guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Compartimentul Securitate şi Sănătate în Muncă, PSI

Compartimentul  securitate şi sănatate în muncă, PSI are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, precum şi reevaluarea riscurilor ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă şi propune măsuri de prevenire corespunzătoare, ce vor alcătui programul anual de protecţie a muncii; evaluarea riscurilor presupune identificarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi stabilirea nivelului de risc pe loc de muncă şi unitate;
 • controlează, pe baza programului de activitate,  toate locurile de muncă, în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
 • monitorizează şi coordonează activitatea referitoare la securitatea şi sănătatea muncii, PSI, situaţii de urgenţă din cadrul aparatului central şi centrelor judeţene;
 • verifică periodic, dar nu la mai mult de un an, sau ori de câte ori este nevoie, încadrarea noxelor în limitele de nocivitate admise  pentru locul de muncă, pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele abilitate şi propunerea măsurilor tehnice şi organizatorice de reducere a acestora unde este cazul;
 • participă şi acordă avizul la angajarea personalului, respectiv la modul în care acesta corespunde cerinţelor de securitate;
 • asigură instructajul introductiv general noilor angajaţi şi informarea personalului în probleme de protecţie a muncii, cât şi prin cursuri de perfecţionare;
 • asigură evaluarea cunoştinţelor dobândite în procesul de instruire prin examene, teste, probe practice etc;
 • propune măsuri pentru formarea personalului cu responsabilităţi în domeniul protecţiei muncii, în funcţie de necesităţile concrete;
 • participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora;
 • colaborează cu medicul de medicina muncii în vederea cunoaşterii la zi a situaţiei îmbolnăvirilor profesionale, efectuează controale comune la locurile de muncă pentru identificarea factorilor de risc de îmbolnăvire profesională şi propune măsuri de securitate;
 • colaborează cu medicul de medicina muncii în fundamentarea programului de măsuri de protecţie a muncii;
 • asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitate şi corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
 • participă la organizarea şi desfăşurarea activităţii instructiv-educative de prevenire a incendiilor şi la instruirea personalului încadrat în muncă, executând nemijlocit activităţi de instructaj, popularizare a prevederilor legale, de dezbatere a abaterilor în ceea ce priveşte respectarea normelor, precum şi a concluziilor desprinse în urma unor incendii şi evenimente ce au avut loc în instituţii similare;
 • participă la acţiunile de stingere a incendiilor produse în cadrul Agenţiei, precum şi la cercetarea acestora; ţine evidenţa incendiilor şi a altor evenimente urmate de incendii şi trage concluzii din analiza acestora;
 • obţine avize şi autorizaţii de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute de lege;
 • elaborează instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi stabileşte sarcinile ce revin salariaţilor pentru fiecare loc de muncă;
 • stabileşte un număr de persoane cu atribuţii privind punerea în aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
 • asigură mijloacele tehnice corespunzătoare şi personalul necesar intervenţiei în caz de incendiu, precum şi condiţiile de pregătire a acestora, corelate cu natura riscurilor de incendiu, profilul activitaţii şi mărimea unităţii;
 • obţine autorizaţiile de funcţionare (sanitare, sanitar-veterinare, de protecţia muncii) pentru sediul central;
 • informează în scris angajatorul, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propun măsuri de prevenire şi protecţie;
 • colaborează cu Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 • întocmește referatul de necesitate şi specificaţii tehnice în vederea achiziţionării de produse/servicii necesare desfăşurării activităţii proprii, pe care le supune aprobării conducerii instituţiei;
 • organizează testări în vederea încheierii contractelor de prestări servicii, în urma aprobării referatului de necesitate de către directorul general;
 • arhivează documentele specifice activităţii structurii.
 • personalul de execuție, implicat în activitatea auditată, trebuie să prezinte documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern la solicitarea echipei de audit intern;
 • elaborează şi transmite Direcției audit intern un plan de acţiune pentru implementarea recomandărilor avizate de către directorul general al APIA prin Raportul de audit intern;
 • asigură urmărirea aplicării planului de acţiune, respectiv implementarea recomandărilor la termenele stabilite prin planul de acţiune;
 • informează periodic Direcția audit intern sau la termenele stabilite de către DAI cu privire la stadiul de implementare a recomandărilor, progresele înregistrate şi termenele care nu sunt respectate;
 • asigură confidenţialitatea datelor și a informaţiilor cuprinse în rapoartele de audit intern, precum și a documentelor care au fost comunicate în cadrul misiunii de audit intern.

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut