guv_72px

GOV.RO

Caută
Close this search box.

Ajutorul de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

APIA primește cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19, pe o perioadă de 20 de zile lucrătoare de la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial.

Formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat se regăsește în OUG nr.151/27.08.2020 publicată în Monitorul Oficial nr.810 din data de 02.09.2020 și poate fi descărcat de pe site-ul APIA, www.apia.org.ro, accesând următorul link:

/ajutor-de-stat-covid-19

Cererile se depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe rază cărora își au sediul social sau la centrul judeţean al APIA unde a depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul PNDR  2014-2020.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat, însoţită de documentele solicitate poate fi transmisă la centrele judeţene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti şi prin fax sau poştă sau în format electronic prin e-mail.

Beneficiarii sunt întreprinderile individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate, după caz, precum şi persoanele juridice, crescători de păsări care desfăşoară activitate de reproducţie și/sau incubaţie și/sau creștere a păsărilor pentru carne sau ouă.

Beneficiarii trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

– să deţină exploataţie autorizată sanitar veterinar;

– să desfășoare activitate de reproducţie și/sau incubaţie și/sau creștere a păsărilor în semestrul I al anului 2020;

– să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile și respectă prevederile de la punctele 20 și 23 din Comunicarea CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01);

– să nu se afle în reorganizare, faliment sau lichidare în evidenţele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data de 31 decembrie 2019.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat este însoţită de următoarele documente:

a) copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal/împuternicitului;

b) copie de pe autorizaţia sanitar-veterinară;

c) fișa urmăririi activităţii la păsări, inclusiv situaţia incubaţiei după caz, pe o lună din semestrul I al anului 2020, din care să rezulte că a desfășurat activitate de reproducţie și/sau incubaţie și/sau creștere a păsărilor, însușită de conducătorul unităţii;

d) copia schiţei grajdului/halei pentru fiecare exploataţie cu cod atribuit de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor denumită în continuare ANSVSA, asumată de către beneficiar prin semnătură, din care să reiasă adresa, suprafaţa utilă a spaţiilor de creștere pentru beneficiarii care au accesat Măsura 14. Din suprafaţa  totală se exclude suprafaţa echipamentelor de hrănire şi adăpare așezate pe podea, stâlpii, aleile, alte spaţii nedestinate creșterii pentru toate categoriile de păsări.

Pe copia schitei, fermierul va menţiona  instrumentul/aparatul cu care au fost efectuate măsuratorile înscrise în schiţele depuse și toleranţa acestuia în conformitate cu fișa tehnică sau cartea tehnică a aparatului/instrumentului cu care au fost efectuate măsurătorile;

e) copia schiţei validată de beneficiar aferentă locurilor de cazare, calculate potrivit  Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare aprobate prin Ordinul președintelui ANSVSA  nr. 136/2006, cu modificările ulterioare, Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne, aprobate prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 30/2010, cu modificările ulterioare, și Normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime privind protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului aprobate prin Ordinul președintelui ANSVSA  nr. 63/2012, pentru spaţiile de cazare care nu se află în Măsura 14;

f) documentele justificative care atestă instituirea restricţiilor sanitare veterinare privind popularea cu păsări în semestrul I al anului 2020, dacă este cazul;

g) coordonate bancare/trezorerie;

h) pentru beneficiarii care au accesat Măsura 14  – Bunăstarea animalelor – pachetul b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul PNDR 2014 – 2020, copiile documentelor prevăzute la lit.a) – d), f) și g) depuse împreună cu cererea de plată/deconturile justificative rămân valabile și pentru această măsură APIA va prelua datele operate şi verificate din aplicaţia electronică de gestionare a măsurii Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul PNDR 2014-2020, referitoare la documentele beneficiarilor pentru exploataţiile cu cod ANSVSA.

i) pentru beneficiarii care solicită sprijin pentru activitatea de incubaţie, document oficial care să certifice capacitatea staţiei de incubaţie, respectiv pui eclozionaţi pe serie.

Ajutorul de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol se acordă pe capacitatea de producţie deţinută de beneficiar, echivalent UVM, în funcţie de speciile și categoriile de păsări, respectiv, pui de carne, pui de curcă, găini ouătoare, găini rase grele și pui eclozionaţi.

Cuantumul ajutorului de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,03 UVM pentru pui de carne, pui de curcă și pui eclozionaţi, respectiv 0,014 UVM pentru găini ouătoare și găini rase grele.

Ajutorul de stat poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), fără a depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pentru același beneficiar.

Informații APIA

Foto evenimente

Sari la conținut