuate;

e3) verifică, prin raportul de confirmare/infirmare, constituirea garanţiilor în vederea emiterii licenţelor de import/export/CFA, precum şi a celor care garantează buna execuţie a contractelor de promovare, dacă este cazul, respectiv a celor aferente cererilor de plată în avans a sprijinului financiar pentru promovarea produselor agricole şi a vinurilor;

e4) asigură eliberarea licenţelor de import în cadrul contingentelor tarifare şi a preferinţelor tarifare administrate de Comisia Europeană şi a celor privind importurile nepreferenţiale;

e5) asigură eliberarea licenţelor de export şi a certificatelor P2 necesare exportului anumitor produse;

e6) asigură, la cererea titularilor eliberarea de duplicate de pe licenţe/extrase din licenţe, precum şi extrase şi licenţe corectate corespunzător;

e7) asigură eliberarea, la cererea titularului sau a cesionarului, a unei licenţe sau extras înlocuitor în cazurile prevăzute de regulamentele UE;

e8) asigură, la cererea titularilor, transferul către cesionar a drepturilor ce rezultă din licenţe în timpul perioadei lor de valabilitate, respectiv la cererea cesionarului, retrocedarea drepturilor către titularul licenţei;

e9) monitorizează gradul de îndeplinire a obligaţiilor de import de zahăr, ce revin titularilor licenţelor de import, pe baza andosărilor de pe licenţe şi controalelor efectuate de autorităţile vamale, şi cantităţile exprimate în echivalent zahăr alb obţinute din rafinarea zahărului brut importat, pe baza rapoartelor de inspecţii şi transmite aceste informaţii Serviciului măsuri de piaţă;

e10) transmite Serviciului măsuri de piaţă cantităţile de zahăr pentru care Serviciul comerţ exterior şi promovare produse agricole a emis licenţe de import rafinăriilor acreditate şi/sau operatorilor economici care realizează schimburi comerciale cu ţări terţe;

e11) autorizează eliberarea sau reţinerea garanţiilor, în cadrul măsurilor gestionate, în funcţie de gradul de îndeplinire a obligaţiilor garantate;

e12) gestionează cazurile de forţă majoră invocate de agenţii economici şi notifică Comisiei Europene cazurile de forţă majoră pe care le-a recunoscut, furnizând informaţii despre: natura produsului respectiv şi codul său NC, operaţiunea (import sau export), cantităţile în cauză şi, după caz, anularea obligațiilor aferente licenţei sau prelungirea perioadei de valabilitate a acesteia, cu indicarea termenului de valabilitate.

f) realizează activitate suport a Comisiei Europene, prin centralizarea informaţiilor, verificarea şi transmiterea către Comisia Europeană a notificărilor specifice schimburilor comerciale cu ţări terţe şi a măsurilor de promovare a produselor agricole și a vinurilor, în termenele şi formatul impuse de legislaţia UE, prin comunicarea operativă cu serviciile CE prin intermediului sistemului electronic( ISAMM):

f1) asigură transmiterea notificărilor către Comisia Europeană, care cuprind date referitore la: cantităţile solicitate de operatorii economici prin cererile de emitere a licenţelor de import/ export, licenţele de import/export emise, licenţele de import/export emise şi neutilizate, licenţele de import/export utilizate, cantităţile de zahăr brut importate în baza licenţelor de import care au fost rafinate (exprimate în greutate propriu-zisă şi în echivalent zahăr alb);

f2) pentru monitorizarea sectorului zahărului comunică Serviciului măsuri de piaţă informaţii privind licenţele de import şi emise, licenţele de import şi neutilizate, licenţele de import utilizate, cantităţile de zahăr brut importate în baza licenţelor de import care au fost rafinate (exprimate în greutate propriu-zisă şi în echivalent zahăr alb);

f3) informează Autoritatea Vamală Română asupra licenţelor de import pentru zahărul brut din trestie destinat rafinării eliberate şi puse la dispoziţia titularilor în vederea utilizării;

f4) transmite Comisiei Europene la cererea expresă a acesteia, precum şi în termenele prevăzute de regulamentele în vigoare, copii ale contractelor încheiate pentru programele de promovare, copii ale documentelor doveditoare privind constituirea garanţiilor aferente acestor contracte, precum şi a cererilor de plată în avans;

f5) transmite Comisiei Europene în conformitate cu prevederile regulamentelor în vigoare privind măsura de promovare a produselor agricole, rapoartele intermediare, anuale şi finale precum şi situaţii privind cheltuielile efectuate în cadrul programelor;

f6) colaborează cu autorităţile naţionale competente, respectiv ANAF-Direcţia Generală a Vămilor şi ANSVSA pe aspecte privind schimburile comerciale cu ţări terţe cu produse agricole sub licenţe de import/export;

g) îndeplineşte cerinţele privind respectarea criteriilor de acreditare:

g1) elaborează, actualizează şi aplică procedurile interne de lucru privind modalitatea de implementare a dispozitiilor legislaţiei europene şi naţionale aferente domeniului de activitate al direcţiei, precum şi reflectarea manierei de îndeplinire a atribuţiilor specifice, respectiv corelarea acestora cu structura organizatorică şi funcţională a Agenţiei;

g2) participă la elaborarea/revizuirea protocoalelor de colaborare cu diferite organisme şi instituţii ale administraţiei publice centrale în vederea asigurării unei funcţionări optime a sistemului de restituiri la export, promovare vinuri în cadrul Programului Naţional de Sprijin în Sectorul vitivinicol, promovarea produselor agricole pe piaţa internă şi în terţe ţări, acțiuni de informare referitoare la vinurile din Uniune desfășurate în statele membre, promovarea enoturismului, promovarea și comunicarea efectuată în țări terțe, ca măsuri de intervenții sectoriale în cadrul Planului strategic PAC 2023 – 2027;

g3) realizează propuneri de dezvoltare a sistemului IT cu module specifice segmentelor de activitate şi asigură asistenţa specifică privind domeniul de activitate la solicitarea Direcţiei IT-LPIS şi/sau a dezvoltatorului extern;

g4) colaborează cu Autoritatea Competentă pentru acreditarea agenţiilor de plăţi şi a Organismului coordonator, cu Organismul coordonator al agenţiilor de plăţi şi cu Organismul de Certificare – Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României pe aspecte legate de activitatea specifică;

g5) colaborează, în ceea ce priveşte sumele autorizate la plată, pentru întocmirea Declaraţiei de Gestiune care se transmite Comisiei Europene;

g6) colaborează cu Direcţia management resurse umane, astfel încât resursele umane în cadrul serviciului să fie suficiente şi să aibă un nivel de pregătire optim, pentru desfăşurarea activităţii în conformitate cu reglementările europene care permit reconfirmarea acreditării Agenţiei;

g7) colaborează cu organismele specializate şi abilitate pentru efectuarea controalelor ex-post;

g8) sesizează structurile de specialitate ale Agenţiei cu privire la aspecte legate de lupta antifraudă şi controale în domeniul, promovării vinurilor, promovării produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe;

g9) menţine relaţii de colaborare cu celelalte departamente ale APIA în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin precum şi cu departamente similare din cadrul agenţiilor de plăţi din statele membre ale UE;

g10) asigură informarea operatorilor prin intermediul ghidurilor informative, la întâlniri de lucru cu organizaţiile profesionale şi interprofesionale, producătorii agricoli, sesiunilor de informare, materialelor statistice şi altor mijloace în colaborare cu Serviciul relaţii cu publicul şi comunicare.

h) se implică activ în procesul legislativ european şi naţional pentru continuarea activităţii pe aspecte care ţin de Programul Naţional de Sprijin în sectorul vitivinicol, Planul strategic PAC 2023 – 2027 şi pentru mai buna implementare a măsurilor prevăzute de PAC şi gestionate de SCEPPA:

h1) participă la elaborarea proiectelor de acte normative, pe care le supune spre avizare, prin care se realizează armonizarea legislaţiei interne din domeniul mecanismelor comerciale, promovarea vinurilor în cadrul Programului Naţional de Sprijin în Sectorul vitivinicol şi promovarea produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, acțiuni de informare referitoare la vinurile din Uniune desfășurate în statele membre, promovarea enoturismului, promovarea și comunicarea efectuată în țări terțe, ca măsuri de intervenții sectoriale în cadrul Planului strategic PAC 2023 – 2027 cu legislaţia Uniunii Europene;

h2) colaborează cu direcţiile de specialitate din MADR exprimând punctele de vedere necesare elaborarii mandatelor de participare la sesiunile de lucru şi comitetele de management/ gestiune ale Comisiei Europene, precum şi participarea, în cadrul grupurilor de lucru constituite la nivelul MADR, la stabilirea poziţiei României în vederea exprimării votului în cadrul acestor Comitete;

h3) participă la asumarea regulamentelor UE specifice domeniului de activitate, incidente comerţului exterior şi promovării produselor agricole și a vinurilor pe piaţa internă şi pe pieţele ţărilor terţe;

h4) elaborează materialele de informare publică pentru postarea pe pagina web a APIA referitoare la măsurile de informare şi promovare a produselor agricole şi a vinurilor pe piaţa UE şi pe pieţele ţărilor terţe, respectiv utilitatea programelor de informare şi promovare, în vederea accesării fondurilor nerambursabile aferente acestor măsuri;

h5) elaborează materiale privind domeniul de activitate specific serviciului la solicitarea conducerii APIA/MADR;

h6) participă la activitatea comitetelor şi grupurilor de lucru ale MADR/ CE, ce asigură monitorizarea şi implementarea legislaţiei UE în domeniul schimburilor comerciale cu produse agricole şi al politicii de promovare produse agricole şi vinuri;

h7) acordă la cerere asistenţă operatorilor economici în ceea ce priveşte regimul de import şi export propriu UE, al procedurilor de obţinere a licenţelor de import/export, aflate în domeniul de competenţă al APIA;

i) arhivează documentele specifice activităţii structurii.

j) realizarea verificărilor administrative în vederea aprobării /respingerii programelor de investiții, a verificărilor administrative ale cererilor de plată, verificarea solicitărilor de modificare a programelor pentru care este necesară aprobarea prealabilă, participare la elaborarea legislației necesare pentru implementarea măsurii de investiții, a procedurilor operaționale și a ghidurilor informative destinate operatorilor economici și colaborare pentru realizarea notificărilor specifice.

Art. 86.  Compartimentul promovare are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 1. asigură implementarea politicilor naţionale stabilite de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniul promovării produselor agricole şi ecologice;
 2. asigură premisele realizării promovării produselor agricole româneşti, creşterii exporturilor şi dezvoltării imaginii acestor produse în cadrul programelor de informare şi promovare, prin gestionarea fondurilor nerambursabile din FEGA şi de la bugetul de stat, după caz, în activitatea de autorizare a plăţilor aferente măsurilor de promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi pe pieţele ţărilor terţe a celei de promovare a vinurilor în cadrul Programului Naţional de Sprijin în sectorul vitivinicol și măsurilor privind acțiuni de informare referitoare la vinurile din Uniune desfășurate în statele membre, promovarea enoturismului, promovarea și comunicarea efectuată în țări terțe, ca măsuri de intervenții sectoriale în cadrul Planului strategic PAC 2023 – 2027, astfel:

b1) asigură realizarea verificărilor administrative ale cererilor de plată şi documentele anexate, transmise de către beneficiari în cadrul programelor de informare şi promovare a produselor agricole/ecologice şi a programelor de promovare a vinurilor, solicită beneficiarilor remedierea erorilor constatate şi completează documentele de lucru prevăzute înprocedurile operașionale;

b2) autorizează în limita competenţelor, plăţile aferente contractelor de punere în aplicare a programelor de promovare a produselor agricole/ecologice şi a programelor de promovare a vinurilor;

b3) întocmeşte şi semnează, în limita competenţelor, certificatele de plată, acordă viza “Certificat în privința realităţii, regularităţii şi legalităţii operaţiunii” şi a “bun de plată”’ pentru contractele de punere în aplicare a programelor de informare şi promovare a produselor agricole şi a programelor de promovare a vinurilor și solicită Direcției economice alimentarea conturilor APIA cu sumele necesare efectuării plății;

b4) întocmeşte şi transmite către Direcţia economică solicitările de emitere a documentelor “Propunere de angajare a unei cheltuieli”, “Angajament bugetar”, “Ordonanţare de plată”, acordă pe aceste documente transmise de Direcţia economică viza de compartiment de specialitate şi le înaintează spre semnare;

b5) notifică beneficiarii privind plăţile efectuate, după primirea de la Direcţia economică a confirmărilor privind plăţile efectuate;

b6) participă împreună cu Direcţia economică la reconcilierea privind sumele autorizate, plătite şi contabilizate;

b7) întocmeşte estimarea cheltuielilor FEGA specifice activităţii compartimentului, conform tabelului T104, în vederea transmiterii către Direcţia economică şi Tabela X, participă la elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli în ceea ce priveşte activitatea de promovare a produselor agricole şi a vinurilor şi participă la întocmirea documentaţiei necesare.

c) asigură cadrul de colaborare administrativă cu beneficiarii şi autorităţile competente, în vederea autorizării plăţilor pentru măsurile gestionate:

c1) stabileşte cuantumul şi determină termenele de valabilitate pentru garanţiile de bună execuţie, după caz, şi avans aferente contractelor de punere în aplicare a programelor de promovare a produselor agricole/ecologice pe piaţa internă şi în ţări terţe şi a programelor de promovare a vinurilor în ţări terţe;

c2) primește de la Direcția economică, cu adresă de înaintare, pentru măsura de promovare a produselor agricole, respectiv a vinurilor, copiile aferente avansurilor, constituite sub forma scrisorilor de garanție bancară, intrumentelor de garantare emise de societățile de asigurare și anexelor acestor instrumente, asupra cărora verifică elementele specifice prevazute în regulamentele europene care stau la baza măsurii pentru care este depusă garanția, și anume, denumirea operatorului economic și datele sale de identificare, termenul de valabilitate, denumirea programului de promovare, valoarea (în lei și euro) și răspunde în scris Direcției economice cu privire la rezultatul acestor verificări efectuate;

c3) solicită Direcţiei economice confirmarea constituirii garanţiilor pentru avans, aferente contractelor de punere în aplicare a programelor de promovare a produselor agricole/ecologice pe piaţa internă şi în ţări terţe şi a programelor de promovare a vinurilor si primește de la Direcția economică confirmarea/infirmarea constituirii garanțiilor;

c4) realizează verificările necesare şi întocmeşte contractele cu organizaţiile profesionale/interprofesionale/societăţi private etc., ale căror programe de informare/promovare au fost selectate, după caz de către Comisia Europeană sau de către MADR, pe care le înaintează în vederea semnării;

c5) realizează verificările necesare şi comunică beneficiarilor aprobarea materialelor de informare şi promovare ce vor fi utilizate în derularea programelor, după realizarea de către beneficiari a eventualelor modificări solicitate;

c6) participă în cadrul grupului de monitorizare a programelor de promovare a produselor agricole/ecologice şi a programelor de promovare a vinurilor;

c7) comunică beneficiarilor programelor de informare şi promovare autorizarea executării contractului conform etapelor stabilite în contract;

c8) realizează analiza privind controalele aferente programelor de promovare a produselor agricole şi a vinurilor şi selectează acţiunile pentru control;

c9) notifică Serviciul inspecții/supracontrol privind calendarul acţiunilor de verificare şi control, cu precizarea obiectivelor, a perioadei şi a scopului controlului, precum şi efectuarea de controale ad-hoc;

c10) transmite MAT sau organismelor delegate/împuternicite solicitările de monitorizare pentru acţiunile de informare şi promovare a produselor agricole/ecologice pe piaţa internă şi pe pieţele ţărilor terţe sau a vinurilor;

c11) primeşte şi interpretează rapoartele de control transmise de către Serviciul inspecții/supracontrol și infogramele comunicate de către MAT sau rapoartele de control transmise de către organisme delegate/împuternicite, stabilind măsurile ce urmează a fi întreprinse;

c12) primeşte, înregistrează, verfică şi avizează rapoartele intermediare, anuale şi situaţiile financiare cu privire la realizarea programelor de informare şi promovare a produselor agricole, respectiv de promovare a vinurilor;

c13) pentru măsura de promovare a vinurilor menţionată la art.45 al Regulamentului (UE) nr.1308/2013, modificat şi completat şi în Programul Naţional de Sprijin în sectorul vitivinicol, întocmeşte raportările privind previziunile şi realizările şi comunică aceste informaţii Serviciului măsuri de piaţă, în vederea realizării notificărilor prevăzute de legislaţia europeană şi naţională;

c14) analizează cererile privind cazurile de forţă majoră invocate de contractanţi.

d) verifică cererea şi documentaţia anexată privind eliberarea garanţiilor de bună execuţie şi avans, primite de la beneficiari şi autorizează, în limita competenţelor, reţinerea/forfetarea/eliberarea garanţiilor;

e) verifică şi transmite către Comisia Europeană notificările care sunt în competenţa SCEPPA referitoare la derularea programelor de informare şi promovare a produselor agricole/ecologice pe piaţa internă şi în ţările terţe, în termenele şi formatul impuse de legislaţia UE;

f) îndeplineşte cerinţele privind respectarea criteriilor de acreditare:

f1) colaborează cu Autoritatea Competentă pentru acreditarea agenţiilor de plăţi şi a Organismului coordonator, cu Organismul coordonator al agenţiilor de plăţi şi cu Organismul de Certificare – Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României pe aspecte legate de activitatea specifică;

f2) colaborează, în ceea ce priveşte sumele autorizate la plată, pentru întocmirea Declaraţiei de Gestiune care se transmite Comisiei Europene;

f3) actualizează procedurile operaționale privind programele de informare şi promovare a produselor agricole/ecologice şi procedurile privind programele de informare şi promovare a vinurilor și elaborează proceduri operaționale pentru măsurile privind acțiuni de informare referitoare la vinurile din Uniune desfășurate în statele membre, promovarea enoturismului, promovarea și comunicarea efectuată în țări terțe, ca măsuri de intervenții sectoriale în cadrul Planului strategic PAC 2023 – 2027;

f4) participă la elaborarea protocoalelor de colaborare, monitorizare, control, colaborare administrativă multiţări privind derularea programelor de promovare a produselor agricole/ecologice şi a programelor de promovare a vinurilor;

f5) colaborează cu Direcţia IT-LPIS/dezvoltatorul extern pentru realizarea şi dezvoltarea modulelor necesare activităţii de promovare a produselor agricole şi a vinurilor;

f6) colaborează cu Direcţia economică – Serviciul plăţi UE în vederea eliberării/reţinerii cu celeritate a garanţiilor;

f7) colaborează cu Direcţia juridică, Direcţia metodologie, monitorizare, raportare şi relaţii instituţionale, Serviciul inspecții/supracontrol pe aspecte specifice activităţii de promovare a produselor agricole/ecologice şi de promovare a vinurilor;

f8) colaborează cu Direcția antifraudă, control intern în cazul descoperirii unor nereguli;

f9) verifică documentele depuse de organizaţiile profesionale/ interprofesionale/ organizaţii de producători, societăţi private pentru atribuirea codului unic aferent activităţilor de informare şi promovare privind produsele agricole/ecologice (inclusiv vinuri) şi generează în sistem informatic acest cod;

f10) informează organizaţiile profesionale/interprofesionale/organizaţiile de producători/ societăţile private cu privire la aspectele de competenţa APIA privind derularea programelor de informare şi promovare a produselor agricole/ecologice pe piaţa internă a UE sau în terţe ţări şi a programelor de informare și promovare a vinurilor;

f11) participă la întâlniri cu organizaţiile profesionale /interprofesionale/societăţi private şi în grupurile de lucru organizate de MADR şi APIA;

f12) elaborează documente de informare, anunţuri, pliante, broşuri privind activitatea de informare şi promovare a produselor agricole şi cea de promovare a vinurilor;

f13) arhivează documentele elaborate sau primite în cadrul derulării programelor de informare şi promovare a produselor agricole/ecologice şi a programelor de promovare a vinurilor.

g) se implică activ în procesul legislativ european şi naţional pentru continuarea activităţii pe aspecte care ţin de Programul Naţional de Sprijin în sectorul vitivinicol şi pentru mai buna implementare a măsurilor de informare și promovare a produselor agricole/a vinurilor prevăzute de PAC şi pentru măsurile de intervenții sectoriale din cadrul Planului strategic PAC 2023 – 2027 gestionate de SCEPPA; îşi asumă regulamentele UE specifice domeniului de activitate:

g1) participă la elaborarea de propuneri de acte normative privind gestionarea programelor de informare şi promovare a produselor agricole/ecologice şi a programelor de promovare a vinurilor precum şi la actualizarea Programului Naţional de Sprijin în sectorul vitivinicol și a programelor  de promovare pentru măsurile de intervenții sectoriale privind acțiuni de informare referitoare la vinurile din Uniune desfășurate în statele membre, promovarea enoturismului, promovarea și comunicarea efectuată în țări terțe, în cadrul Planului strategic PAC 2023 – 2027;

g2) participă şi elaborează rapoarte în urma reuniunilor Grupului de experţi pentru promovarea agriculturii ecologice şi a Comitetului de management pentru promovarea produselor agricole;

g3) asigură perfecţionarea continuă a personalului propriu pe toate aspectele care vizează comerţul exterior cu produse agricole şi promovarea acestora şi colaborează cu Direcţia management resurse umane şi DMMRRI în acest sens;

h) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de normele în vigoare sau stabilite de conducerea Agenţiei în ceea ce priveşte activitatea de informare şi promovare a produselor agricole/ecologice şi cea de promovare a vinurilor;

i) realizarea verificărilor administrative în vederea aprobării/respingerii programelor de investiții, a verificărilor administrative ale cererilor de plată, verificarea solicitărilor de modificare a programelor pentru care este necesară aprobarea prealabilă, participare la elaborarea legislației necesare pentru implementarea măsurii de investiții, a procedurilor operaționale și a ghidurilor informative destinate operatorilor economici și colaborare pentru realizarea notificărilor specifice.

Art. 87.   Compartimentul licenţe are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 1. asigură implementarea politicilor naţionale stabilite de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniul mecanismelor comerciale;
 2. participă la elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli în ceea ce priveşte activitatea de comerţ exterior;
 3. c) înştiinţează Direcţia control pe teren cu privire la producătorii sau rafinăriile acreditate care urmează să fie supuşi controlului ulterior şi solicită realizarea de controale lafața locului;
 4. d) verifică documentele depuse pentru activitatea de comerţ exterior, înregistrează solicitanţii în Registrul unic de identificare ţinut de APIA, generează în sistem informatic acest cod şi comunică solicitanţilor codul unic atribuit în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună;
 5. e) susţinerea schimburilor comerciale cu ţări terţe în cadrul Politicii Agricole Comune prin administrarea sistemului licenţelor de import/export, , administrarea garanţiilor la import/export/CFA:

e1) înregistrează cererile şi documentele aferente, verifică, autorizează şi eliberează: licenţele de import, export,  extrase, duplicate, licenţe/ înlocuitoare sau corectate;

e2) determină cuantumul garanţiilor şi perioadele de timp pentru care acestea trebuie să fie constituite la dispoziţia Agenţiei, în vederea emiterii licenţelor de import/export/, întocmeşte şi transmite Direcţiei economice documentele privind confirmarea/ infirmarea constituirii corespunzătoare a garanţiilor și primește de la Direcția economică confirmarea/infirmarea constituirii garanțiilor;

e3) primește de la Direcția economică, cu adresă de înaintare, copiile garanțiilor de bună execuție, , constituite sub forma scrisorilor de garanție bancară, intrumentelor de garantare emise de societațile de asigurare și anexelor acestor instrumente, asupra cărora verifică elementele specifice prevăzute în regulamentele europene care stau la baza măsurii pentru care este depusă garanția, și anume, denumirea operatorului economic și datele sale de identificare, termenul de valabilitate, regulamentul european aplicabil, valoarea în lei, produs cantitate produs, schema (import/export), număr contingent și răspunde în scris Direcției economice cu privire la rezultatul acestor verificări efectuate;

e4) înregistrază cererile de transfer al drepturilor aferente licenţelor de import/ export/ şi documentaţia necesară, verifică, autorizează şi transferă drepturile;

e5) determină gradul de îndeplinire a obligaţiilor aferente licenţelor de import/ export/, autorizează eliberarea garanţiilor pentru obligaţiile îndeplinite, respectiv determină suma ce urmează a fi reţinută din garanţie în cazul neîndeplinirii obligaţiilor;

e6) analizează cererile privind cazurile de forţă majoră invocate de operatorii economici, titulari de licenţe de import/export/;

e7) monitorizează gradul de îndeplinire a obligaţiilor de import sau export de zahăr, ce revin titularilor licenţelor de import,  pe baza andosărilor de pe licenţe şi controalelor efectuate de autorităţile vamale, şi cantităţile exprimate în echivalent zahăr alb obţinute din rafinarea zahărului brut importat, pe baza rapoartelor de inspecţii şi transmite aceste informaţii Serviciului măsuri de piaţă;

e8) transmite Serviciului măsuri de piaţă cantităţile de zahăr pentru care Serviciul comerţ exterior şi promovare produse agricole a emis licenţe de import rafinăriilor acreditate şi/sau operatorilor economici care realizează schimburi comerciale cu ţări terţe;

e9) Informează Autoritatea Vamală Română asupra licenţelor de import pentru zahărul brut din trestie destinat rafinării, eliberate şi puse la dispoziţia titularilor în vederea utilizării;

f) autorizează forfetarea/ reţinerea garanţiilor, în conformitate cu prevederile dispoziţiilor europeană şi ale manualelor de proceduri;

g) realizează activitatea suport a Comisiei Europene prin centralizarea informaţiilor, verificarea şi transmiterea către Comisia Europeană a notificărilor specifice schimburilor comerciale cu ţări terţe în termenele şi formatul impuse prin legislaţia UE, prin intermediul sistemului electronic ISSAM:

g1) realizează transmiterea on-line către Comisia Europeană, prin ISSAM, şi prin e-mail, a raportărilor/notificărilor periodice, în urma verificării cererilor şi documentelor aferente şi a centralizării informaţiilor privind comerţul exterior cu produse agricole (PAC);

g2) asigură transmiterea notificărilor către Comisia Europeană exclusiv în ceea ce priveşte: cantităţile solicitate prin cererile de licenţe de import şi export, licenţele de import şi export emise, licenţele de import şi export neutilizate, licenţele de import şi export utilizate, cantităţile de zahăr brut importate în baza licenţelor de import care au fost rafinate (exprimate în greutate propriu-zisă şi în echivalent zahăr alb);

h)îndeplineşte cerinţele privind respectarea criteriilor de acreditare:

h1) colaborează cu Autoritatea Competentă pentru acreditarea agenţiilor de plăţi şi a Organimului coordonator, cu Organismul coordonator al agenţiilor de plăţi şi cu Organismul de Certificare – Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României pe aspecte legate de activitatea specifică;

h2) actualizează manualele de proceduri pentru implementarea sistemului mecanismelor comerciale în conformitate cu legislaţia europeană privind Politica Agricola Comună (PAC), legislaţia naţională şi corelarea cu manualele de proceduri ale celorlalte direcţii din cadrul APIA;

h3) colaborează, în ceea ce priveşte sumele autorizate la plată, pentru întocmirea Declaraţiei de Gestiune care se transmite Comisiei Europene;

h4) participă la actualizarea permanentă a protocoalelor interinstituţionale existente (ANV, ANSVSA, ANZ etc.), pentru a asigura respectarea reglementărilor europene şi a cerinţelor de audit, în vederea gestionării activităţii ce face obiectul protocoalelor semnate cu acestea;

h5) colaborează cu Direcţia economică în vederea eliberării/reţinerii cu celeritate a garanţiilor;

h6) actualizează baza de date (cursul de schimb valutar, rate garanţii) a softului măsuri de piaţă privind comerţul exterior;

h7) participă la programele de instruire în domeniul gestionării FEGA, a mecanismelor comerciale, precum şi la seminarii, instruiri, cursuri desfaşurate în cadrul Agenţiei sau organizate de diverse instituţii;

h8) participă la întâlniri cu organizaţiile profesionale şi interprofesionale organizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi alte autorităţi;

h9) realizează sesiuni de training în domeniul PAC, informând permanent operatorii economici asupra condiţiilor necesare în scopul efectuării operaţiunilor de import şi export;

h10) colaborează cu organismele specializate şi abilitate pentru efectuarea controalelor ex-post;

h11) participă la programele de instruire în domeniul gestionării FEGA, mecanismelor comerciale, precum şi la alte seminarii, instruiri, cursuri desfăşurate în cadrul Agenţiei sau organizate de diverse instituţii;

h12) asigură perfecţionarea continuă a personalului propriu pe toate aspectele care vizează comerţul exterior cu produse agricole şi promovarea acestora şi colaborează cu Direcţia management resurse umane în acest sens;

h13) participă la elaborarea materialelor informative privind comerţul cu produse agricole în vederea informării operatorilor economici;

h14) arhivează documentele în fişete metalice destinate acestui scop.

i) se implică activ în procesul legislativ european şi naţional pentru o mai bună implementare a măsurilor prevăzute de Politica Agricolă Comună şi gestionate de SCEPPA, îşi asumă regulamentele UE specifice domeniului de activitate pentru schimburi comerciale cu ţări terţe sub licenţe de import/export:

i1) reprezintă Agenţia/MADR, conform mandatului, în cadrul comitetelor de gestiune ale Comisiei Europene privind mecanismele comerciale, participă la elaborarea poziţiei României, în cadrul grupurilor de lucru constituite la nivelul MADR, pentru exprimarea votului în cadrul acestor Comitete, diseminează informaţiile în cadrul APIA sau MADR, după caz;

i2) elaborează rapoarte privind activitatea de comerţ exterior, participă la grupurile de lucru privind elaborarea proiectelor de acte normative naţionale şi UE;

i3) răspunde la solicitările de informaţii publice privind importul/exportul produselor agricole cu licenţe AGRIM/AGREX;

i4) colaborează cu autorităţile competente din celelalte state membre şi Comisia Europeană pe aspecte privind sistemul de licenţe de import/export;

i5) colaborează cu autorităţile competente, respectiv ANAF – Direcţa Generală a Vămilor şi ANSVSA pe aspecte privind schimburile comerciale cu ţări terţe cu produse agricole sub licenţe de import/export;

i6) participă în cadrul grupurilor de lucru constituite la nivelul APIA, MADR sau interinstituţionale din perspectiva competenţelor specifice.

j) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de normele în vigoare sau stabilite de conducerea Agenţiei în ceea ce priveşte mecanismele comerciale privind schimburile comerciale de produse agricole cu ţări terţe;

k) realizează verificările administrative în vederea aprobării/respingerii programelor de investiții, a verificărilor administrative ale cererilor de plată, verificarea solicitărilor de modificare a programelor pentru care este necesară aprobarea prealabilă, participare la elaborarea legislației necesare pentru implementarea măsurii de investiții, a procedurilor operaționale și a ghidurilor informative destinate operatorilor economici și colaborare pentru realizarea notificărilor specifice.

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut