guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Direcţia Management Resurse Umane

Direcţia management resurse umane este compartimentul de specialitate al Agenţiei care răspunde de reconfirmarea acreditării Agenției referitoare la Mediul intern în conformitate cu cerinţele Comisiei Europene potrivit Regulamentului delegat nr. 127/2022 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2116 al Parlamentului European şi al Consiliului cu norme privind agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, stabileşte strategia generală privind activităţile de resurse umane şi de formare profesională continuă a personalului propriu pentru întreaga Agenţie, urmărind îndeaproape conformitatea cu cerinţele europene.

Art. 33.  Direcţia management resurse umane aplică prevederile Ordinului SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, la nivelul direcţiei, precum şi la nivelul centrelor judeţene, pe domeniul său de activitate.

Art. 34. (1) În scopul consolidării capacității de absorbţie a fondurilor FEGA şi FEADR la nivelul întregii instituţii şi pentru asigurarea managementului și a implementării Planului strategic PAC 2023 – 2027 pentru fiecare structură de la nivel central şi judeţean, conform organigramelor aprobate,  Direcţia management resurse umane planifică şi urmăreşte neîntrerupt consolidarea structurii de resurse umane, componentă esenţială în ansamblul derulării tuturor operaţiunilor.

(2) Coordonează desfășurarea activităţilor specifice pentru planificarea, organizarea și îmbunătăţirea procesului de gestionare a resurselor umane în vederea menţinerii funcţiei de instituţie responsabilă cu derularea şi gestionarea fondurilor europene FEGA şi FEADR.

(3) Derulează proiecte din cadrul Asistenţei tehnice parcurgând etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieţei, etapa de organizare prin realizarea documentaţiei ( caiete de sarcini și estimarea bugetului  privind: cazare, transport, masă, suport de curs, echipamente, onorariu, lectori etc., proporţional şi în legătură cu utilizarea lor), în vederea atribuirii contractelor/acordurilor cadru în scopul implementării Planului strategic PAC 2023 – 2027 şi etapa post atribuire contracte/acorduri cadru, respectiv evaluarea şi monitorizarea implementării acestora.

(4) Pentru buna desfăşurare a activităţii, Direcţia management resurse umane întocmește referate de necesitate şi specificaţii tehnice în vederea achiziţionării de produse/servicii necesare desfăşurării activităţii proprii.

(5) Direcţia management resurse umane asigură activitatea de consiliere etică la nivelul aparatului central în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinului ANFP nr. 26/2022 pentru aprobarea Metodologiei de completare şi transmitere a informaţiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici, precum şi a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.

Art. 35. (1) Direcţia management resurse umane gestionează atribuţiile personalului APIA din punct de vedere al implicării în managementul, implementarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul în conformitate cu Planul strategic PAC 2023-2027, pentru fiecare structura (direcţie/serviciu/birou/compartiment) de la nivel central, judeţean şi local, în vederea  absorbţiei fondurilor  FEADR și FEGA.

(2) Pentru buna desfăşurare a activităţii Agenției, Direcţia management resurse umane stabilește indicatorii de performanţă definiţi pentru fiecare structură (direcţie/serviciu/birou /compartiment) de la nivel central, judeţean şi local, prevăzuţi în strategia de dezvoltare a APIA şi în rapoartele de evaluare a fiecărui angajat implicat în managementul, implementarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul în conformitate cu Planul strategic PAC 2023-2027.

(3) Direcţia management resurse umane definește categoriile de personal care îndeplinesc atribuţii de serviciu privind măsurile/intervențiile delegate din FEADR, precum şi  sistemul de referinţă privind încadrarea pe grade de îndeplinire a activităţilor de management, implementare, monitorizare, evaluare şi control în conformitate cu Planul strategic PAC 2023-2027 la nivelul fiecărei structuri (direcţie/serviciu/birou /compartiment) de la nivel central, judeţean şi local.

Art. 36. Direcţia management resurse umane aplică prevederile acordurilor de delegare potrivit domeniului său de activitate dintre APIA, AFIR, ANZ, ANARZ, MMAP şi MADR cuprinse în Planul strategic PAC 2023 – 2027, având ca sursă de finanțare FEADR, așa cum este definit în Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 si ale Regulamentului (UE) 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013

Art. 37. Serviciul gestiune resurse umane urmăreşte implementarea cerinţelor Uniunii Europene referitoare la condiţiile de acreditare, respectiv mediul intern, în  conformitate cu actele normative europene  (Regulamentul  delegat  (UE) nr. 127/2022) şi întărirea capacităţii de absorbţie a fondurilor FEGA şi FEADR  în vederea reconfirmării acreditării Agenției şi a respectării acordurilor de delegare, având următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • elaborează Strategia generală de resurse umane în domeniul gestionării şi salarizării resurselor umane, ca parte integrantă a strategiei generale a APIA, şi asigură implementarea acesteia la nivelul aparatului central al Agenţiei şi la nivelul centrelor judeţene în ceea ce priveşte gestionarea resurselor umane, în vederea accesării corecte şi eficiente a fondurilor europene FEGA şi FEADR şi de la bugetul naţional;
 • elaborează planuri de acţiune pentru resurse umane care vor include o analiză a necesarului de personal, acţiuni de întărire a capacităţii instituţionale şi de fidelizare a personalului, în contextul responsabilităţii ce îi revine pentru implementarea Planului strategic PAC 2023 – 2027;
 • asigură cunoaşterea de către personalul propriu a legislaţiei naţionale şi europene cu privire la managementul resurselor umane şi la menţinerea acreditării Agenţiei, prin realizarea de studii individuale şi dezbateri în cadrul direcţiei, în vederea însuşirii acesteia pentru aplicabilitate în activitatea desfăşurată, în concordanţă cu cerinţele europene şi cu obiectivele fundamentale instituţionale definite în cadrul Pilonului I (FEGA) și al Pilonului II (FEADR) din cadrul Planului strategic PAC 2023 – 2027;
 • îndrumă, controlează şi sprijină instituţiile subordonate asupra modului de desfăşurare a activităţilor privind managementul resurselor umane (planificare, analiză, necesar, elaborare acte administrative, recrutare, mobilitate şi fluctuaţie personal cu atribuţii FEGA şi FEADR etc.), componentă definitorie a întregului mecanism de absorbţie a fondurilor europene;
 • asigură sprijin şi consultanţă structurilor aparatului central în ceea ce priveşte gestionarea resurselor umane;
 • asigură elaborarea proiectului de structura organizatorică şi de stat de funcţii ale Agenţiei – aparat central, urmărind cu prioritate ca noua structură promovată să îndeplinească condiţiile stabilite în Regulamentul delegat  (UE) nr. 127/2022; urmăreşte corelarea organigramei-cadru a centrelor judeţene cu structura organizatorică a aparatului central;
 • în colaborare cu direcţiile aparatului central, elaborează şi modifică/completează, după caz, Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului central, urmărind respectarea în totalitate a prevederilor cuprinse în regulamentele Uniunii Europene şi în conformitate cu obiectivele fundamentale instituţionale definite în cadrul Pilonului I (FEGA) și al Pilonului II (FEADR) din cadrul Planului strategic PAC 2023 – 2027; urmăreşte corelarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene cu ROF-ul aparatului central;
 • întocmeşte şi transmite la MADR documentaţia necesară avizării structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene sau activităţi suport din întreaga instituţie, în conformitate cu Procedura operaţională de verificare a îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) – (21) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
 • verifică şi centralizează documentele şi informaţiile transmise de centrele judeţene, potrivit procedurii operaţionale de avizare a structurilor şi personalului având ca activitate gestionarea FEGA şi FEADR, îndrumă şi formulează aprecieri cu privire la corectitudinea întocmirii dosarului de avizare;
 • asigură dezvoltarea şi menţinerea capacităţii administrative a structurilor implicate în gestionarea fondurilor europene nerambursabile, urmărind alocarea de resurse umane corespunzătoare în vederea executării operaţiunilor şi asigurării competenţelor tehnice necesare în diferitele etape ale operaţiunilor specifice;
 • centralizează lista beneficiarilor stimulente FEADR, la nivelul întregii instituții în acord cu informațiile operate în aplicația IT, conform prevederilor OMADR nr. 316/2019, modificat și completat prin OMADR nr.245/2022;
 • centralizează întreaga documentație care constituie Dosarul cererii de rambursare a stimulentelor salariale din Asistența tehnică, în vederea transmiterii către auditorul extern și către AFIR/CRFIR;
 • participă în comisiile de evaluare a ofertelor depuse și încheierea de acorduri și contracte în cadrul procedurilor de achiziţii publice inițiate de Agenție, pe segmentul de asistență tehnică din FEADR;
 • monitorizează modificările intervenite în raportul de serviciu al salariaţilor din aparatul central (mobilitate, numire, stabilire drepturi salariale, tranşă de vechime etc.) şi actualizează lunar statul nominal de personal pentru aparatul central al Agenţiei;
 • verifică şi monitorizează situaţia privind ocuparea posturilor în cadrul structurilor cu atribuţii FEGA şi FEADR, precum şi rata de fluctuaţie a personalului din aceste structuri;
 • organizează procesul de recrutare şi selecţie a resurselor umane din cadrul aparatului central;
 • asigură, în colaborare cu celelalte direcţii, evaluarea posturilor pe baza unor criterii care reprezintă cerinţele de ocupare a acestora: elaborarea profilurilor profesionale/competenţelor profesionale şi manageriale prin corelarea cunoştinţelor, aptitudinilor, abilităţilor şi atitudinilor personalului cu nevoile instituţiei, pentru realizarea atribuţiilor specifice postului;
 • identifică deficitul de personal cu atribuţii FEGA şi FEADR, întocmeşte în acest sens note referitoare la mutarea unor posturi/persoane şi, după aprobarea directorului general, întocmeşte deciziile în cauză; fundamentează necesitatea suplimentării personalului existent, în baza unei analize efectuate a priori;
 • monitorizează gradul de încărcare a personalului implicat în campaniile de primire, gestionare, autorizare, control administrativ, plată, recuperare debite şi control pe teren, a cererilor de plată pentru schemele/măsurile de sprijin financiar în sectorul vegetal şi zootehnic din fonduri europene FEGA şi FEADR;
 • îndrumă compartimentele de specialitate de la nivel judeţean cu privire la identificarea şi stabilirea necesarului real de personal din cadrul structurilor cu atribuţii FEGA şi FEADR;
 • propune realocarea/redistribuirea personalului existent la nivel judeţean, în vederea compensării deficitului de personal din cadrul structurilor cu atribuţii FEGA şi FEADR, şi monitorizează/gestionează întocmirea documentaţiei aferente emiterii actului de aprobare a noii structuri organizatorice;
 • urmăreşte permanent ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante din APIA, cu atribuţii de administrare a schemelor/măsurilor de sprijin financiar în sectorul vegetal şi zootehnic din fonduri europene FEGA şi FEADR;
 • monitorizează modalitatea de întocmire a statelor nominale de personal de către centrele judeţene, formulând recomandări în baza aspectelor constatate care nu sunt conforme cu legislaţia în vigoare şi cu actele administrative emise de conducătorul entităţii;
 • raportează stadiul implementării planului de reconfirmare a acreditării Agenţiei şi răspunde/implementează recomandările formulate cu privire la exerciţiile financiare FEGA şi FEADR, urmărind reconfirmarea criteriilor de acreditare aşa cum sunt stipulate la pct. 1 Mediul intern din Regulamentul delegat  (UE) nr. 127/2022, respectiv a condiţiilor cuprinse în acordurile/protocoalele încheiate cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, la solicitarea Autorităţii Competente, Organismului de Certificare – Autoritatea de Audit a Curţii de Conturi a României, Direcţiei audit intern, Comisiei de audit CE;
 • colaborează cu direcţiile de specialitate din aparatul central şi cu centrele judeţene în vederea stabilirii necesarului suplimentar de personal ca urmare a implementării recomandărilor cuprinse în rapoartele întocmite de auditorii CE în urma misiunilor de audit şi asigură corelarea măsurilor întreprinse cu obiectivele fundamentale instituţionale definite în cadrul Planului strategic PAC 2023 – 2027;
 • elaborează şi actualizează procedurile specifice gestionării resurselor umane Procedură privind gestionarea dosarelor profesionale, Procedură privind recrutarea şi selecţia personalului, Procedura privind managementul mişcărilor de personal în APIA și Procedura operațională pentru aplicarea Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • asigură implementarea procedurilor specifice de gestionare a resurselor umane de către structurile de resurse umane din centrele judeţene;
 • asigură păstrarea, evidenţa şi accesibilitatea dosarelor profesionale pentru întregul personal din aparatul central şi pentru directorii executivi şi directorii executivi adjuncţi ai centrelor judeţene, într-o manieră care să asigure validitatea şi legalitatea, precum şi menţinerea lor într-o formă completă de-a lungul timpului, conform legislaţiei europene şi naţionale;
 • informează Direcţia IT-LPIS şi ofiţerul de securitate IT cu privire la mişcarea personalului pentru acordarea/retragerea conturilor de utilizator SIVECO pentru personalul cu atribuţii FEGA şi FEADR în vederea garantării securizării sistemelor informatice;
 • participă la elaborarea unor puncte de vedere cu privire la modificarea cadrului legislativ privind resursele umane implicate în derularea şi gestionarea fondurilor europene FEGA şi FEADR, cât şi a proiectelor de acte normative în domeniul legislaţiei muncii, funcţiei publice și sistemului de salarizare al personalului bugetar;
 • fundamentează cheltuielile de personal pentru aparatul central şi le transmite Direcţiei economice în vederea elaborării proiectului bugetului de stat şi al bugetului rectificat;
 • elaborează proiectele de decizii privind acordarea drepturilor salariale, stimulentelor salariale FEADR, numirea, modificarea, suspendarea, încetarea raportului de serviciu/muncă, sancţionarea personalului din aparatul central şi pentru directorii executivi şi directorii executivi adjuncţi ai centrelor judeţene, pe baza raportului comisiei de disciplină şi/sau a referatului şefilor ierarhici ai persoanelor propuse spre sancţionare, cu respectarea prevederilor legale;
 • gestionează baza de date SIVECO – secţiunea Resurse umane, asigurând operarea tuturor deciziilor în aplicaţia electronică;
 • asigură suportul tehnic la negocierea şi elaborarea Acordului colectiv încheiat între APIA şi personalul din cadrul instituţiei prin sindicatele reprezentative;
 • asigură procesul de înfiinţare a comisiei paritare şi a comisiei de disciplină din cadrul aparatului central APIA, în condiţiile legii;
 • analizează şi transmite persoanelor interesate informaţiile privind nivelul de ocupare cu personal în structurile cu atribuţii FEGA şi FEADR, potrivit bazei de date administrate;
 • asigură implementarea dispoziţiilor legale privind concediul de odihnă şi alte concedii acordate salariaţilor din aparatul central şi pentru directorii executivi şi directorii executivi adjuncţi ai centrelor judeţene, precum şi evidenţa situaţiei acordării concediilor de odihnă cu/fără plată, conform prevederilor legale; întocmeşte, la solicitarea directorului general, documentaţia necesară rechemării în activitate a personalului de conducere, în situaţia în care s-au constatat întreruperi în fluxul operaţional specific Agenţiei;
 • asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea angajaţilor şi întocmeşte documentele necesare pentru aceasta, pentru personalul de conducere al unităţilor subordonate, conform competenţelor;
 • colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Pubici pentru asigurarea, în conformitate cu dispoziţiile legale naţionale şi europene, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi imparţial, în interesul cetăţenilor;
 • colaborează cu direcțiile de specialitate din cadrul Agenției în vederea sprijinirii campaniilor de primire a cererilor de plată pentru schemele/măsurile de sprijin financiar în sectorul vegetal și zootehnic din fonduri europene FEGA și FEADR, gestionare, autorizare, control administrativ, plată, recuperare debite şi control pe teren;
 • întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a salariaţilor şi Registrul de evidenţă a funcţionarilor publici, conform legislaţiei în vigoare;
 • gestionează registrul general de evidenţă a deciziilor aprobate de directorul general sau de înlocuitorul legal al acestuia, asigurând înregistrarea şi comunicarea în timp util, astfel încât să nu întrerupă fluxul operaţional al Agenţiei;
 • întocmeşte şi eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat, atestarea vechimii în muncă şi/sau a vechimii în specialitate pentru aparatul central;
 • aplică şi implementează managementul riscului la nivelul serviciului.

Art. 38. Serviciul pregătire personal are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • elaborează Strategia generală privind coordonarea activităţilor de resurse umane, gestiune de personal şi de formare profesională continuă a personalului propriu al Agenţiei, pentru reconfirmării acreditării, pentru asigurarea condiţiilor de mediu intern, aşa cum sunt stabilite prin Regulamentul delegat nr. 127/2022 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2116 al Parlamentului European şi al Consiliului cu norme privind agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro şi pe baza recomandărilor misiunilor de audit intern şi extern;
 • elaborează programele de formare profesională finanţate din fonduri nerambursabile pe baza priorităţilor prevăzute în Strategia de resurse umane, pe baza recomandărilor misiunilor de audit intern şi extern, a Planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici, aprobat de conducerea APIA, în vederea îndeplinirii activităţilor de management, implementare, monitorizare, evaluare şi control în cadrul Planului strategic PAC 2023 – 2027;
 • întocmeşte documentaţia parcurgând etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieţei, etapa de organizare prin realizarea documentaţiei descriptive (referat de necesitate, nominalizarea persoanelor şi caietul de sarcini) pentru programe de formare profesională pe baza referatelor de necesitate transmise de structurile de specialitate din cadrul APIA, pe care le supune spre aprobare directorului general al APIA  în vederea lansării procedurii de achiziţie publică a serviciilor de formare profesională și/sau a serviciilor hoteliere;
 • derulează achiziționarea serviciilor de formare profesională și serviciilor hoteliere necesare formării, care se regăsesc în Anexa II din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, a căror valoare estimată este mai mică decât pragul prevăzut la art. 7, alin. 1, lit. c, din actul normativ anterior menționat, prin contractarea, lansarea, derularea, întocmirea documentațiilor de atribuire, transmiterea ofertelor catre operatorii economici după consultarea bazei de date, participarea  în comisiile de evaluare a ofertelor depuse, participarea la întocmirea și  încheierea contractelor de prestări servicii, precum și angajarea sumelor aferente derulării contractelor de prestări servicii din fonduri de la bugetul de stat, în vederea instruirii funcționarilor publici de la nivelul agenției care derulează fonduri FEGA și FEADR;
 • asigură organizarea în condiţii optime a activităţilor privind formarea profesională conform acordurilor de delegare dintre APIA, AFIR, ANZ, ANARZ, MMAP şi MADR din Planul strategic PAC 2023-2027;
 • colaborează cu AFIR în vederea organizării unor sesiuni de instruire pentru personalul propriu, implicat în implementarea măsurilor specifice acordului cadru de delegare privind managementul, implementarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul Planului strategic PAC 2023 – 2027;
 • asigură organizarea în condiţii optime a activităţilor privind formarea profesională din cadrul priectului de asistență tehnică din, conform acordurilor de delegare încheiate de APIA cu AFIR pentru implementarea intervențiilor din cadrul Planului strategic PAC 2023 – 2027, finanțate din FEADR;
 • elaborează documentaţia necesară organizării în bune condiţii a programelor de formare profesională parcurgând etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieţei, etapa de organizare prin redactarea documentaţiei descriptive (caietul de sarcini și estimarea bugetului privind: cazare, transport, masă, suport de curs, echipamente, onorariu, lectori, etc)   proporţional şi în legătură cu utilizarea lor în scopul implementării Planului strategic PAC 2023 – 2027, pe baza referatelor de necesitate transmise de structurile beneficiare a acţiunilor/ proiectelor ce urmează a fi finanţate din cadrul Asistenţei tehnice, pe care le supune spre aprobare directorului general al APIA şi ulterior înaintează documentaţia către DPAPA în vederea lansării procedurii de achiziţie publică;
 • participă în  comisiile de evaluare a ofertelor depuse atât în cadrul proiectelor din componenţa asistență tehnică  din Planul strategic PAC 2023 – 2027, pentru implementarea de intervenții delegate privind plățile compensatorii cuprinse în FEADR,  în comisiile pentru programamele de perfecționare și formare profesională,  cât și de la bugetul de stat;
 • formulează răspunsurile la solicitările de clarificare în cadrul procedurilor de atribuire pentru proiectele ce vizează serviciile de formare profesională finanţate prin Asistenţa tehnică, cât și de la bugetul de stat;
 • întocmirea proceselor–verbale de recepţie calitativă şi cantitativă, întocmirea rapoartelor iniţiale/rapoartelor finale, primirea şi verificarea documentelor contabile de plată pentru serviciile de formare profesională prestate de către furnizorii externi, avizarea, certificarea cu realitatea, regularitatea şi legalitatea, acordarea vizei “bun de plată” şi înaintarea spre aprobare conducerii APIA în vederea  transmiterii acestora către direcţiile avizate pentru efectuarea plăţilor din fondurile FEADR,  cât și de la bugetul de stat;
 • elaborează, implementează şi supune spre aprobare conducerii APIA, Planul de perfecționare profesională a funcționarilor publici din APIA implicat în managementul, implementarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul Planului  strategic PAC 2023 – 2027,  în baza fișelor cu nevoile de formare profesională primite din cadrul structurilor APIA, în conformitate cu recomandările Comisiei Europene;
 • organizează instruirea personalului implicat în managementul, implementarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul Planului strategic PAC 2023 – 2027, în vederea accesării corecte a fondurilor europene şi formarea unor structuri pregătite la cele 3 niveluri (central, judeţean şi local) care să răspundă cerinţelor europene cu privire la absorbţia fondurilor din FEADR şi FEGA;
 • colaborează cu direcţiile de specialitate din aparatul central în vederea îndeplinirii activităţii de management, implementare, monitorizare, evaluare şi control a Planului strategic PAC 2023 – 2027 şi FEGA, privind întocmirea documentaţiei necesare organizării în bune condiţii a unor programe de formare și perfecționare profesională pentru personalul implicat în campaniile de primire, gestionare, autorizare, control administrativ, plată, recuperare debite şi control pe teren, a cererilor de plată pentru schemele de sprijin financiar în sectorul vegetal și zootehnic din fonduri europene FEADR şi FEGA;
 • întocmește şi actualizează semestrial în cadrul obiectivelor serviciului raportarea periodică referitoare la stadiul implementării proiectelor de formare profesională având în vedere Planul de perfecționare profesională a funcționarilor publici;
 • actualizează manualele de procedură pentru Serviciul pregătire personal din cadrul Direcţiei management resurse umane, – “Procedura standard Pregătire Profesională”, “Procedura proprie de achiziţie de servicii de formare profesională și servicii hoteliere și restaurante, incluse în Anexa 2 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice”, , “Procedura privind evitarea conflictelor de interese şi de incompatibilitate în cadrul APIA”, “Procedura privind politica posturilor sensibile”, “Procedura de sistem privind pantouflage-ul“, “Procedura de sistem privind elaborarea fişelor de post“,“Procedură evaluarea performanţelor profesionale“, “Procedura de sistem privind desfășurarea activității în regim de telemuncă“ prin implementarea tuturor recomandarilor, respectând cerinţele Comisiei Europene privind gestionarea fondurilor europene din  FEADR și FEGA;
 • asigură implementarea prevederilor Codului de conduită pentru evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese de către personalul implicat în managementul, implementarea, evaluarea şi controlul Planului strategic PAC 2023 – 2027, în vederea gestionării programelor finanţate din fonduri europene şi a declaraţiei de luare la cunoştinţă de obligaţia de a nu presta activităţi în domeniul privat şi/sau public care au legătură directă sau indirectă cu atribuţiile funcţiei pe care o exercită, pentru aparat central şi directorii executivi/executivi adjuncţi din cadrul centrelor judeţene, în conformitate cu prevederile din Anexa I – Mediul intern, respectiv: pct. (v) lit.(B) Standarde privind resursele umane dinRegulamentul delegat nr. 127/2022 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2116 al Parlamentului European şi al Consiliului cu norme privind agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro;
 • coordonează participarea personalului APIA implicat în managementul, implementarea, evaluarea şi controlul Planului strategic PAC 2023 – 2027, la programe de pregătire profesională, conferinţe, seminarii, grupuri de lucru interne şi externe, sesiuni de instruire organizate în vederea formării continue în domeniul implementării şi monitorizării fondurilor Uniunii Europene;
 • fundamentează cheltuielile necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii de pregătire profesională a personalului implicat în managementul, implementarea, evaluarea şi controlul Planului strategic PAC 2023 – 2027 din aparatul central şi centrele judeţene ale APIA şi urmăreşte derularea acestora, în vederea accesării corecte şi eficiente a fondurilor europene din FEADR şi FEGA;
 • aplică procedurile de lucru elaborate şi aprobate, în domeniul formării profesionale, în conformitate cu directivele Comisiei Europene, privind accesarea corectă şi eficientă a fondurilor europene din FEGA şi FEADR;
 • elaborează Raportul anual privind activitatea serviciului referitoare atât la pregătirea profesională a personalului APIA implicat în implementarea Planului strategic PAC 2023 – 2027, care să răspundă cerinţelor europene cu privire la absorbţia fondurilor din FEADR şi FEGA, cât si la celelalte activități ale serviciului;;
 • întocmeşte proiectele de decizie de numire în funcţie publică definitivă a funcţionarilor publici debutanţi implicaţi în implementarea Planului strategic PAC 2023 – 2027 din cadrul aparatului central;
 • consiliază direcţiile cu privire la efectuarea perioadei de stagiu şi îndrumă activitatea funcţionarilor publici debutanţi;
 • coordonează activitatea de depunere a jurământului de către persoanele angajate, la numirea în funcţia publică definitivă, care sunt implicaţi în implementarea, evaluarea şi controlul Planului strategic PAC 2023 – 2027;
 • monitorizeză şi centralizează stagiile de pregătire a personalului APIA implicat în implementarea Planului strategic PAC 2023 – 2027, de la nivelul centrelor judeţene în colaborare cu responsabilul de resurse umane de la nivel judeţean;
 • întocmeşte fundamentarea necesară organizării programelor de pregătire profesională care să răspundă nevoilor de instruire ale personalului APIA implicat în implementarea Planului strategic PAC 2023 – 2027, elaborează caiete de sarcini şi specificaţii tehnice, în vederea accesării corecte şi eficiente a fondurilor europene din FEADR şi FEGA;
 • evaluează acţiunile de pregătire şi perfecţionare, în vederea formării personalului implicat în implementarea Planului strategic PAC 2023 – 2027, pregătit pentru gestionarea corectă şi eficientă a fondurilor europene din FEADR şi FEGA;
 • eliberează adeverinţe aprobate de directorul general APIA, care atestă participarea la programele de formare profesională, organizate în condiţiile legii şi aprobate de conducerea instituţiei prin care sunt recunoscute abilităţile şi competenţele dobândite de participanţi în urma finalizării programelor de formare profesională;
 • coordoonează/îndrumă activitatea de întocmire, actualizare a fişelor de post, precum şi monitorizarea atribuţiilor personalului APIA din punct de vedere al implicării în implementarea Planului strategic PAC 2023 – 2027, pentru fiecare structură (direcţie / serviciu / birou / compartiment) de la nivel central, judeţean şi local de către conducătorii de compartimente din aparatul central astfel încât acestea  să fie în concordanţă cu legislaţia naţională şi europeană;
 • coordoonează / îndrumă activitatea de întocmire, actualizare a fişelor de post pentru toate funcţiile cuprinse în statul de funcţii de la nivelul aparatului central precum şi de la nivelul centrelor judeţene, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi asigură gestionarea lor conform prevederilor legale;
 • coordonează şi gestionează procesul de realizare a evaluării şi de întocmire a rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru funcţionarii publici şi după caz, a fişelor de evaluare pentru personalul contractual din aparatul central, în vederea îndeplinirii obiectivelor și a criteriilor privind accesarea corectă şi eficientă a fondurilor europene din  FEADR și FEGA, pentru personalul APIA implicat în implementarea Planului strategic PAC 2023 – 2027;
 • stabileşte indicatorii de performanţă definiţi pentru fiecare structură (direcţie/ serviciu/ birou/ compartiment) de la nivel central, judeţean şi local prevăzuţi în strategia de dezvoltare a APIA şi în rapoartele de evaluare a fiecărui angajat implicat în implementarea Planului strategic PAC 2023 – 2027;
 • asigură activitatea de arhivare a întregii documentaţii din Direcţia management resurse umane, conform legislaţiei în vigoare;
 • elaborează şi modifică/completează, după caz, Regulamentul intern al aparatului central pe care îl supune spre aprobare directorului general, după consultarea tuturor compartimentelor din structura organizatorică, precum şi a organizaţiei sindicale;
 • implementează, monitorizează și asigură transparența în exercitarea funcției publice privind integritatea personalului APIA implicat în managementul, implementarea, evaluarea şi controlul Planului strategic PAC 2023 – 2027, în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice gestionării asistenţei financiare europene nerambursabile din fondurile FEADR şi FEGA, cât și de la bugetul de stat;
 • primeşte şi ţine evidenţa în platforma electronică e-DAI a declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese pentru funcţionarii publici din aparatul central, precum şi pentru directorii executivi ai centrelor judetene, implicati în implementarea Planului strategic PAC 2023 – 2027 şi le transmite Serviciului relații cu publicul și comunicare pentru publicarea lor pe pagina de internet a instituţiei;
 • elaborează documentaţia privind promovarea funcţionarilor publici implicaţi în implementarea Planului strategic PAC 2023 – 2027 în grade profesionale superioare sau în funcţii publice corespunzătoare studiilor absolvite şi o supune spre aprobare directorului general;
 • asigură întocmirea formalităţilor pentru efectuarea practicii de către studenţii care solicită acest lucru şi eliberează adeverinţe în acest sens;
 • elaborează proiectele de decizii și monitorizează activitatea în regim de telemuncă, cu respectarea prevederilor legale;
 • actualizează inventarul posturilor sensibile şi monitorizează nominalizarea şi fluctuaţia personalului din funcţiile sensibile, implicat în implementarea Planului strategic PAC 2023 – 2027, din cadrul aparatului central si centrelor judeţene;
 • monitorizează activitatea interdicției post angajare (pantouflage) în cadrul aparatului central al APIA;
 • monitorizează activitatea de consiliere etică la aparatul central al APIA;
 • monitorizează activitatea privind respectarea egalității de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în APIA central;
 • ţine evidenţa electronică în aplicaţia SIVECO a pregătirii profesionale a funcţionarilor publici din aparatul central.

Art. 39. În activitatea sa, Direcția management resurse umane  îndeplinește și următoarele:

 • personalul de conducere și de execuție, implicat în activitatea auditată, trebuie să prezinte documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern la solicitarea echipei de audit intern;
 • documentele solicitate de către directorul Direcției audit intern/auditorii interni vor fi prezentate/comunicate, după caz, cu celeritate sau în termenul stabilit de aceștia, fie în original sau în copii certificate ‚,conform cu originalul’’ și semnate de persoana responsabilă.
 • elaborează şi transmite Direcției audit intern un plan de acţiune pentru implementarea recomandărilor avizate de către directorul general al APIA prin Raportul de audit intern;
 • asigură urmărirea aplicării planului de acţiune, respectiv implementarea recomandărilor la termenele stabilite prin planul de acţiune;
 • informează periodic Direcția audit intern sau la termenele stabilite de către DAI cu privire la stadiul de implementare a recomandărilor, progresele înregistrate şi termenele care nu sunt respectate;
 • asigură confidenţialitatea datelor și a informaţiilor cuprinse în rapoartele de audit intern, precum și a documentelor care au fost comunicate în cadrul misiunii de audit intern.

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut