guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Ajutorul de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

APIA primește cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, pe o perioadă de 20 de zile lucrătoare de la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial.

Formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat se regăsește în OUG nr.150/27.08.2020 publicată în Monitorul Oficial nr.809 din data de 02.09.2020 și poate fi descărcat de pe site-ul APIA,  www.apia.org.ro, accesând următorul link:

/ajutor-de-stat-covid-19

Cererile se depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, pe rază căruia își are sediul social sau la centrul judeţean al APIA unde a depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul A) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR  2014-2020.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat, însoţită de documentele solicitate poate fi transmisă la centrele judeţene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti și prin fax, poștă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiţia asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentului transmis.

Beneficiarii sunt crescători care deţin animale din specia suine, respectiv, întreprinderi individuale şi familiale, persoane fizice autorizate, după caz, precum şi persoane juridice care desfăşoară activitate de îngrășare și/sau reproducţie a suinelor.

Ajutorul de stat se acordă pe capacitatea de producţie deţinută de beneficiar, echivalent UVM, funcţie de categoriile de suine, respectiv, suine la îngrășat și animale de reproducţie.

Beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

să deţină exploataţie cu cod ANSVSA înregistrată/autorizată sanitar veterinar;

să desfășoare activitate de îngrășare și/sau reproducţie a suinelor în semestrul I al anului 2020, cu excepţia celor care deţin exploataţii aflate în imposibilitate de populare din cauza măsurilor de restricţie sanitare veterinare generate de evoluţia pestei porcine africane;

să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza Comunicării CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01);

să nu se afle în reorganizare, faliment sau lichidare în evidenţele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data de 31 decembrie 2019.        

Cererea de solicitare a ajutorului de stat este însoţită de următoarele documente:

a) copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal/împuternicitului;

b) copie de pe documentul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizaţia sanitar-veterinară, după caz;

c) mișcarea animalelor pe o lună din semestrul I al anului 2020, din care să rezulte că a desfășurat activitate de creștere a suinelor, însușită de conducătorul unităţii sau documente justificative care atestă că în semestrul I al anului 2020 exploataţia se afla în zonă supusă restricţiilor de mișcare a suinelor conform Deciziei 2014/709/UE a Comisiei privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE;

d) copia schiţei grajdului/halei pentru fiecare exploataţie cu cod atribuit de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, asumată de beneficiar prin semnătură, din care să reiasă adresa, suprafaţa utilă a spaţiilor de crestere pentru beneficiarii care au accesat M 14;

e) copia schiţei validată de beneficiar aferentă locurilor de cazare, calculate conform prevederilor Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, cu modificările și completările ulterioare, pentru spaţiile de cazare care nu se află în M14;

f)  coordonate bancare/trezorerie;

g) pentru beneficiarii care au accesat măsura 14  – Bunăstarea animalelor – pachetul a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul Programului Naţional De Dezvoltare Rurală –PNDR, 2014-2020, copiile documentelor prevăzute la lit.a) – d) și f) depuse împreună cu cererea de plată/deconturile justificative rămân valabile și pentru această schemă APIA va prelua datele operate şi verificate din aplicaţia electronică  de gestionare a măsurii M14  – Bunăstarea animalelor – pachetul a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020, referitoare la documentele beneficiarilor pentru exploataţiile cu cod ANSVSA.

Cuantumul ajutorului este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru animale de reproducţie (scroafe și scrofiţe).

Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu poate depăși  echivalentul în lei a 100.000 euro.

Ajutorul de stat poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), fără a depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pentru același beneficiar.

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut