guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Direcţia Control pe Teren

Direcţia de control pe teren are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • participă la stabilirea cadrului normativ de gestionare a intervenților specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023 – 2027 și a intervențiilor aferente sectorului vegetal din cadrul  Planului strategic PAC 2023 – 2027 finanțate din FEGA și bugetul național;
 • implementează şi actualizeză funcţionalităţile bazei de date a sistemului informatic integrat APIA și  a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS)  în vederea gestionării cererilor unice de plată conform cerinţelor europene și naționale;
 • transpune în proceduri, legislaţia europeană şi naţională, cu modificările şi completările acestora, în domeniul intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023 – 2027 și a intervențiilor aferente sectorului vegetal din cadrul Planului strategic PAC 2023 -2027 finanțate din FEGA și bugetul național și a ecoschemelor;
 • elaborează şi actualizează procedurile care asigură derularea şi gestionarea în bune condiţii a controlului clasic pe teren şi a controlului prin monitorizare și/sau teledetecție;
 • realizează implementarea tehnică a măsurilor delegate de către AFIR, din cadrul Planului strategic PAC 2023 -2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă și de la bugetul național;
 • asigură continuitatea îndeplinirii atribuțiilor privind măsurile delegate în ceea ce privește verificarea cererilor unice de plată ale fermierilor cuprinși în eșantionul de control conform Acordului de delegare pentru implementarea măsurilor privind plăţile compensatorii cuprinse în Axa II din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, încheiat între AFIR şi APIA;
 • asigură îndeplinirea atribuțiilor privind măsurile delegate în ceea ce privește implementarea măsurilor și intervențiilor de dezvoltare rurală din Planul strategic PAC 2023-2027 finanțate din alocarea FEADR;
 • asigură implementarea la nivel judeţean a procedurilor elaborate în cadrul direcţiei şi urmăreşte aplicarea acestora;
 • participă la programele de instruire organizate de Agenţie şi alte instituții abilitate;
 • participă la întâlnirile de lucru organizate de MADR şi alte instituţii, privind problematica dezvoltării agriculturii româneşti şi a sprijinului acordat fermierilor;
 • participă la întâlniri de lucru, conferinţe, reuniuni bilaterale organizate la nivelul Comisiei Europene;
 • stabileşte necesarul anual de instruire a personalului din cadrul direcţiei, a centrelor judeţene şi din cadrul centrelor locale;
 • monitorizează situația dotării centrelor județene APIA cu echipament corespunzător activității;
 • colaborează cu alte compartimente de specialitate din cadrul Agenţiei şi MADR;
 • colaborează cu Direcţia IT-LPIS şi dezvoltatorul de soft pentru implementarea modificărilor în sistemele informatice;
 • acordă asistenţă tehnică personalului din cadrul centrelor judeţene și centrelor locale în legatură cu procedurile de lucru elaborate în cadrul direcţiei și în legătură cu funcționalitățile sistemelor informatice;
 • gestioneză activitatea de soluţionare a corespondenţei transmise de persoane fizice şi juridice, instituţii publice;
 • urmăreşte respectarea procedurilor pentru efectuarea controlului prin monitorizare și teledetecţie, cuprinse în documentele de lucru elaborate de JRC – Comisia Europeană cu aplicabilitate la nivel de agenţii de plăţi;
 • stabileşte criteriile pentru selecţie şi zonele de control prin teledetecţie împreună cu DIT-LPIS;
 • stabileşte cerinţele pentru controlul prin monitorizare și teledetecţie;
 • defineşte toleranţa tehnică a echipamentelor de măsurat;
 • stabileşte numărul şi tipul de echipamente de măsurare necesare în fiecare judeţ;
 • elaborează instrucţiuni pentru a se evita existenţa conflictelor de interese la nivelul serviciilor de control pe teren la nivel județean;
 • colaborează cu Direcţia management resurse umane și cu alte departamente pentru reconfrimarea acreditării Agenției şi pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană;
 • verifică înregistrarea în sistemul informatic a rezultatelor din rapoartele de control întocmite de inspectorii APIA;
 • organizează instruirea personalului din centrele județene privind implementarea procedurilor de control;
 • verifică şi instrumentează în vederea soluţionării, sesizările, reclamaţiile şi petiţiile conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare, repartizate de către conducerea APIA, având ca subiect nerespectarea prevederilor legale ale folosirii fondurilor europene şi a ajutoarelor naţionale tranzitorii pe domeniul de competenţă;
 • întocmește referate de necesitate, specificații tehnice și condițiile minime în vederea achiziționării de produse/servicii necesare desfășurării activităților de control, pe care le supune aprobării conducerii instituției;
 • participă la comisii de evaluare a ofertelor și transmite opinii de specialitate asupra conformității ofertelor depuse;
 • organizează testări în vederea încheierii contractelor de prestări servicii, în urma aprobării referatului de necesitate de către directorul general al APIA;
 • arhivează documentele specifice activităţii structurii;
 • monitorizează şi coordonează activitatea în ceea ce priveşte realizarea fotografiilor cu geolocaţie;
 • personalul de conducere și de execuție, implicat în activitatea auditată, trebuie să prezinte documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern la solicitarea echipei de audit intern;
 • documentele solicitate de către directorul Direcției audit intern/auditorii interni vor fi prezentate/comunicate, după caz, cu celeritate sau în termenul stabilit de aceștia, fie în original sau în copii certificate ‚,conform cu originalul’’ și semnate de persoana responsabilă.
 • elaborează şi transmite Direcției audit intern un plan de acţiune pentru implementarea recomandărilor avizate de către directorul general al APIA prin Raportul de audit intern;
 • asigură urmărirea aplicării planului de acţiune, respectiv implementarea recomandărilor la termenele stabilite prin planul de acţiune;
 • informează periodic Direcția audit intern sau la termenele stabilite de către DAI cu privire la stadiul de implementare a recomandărilor, progresele înregistrate şi termenele care nu sunt respectate;
 • asigură confidenţialitatea datelor și a informaţiilor cuprinse în rapoartele de audit intern, precum și a documentelor care au fost comunicate în cadrul misiunii de audit intern.

Art. 61. Direcţia control pe teren are în subordine următoarele servicii:

 •   Serviciul control clasic;
 •   Serviciul control prin monitorizare şi teledetecție.

Art. 62. Serviciul control clasic  are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • elaborează procedura operațională și alte instrucțiuni și note, în conformitate cu normele de elaborare a procedurii operaționale transmise de către Direcţia metodologie, monitorizare, raportare şi relaţii instituţionale – Serviciul metodologie, monitorizare şi raportare;
 • propune numărul şi tipul de echipamente de măsurare necesare în fiecare judeţ;
 • defineşte toleranţa tehnică a echipamentelor de măsurat pentru intervențiile legate de suprafață din Planul strategic PAC 2023 – 2027;
 • monitorizează activitatea de control pe teren şi supracontrol pe teren sector vegetal;
 • monitorizarea stadiului de desfășurarea a controlului pe teren, stadiul introducerii în aplicațiile informatice a rezultatelor din rapoartele de control clasic precum și editarea și validarea măsurătorilor obținute în urma controalelor pe teren;
 • verificarea în sistemul informatic a  modului de operare a  rapoartele de control, pe bază de eșantion selectat la nivel de aparat central sau în baza unor erori identificate la nivel de centre județene;
 • testează şi formulează propuneri de îmbunătăţire a modulului informatic OSC operare şi validare rapoarte de control pe teren;
 • monitorizează soluționarea de către prestator a erorile generate în sistemul informatic;
 • elaborează specificaţiile tehnice privind achiziţia de aplicaţii informatice şi de echipamente necesare controlului pe teren;
 • coordonează şi asigură asistenţa tehnică pentru controlul pe teren din cadrul centrelor judeţene;
 • coordonează controalele efectuate de către inspectorii de la nivelul centrelor judeţene APIA;
 • deplasarea pe teren pentru supervizarea controlului la nivel de centru județean și realizarea  intervențiilor necesare;
 • formulează răspunsuri la petiţii/contestații/sesizări;
 • propune agende de lucru pentru sedinţele de pregătire ale angajaţilor din cadrul Serviciului control clasic şi Serviciile control  pe teren de la nivel judeţean;
 • urmăreşte implementarea de către angajaţii Serviciilor control pe teren de la nivel judeţean a procedurilor şi instrucţiunilor de lucru aprobate;
 • stabileşte necesarul anual de instruire a personalului din cadrul Serviciului control pe teren, la nivel județean;
 • propune organizarea instruirilor inspectorilor de teren în vederea însușirii procedurilor de control;
 • participă la programele de instruire organizate de Agenţie şi alte organisme abilitate;
 • implementează măsurile de îmbunătăţire a activităţilor aprobate în cadrul Serviciului control clasic;
 • verifică în sistemul informatic corectitudinea completării rapoartelor de control întocmite de personalul de control;
 • întocmeşte rapoartele anuale privind activitatea de control pe teren;
 • propune pe baza rapoartelor de evaluare, măsurile de îmbunătăţire a activităţilor desfăşurate de către personalul Serviciului control clasic;
 • propune modificări şi/sau completări ale procedurilor, instrucţiunilor şi formularelor de control;
 • pregăteşte şi susţine misiunile de audit intern și extern sau alte tipuri de verificări legate de activitatea de control pe teren ;
 • realizează implementarea tehnică a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023 – 2027 delegate de către AFIR din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
 • elaborează proceduri de control pentru intervențiile specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic  PAC 2023 – 2027 delegate de către AFIR din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
 • asigură continuitatea implementării procedurilor de control pe teren în ceea ce priveşte verificarea măsurilor delegate de către AFIR din PNDR 2014-2020;
 • colaborează cu celelalte compartimente din cadrul APIA;
 • verifică şi instrumentează în vederea soluţionării, sesizările, reclamaţiile şi petiţiile conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare, repartizate de către conducerea DCT, pe domeniul de competenţă;
 • asigură şi păstrează documentele, în conformitate cu prevederile legale europene şi naţionale;
 • colaborează cu celelalte direcţii din cadrul APIA, cu celelalte structuri din cadrul DCT şi cu alte organe de specialitate din administraţia publică centrală şi locală pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, pe domeniul de competenţă;
 • participă la programe și proiecte de perfecționare profesională (seminarii, conferințe, dezbateri) în domeniul implementării legislației specifice și al metodologiei de control clasic;
 • la solicitarea conducerii APIA, duce la îndeplinire şi alte sarcini pe domeniul de competenţă.
 • monitorizează şi coordonează activitatea în ceea ce priveşte realizarea fotografiilor cu geolocaţie;
 • asigură creşterea nivelului de control în cazul apariţiei de nereguli;
 • modifică și actualizează  procedura de control pe teren.

Art. 63.  Serviciul control prin monitorizare și teledetecție are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • urmărește respectarea procedurilor pentru efectuarea controlului prin monitorizare a suprafețelor agricole CbM (Checks by Monitoring), cuprinse în regulamentele europene și în documentele de lucru eleborate de JRC – Comisia Europeană, cu aplicabilitate la nivel de agenții de plăți;
 • urmărește respectarea procedurilor pentru efectuarea controlului prin teledetecție cuprinse în regulamentele europene și în special în documentul de lucru eleborat în anul 2022 de Comisia Europeană prin  JRC: Controale prin teledetecție în noua Politică Agricolă Comună începând cu anul 2023;
 • stabileşte cerinţe pentru controlul prin teledetecție (măsurarea suprafeței, interpretarea zonelor selectate, vizite rapide pe teren, toleranțe tehnice etc.);
 • stabilește cerințe pentru implementarea controlului prin monitorizare (identificarea, selectarea și accesarea datelor satelitare Sentinel din cadrul programului Copernicus, sau alte date cu valoare cel puțin echivalentă, procesarea datelor satelitare și monitorizarea stadiului procesării, exportul periodic al rezultatelor procesării pentru integrarea în aplicația informatică geospațială, asigurarea dialogului cu fermierii și luarea măsurilor corespunzătoare pentru acele cazuri în care se identifică neconcordanțe între declarația fermierului și rezultatele obținute în procesul de monitorizare etc.);
 • stabilește cerințe pentru implementarea procedurilor pentru realizarea fotografiilor cu geolocație în conformitate cu noua Politică Agricolă Comună;
 • elaborează procedura operațională, ghiduri și instrucțiuni de lucru privind controlul prin monitorizare și teledetecție în conformitate cu instrucţiunile de elaborare a manualelor de procedură;
 • coordonează implementarea și efectuarea controlul prin monitorizare și/sau teledetecție;
 • monitorizează efectuarea controlului prin monitorizare și/sau teledetecție;
 • monitorizează efectuarea controlului calității activității de control prin  monitorizare și/sau  teledetecție;
 • verifică și recepționează documentațiile aferente  controlului  prin  monitorizare și/sau  teledetecție;
 • verifică și recepționează documentațiile aferente  controlului calității activității de control prin  monitorizare și/sau teledetecție;
 • coordonează implementarea și efectuarea controlului prin monitorizare și/sau teledetecție;
 • transmite către DIT – LPIS documentele necesare pentru întreținerea LPIS rezultate în urma controlului prin monitorizare și/sau teledetecție;
 • colaborează cu DIT – LPIS privind produsele rezultate ca urmare a controlului prin monitorizarea culturilor agricole (livrabile conform specificațiilor tehnice elaborate);
 • elaborează documentația privind achiziția de servicii de control prin monitorizare și/sau teledetecție (specificații tehnice, condiții minime, referat de necesitate etc.) și urmărește derularea contractelor;
 • elaborează documentația privind achiziția de servicii de control de calitate privind controlul prin monitorizare și/sau teledetectie (specificații tehnice, condiții minime, referat de necesitate etc.) și urmărește derularea contractelor;
 • colaborează cu  celelalte direcții din cadrul APIA, cu alte  compartimente de specialitate din cadrul DCT, dar și cu  alte organe de specialitate din administrația publică central și locală  pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, pe domeniul de competență;
 • participă la programe și proiecte de perfecționare profesională (seminarii, conferințe, dezbateri) în domeniul implementării legislației specifice și al metodologiei de control prin monitorizare și/sau teledetecție;
 • asigură instruirea tehnică, profesională, periodică a personalului structurilor teritoriale;
 • asigură asistență tehnică pentru personalul din centrele locale/județene în ceea ce privește  gestionarea dosarelor controlate prin monitorizare;
 • asigură suportul tehnic și logistic în vederea realizarii de catre centrele locale/județene a acțiunii follow-up de clarificare cu fermierii a neconformităților rezultate ca urmare a controlului prin monitorizare începând cu anul de cerere 2023;
 • asigură întocmirea răspunsurilor la adrese, contestații, petiții, interpelări ce sunt de competența domeniului său de activitate, formulate de actori interesați în derularea asistenței financiare nerambursabile europene;
 • se asigură că, în cazul în care agenţia de plăţi deleagă sarcina de control prin monitorizare și/sau teledetecție, a controlului de calitate privind  execuția controlului prin monitorizare și/sau teledetecție către un prestator extern (organism delegat), Serviciul control prin monitorizare și teledetecție (SCMT) respectă prevederile Regulamentului Delegat UE nr.  127/2022 privind criteriile de acreditare a agențiilor de plăți în conformitate cu Anexa 1, punctul 1, litera D – Delegarea, după cum urmează:
  • SCMT se asigură că organismul delegat dispune de mijloace eficiente care să îi permită să garanteze că îşi îndeplineşte efectiv sarcinile în mod satisfăcător;
  • SCMT revizuieşte periodic sarcinile delegate pentru a confirma că munca efectuată este de un nivel satisfăcător şi că este conformă cu normele Uniunii;
 • asigură continuitatea îndeplinirii atribuțiilor privind măsurile delegate în ceea ce privește verificarea cererilor unice de plată ale fermierilor cuprinși în eșantionul de control conform Acordului de delegare pentru implementarea măsurilor privind plăţile compensatorii cuprinse în Axa II din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, încheiat între AFIR şi APIA;
 • asigură îndeplinirea atribuțiilor privind măsurile delegate în ceea ce privește implementarea măsurilor și intervențiilor de dezvoltare rurală din Planul strategic PAC 2023-2027 finanțate din alocarea FEADR;
 • asigură îndrumarea, coordonarea și monitorizarea centrelor locale/judeţene APIA privind fluxul controlului prin monitorizare și/sau teledetecție începând cu campania anului de cerere 2023;
 • asigură implementarea unui sistem propriu de control al calităţii (controlului intern de calitate) cu privire la executarea serviciilor de control prin monitorizare și/sau teledetecţie;
 • asigură verificarea dosarelor care fac parte din eșantioanele de control ale Curţii de Conturi a României sau Curţii de Conturi Europeane, din punct de vedere al corectitudinii aplicării procedurilor de control prin monitorizare și/sau teledetecție, respectiv prezentarea acestora în faţa comisiilor de audit;
 • asigură revizuirea sistematică a activității SCMT prin efectuarea de diverse verificări referitoare la  aplicarea algoritmilor de calcul în ceea ce privește generarea de markeri relevanți în utilizarea “ Machine Learning”, a toleranțelor tehnice și a gradului de conformitate al culturii observate, a “bibliotecii” de fotografii geoetichetate, etc.,   prin  analiza diverselor eșantioane  pentru a asigura un sistem de monitorizare a suprafețelor care să permită garantarea unei bune gestiuni financiare;
 • asigură participarea în comisiile de adjudecare a licitațiilor pentru achiziția serviciilor necesare controlului prin monitorizare și/sau teledetecție;
 • asigură participarea în comisiile de adjudecare a licitațiilor pentru achiziția serviciilor necesare controlului prin monitorizare  și/sau teledetecție;
 • asigură gestionarea și realizarea operațiunilor necesare controlului prin monitorizare în cadrul modulului OSC-Monitorizare al bazei de date a sistemului informatic integrat APIA;
 • asigură gestionarea și realizarea operațiunilor necesare controlului prin teledetecție în cadrul modulului OSC-Teledetecție al bazei de date a sistemului integrat APIA;
 • face propuneri de îmbunătățire a modulului informatic OSC-Teledetecție al bazei de date a sistemului integrat APIA;
 • face propuneri de îmbunătățire a modulului informatic OSC- Monitorizare al bazei de date a sistemului integrat APIA;
 • asigură testarea modulelor informatice pentru control ul prin monitorizare și/sau teledetecție;
 • la solicitarea conducerii APIA, duce la îndeplinire şi alte sarcini pe domeniul de competenţă.

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut